Сигнали за корупция

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията и реда за проверка на конфликт на интереси в РИОСВ-Монтана

Подаване на сигнали
Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия пораждащи съмнение за корупция от страна на служители от Регионална инспекция на околната среда  и водите - Монтана,  могат да се подават по някой от следните начини:

  • чрез деловодството на РИОСВ - Монтана на адрес ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3
  • чрез пощенска кутия находяща се в административната сграда на ул. „Юлиус Ирасек“ № 4
  • на електронен адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ВАЖНО!
При подаване на сигнали се предоставят следните данни:

  • две имена,
  • адрес за кореспонденция,
  • телефон за контакт,
  • данни за институциите, които вече са информирани,
  • електронен адрес.

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”

Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателя.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на МОСВ и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите.

Съгласно чл. 108, ал.2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията