• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

На вниманието на всички лица извършващи трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадки на територията на РИОСВ – Монтана

От 01.10.2021 г. е в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ бр.82/01.10.2021 г.). В нея е предвидено, че в случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение (annex7.montana@mail.bg за РИОСВ – Монтана) на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците.

annex7.montana@mail.bg, на който да се изпращат копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и декларация, с която се декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента;

movement-document.montana@mail.bg, на който да се изпраща Приложение I B преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване.

В сила от 01.04.2020 г. информацията се изпраща на горните имейл адреси.

20
Декември
2021

РИОСВ – Монтана награди участници в конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа“

С организиране на конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа“, екипът на РИОСВ – Монтана насочи вниманието на подрастващите към повторна употреба на негодни текстилни материали.

 

Отличени са творбите на:

1. Ивана – 12 години.

2. Ивет – 13 години.

3. Габриел – 10 години.

Наградените участници получиха грамоти и предметни награди.

Според доклад на Европейската агенция по околна среда и разработката на Новата текстилна стратегия на ЕС, за да има истинска кръгова икономика, първо трябва да се промени отношението, начинът на мислене на гражданите към текстилните отпадъци. В пакета „Кръгова икономика“, повторната употреба е най-предпочитан метод за оползотворяване.

Като се прилагат принципите на кръговата икономика по отношение на производството, продуктите, потреблението, управлението на отпадъците и вторичните суровини, се подпомага преминаване към неутрална по отношение на климата кръгова икономика, в която продуктите са по-трайни, могат да се използват повторно, да бъдат ремонтирани и рециклирани и са енергийно ефективни.

Екипът на РИОСВ – Монтана благодари на всички, включили се в конкурса и пожелава Светли празнични дни!

Да бъдем по-добри, отговорни и удовлетворени!

Categories: Актуално

15
Декември
2021

Приключиха дейностите по изпълнението на проектите от Националната кампания „Чиста околна среда 2021 г.“

Отчетено е изпълнението на 43 проекта от Националната кампания „Чиста околна среда 2021 г.“, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. В традиционната годишна кампания се включиха общо 11 детски градини, един детски комплекс, 10 училища, 14 кметства и 7 общини от областите Видин и Монтана.

С цел повишаване екологичната култура на децата и включването им в опазването на околната среда, в рамките на кампанията бяха създадени зони за игри, отдих и спорт, класни стаи на открито, билкови градини, зелена библиотека. Извършено е почистване и озеленяване на пространства, поставени са кошчета за събиране на отпадъци, компостери, къщички и хранилки за птици, образователно табло за флората и фауната на България.

Categories: Актуално

08
Ноември
2021

Експерти на РИОСВ – Монтана спасиха видра, паднала в шахта на строителен обект в град Монтана

В РИОСВ – Монтана бе получен сигнал за видра, паднала в шахта в град Монтана. Сигналът е подаден от служител на фирма, изграждаща обект в непосредствена близост до пътя Монтана – Лом.

Извършена е незабавна проверка на място от служители на екоинспекцията.

Установено е, че се касае за екземпляр от вида видра, паднала в бетонова шахта на строителен обект. Видрата е извадена с помощта на рибарско кепче, като същата е във видимо добро здравословно състояние и е освободена на подходящо място.

Видът видра (Lutra lutra) е защитен, включен в Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

05
Ноември
2021

Приключи техническата рекултивация на общинските сметища за битови отпадъци в землищата на гр. Димово и гр. Белоградчик

Експерти на РИОСВ – Монтана участваха в комисии за приемане на техническата рекултивация на общинските сметища за битови отпадъци в землищата на гр. Димово и гр. Белоградчик.

Двата терена са включени в наказателната процедура срещу РБългария за продължаване на експлоатацията и непредприети действия за изпълнение на техническата рекултивация на общински депа.

Дейностите са приключени успешно, като е извършено почистването на терените, предепониране на отпадъци, оформяне тялото на отпадъците и полагане на горни изолиращи екрани. Изградени са газоотвеждащи системи и системи за контрол и мониторинг на параметрите на околната среда.

Следващият етап е изпълнение на Биологична рекултивация, която е с продължителност 36 месеца и включва затревяване на терените, засаждане на храстовидна растителност, залесяване и вегетационни грижи.

Проектите са финансирани по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx