06
Юли
2023

Провеждане на публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“

РИОСВ-Враца, РИОСВ-София и РИОСВ-Монтана, съвместно с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ ще проведе публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“, съгласно нормативните изисквания на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

От името на трите регионални инспекции бихме искали да поканим всички заинтересовани лица да вземат участие в предстоящото обсъждане, което ще се проведе в Природозащитен център „Натура“ към Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, с адрес: гр. Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29 (на Червения площад), на 28.07.2023 г. от 10:00 часа.

Categories: Актуално

06
Юли
2023

РИОСВ – Монтана извърши 119 проверки през юни 2023 г. в рамките на контролната дейност

През юни 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 119 проверки на 102 обекта, от които 86 планови (в т. ч. 14 планови проверки на парковата охрана) и 27 извънредни. Съставени са 5 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за нарушения на екологичното законодателство. За периода няма сключени споразумения по съставени АУАН. Издадени са 8 наказателни постановления на обща стойност 26 500 лв. През юни 2023 г. със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС, като с наказателно постановление санкцията е увеличена на стойност 192,66 лв. Отменена е една санкция за замърсяване на воден обект. Дадени са 21 предписания. Постъпилите суми от глоби и имуществени санкции са 6 440 лв, а от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 564,16 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 171 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени терени в землището на с. Боровци, общ. Берковица на площ от около 1,5 дка.
Възпрепятсвано е нерегламентирано отглеждане на 27 костенурки от защитен вид от лице в с. Ерден, общ. Бойчиновци. Животните са иззети и пуснати на свобода в подходяща среда.

Взето е участие в една Държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строеж на територията на област Видин.

Categories: Актуално

03
Юли
2023

РИОСВ – Монтана извърши проверки на 2 броя природни забележителности

На 30.06.2023 г. експерти от направление „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ на РИОСВ – Монтана извършиха планови проверки на два броя природни забележителности (ПЗ) - водопади, находящи се в землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, съответно: ПЗ „Водния скок“ и ПЗ „Дуршин водопад“.

Природните забележителности са обявени с цел опазване природния облик на водопадите, характеризиращи се със своята научна, културна и естетическа стойност, със заповеди на Председателя на Комитета за опазване на околната среда (КОПС) към МС, впоследствие актуализирани със заповеди на МОСВ.

При извършените проверки не се констатираха дейности, нарушаващи природния характер на защитените територии, както и на режимите, въведени със заповедите за обявяването им.

Categories: Актуално

03
Юли
2023

Проучиха се нови находища на защитен вид „Сръбска рамонда“ по предложение за обявяване на 4 броя защитени местности

На 28.06.2023 г. експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ на РИОСВ – Монтана извършиха извънредна проверка по предложение от физическо лице за обявяване на четири броя защитени местности, с цел опазване на растителен вид Сръбска рамонда (Ramonda serbica), в землищата на с. Митровци, с. Превала, общ. Чипровци, обл. Монтана, с. Долни Лом и с. Върбово, общ. Чупрене, обл. Видин.

В присъствието на външен експерт бяха обходени подадените в предложението територии, като бяха засечени координатите им, както и локализирани находищата на растителния вид Сръбска рамонда.

За резултатите от проверката външният експерт ще представи доклад за състоянието на вида, проекто граници на защитените местности, както и режими, съответстващи на изискванията на растителния вид.

Видът Сръбска рамонда е балкански ендемит и терциерен реликт, включен в червената книга на България като природозащитеният му статут е застрашен, защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие, като находищата му се намират в защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx