Категории информация

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РИОСВ - МОНТАНА

НАПРАВЛЕНИЯ

Качество на атмосферния въздух

-  Справки за нивата на PM10, Pb, Ni и PAH

-  Доклади за превишения на нормите на ФПЧ10

-   Големи и средни горивни инсталации и индустриални процеси

-   Флуорсъдържащи парникови газове

-   Летливи органични съединения

-   Образци и заявления

Защитени територии и биоразнообразие

· Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

· Решения за извършване оценка на степента на въздействие

· Решения за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост

· Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

· Регистър на защитените територии на територията на РИОСВ - Монтана

· Регистър на вековните дървета на територията на РИОСВ - Монтана

· Регистър на защитените зони на територията на РИОСВ - Монтана

· Писма по чл. 36, ал. 5 от НОС

· Обществен достъп ДОСВ на осн. чл.25, ал.1 от НОС

Екологична оценка и ОВОС

Екологична оценка

· Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО 

- Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

- Решение за преценяване на необходимостта от ЕО

- Съобщения по чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ЕО

 - Предстоящи обществени обсъждания

 - Становища по ЕО

· Публични регистри по ЕО

Оценка на въздействието върху околната среда

- Съобщения за постъпили уведомления за ИП

· Съобщения по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционни предложения

· Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

- Съобщения за осигурен достъп до информация по Приложение № 2

· Предстоящи обществени обсъждания

· Решения по ОВОС

· Решения за прекратяване на процедура по ОВОС

· Обществен достъп ДОСВ

· Съобщения за загуба на правно действие

· Обществен достъп до доклади по ОВОС

- Съобщения по чл. 18 а, ал. 10 от АПК

· Публични регистри по ОВОС

Управление на отпадъците

· Издадени разрешения по Закона за управление на отпадъците

· Издадени регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците

· Национален регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци

· Отчисления по ЗУО

-  Инсталации за изгаряне на отпадъци

 - Образци и заявления

Химични вещества

· Информация REACH

· Регистър на химичните вещества и смеси 2020 г.

· Проверки СЕВЕЗО

ДЕЙНОСТИ

Контролна дейност

· План за контролна дейност:

· Месечни отчети за дейността на РИОСВ - Монтана

· Доклади за състоянието на околната среда

- Доклади изпълнение на условия в КР 

· Доклади от комплексни проверки

· Глоби и санкции

Други

· Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им

· Получени сигнали и жалби /предприети действия по сигнали/

· Актове, издадени в изпълнение на правомощията на Директора на РИОСВ

· Административни услуги

· Бюджет

· Профил на купувача

· Конкурси за работа

· Кампании

Достъпът до регистрите и базите данни е осигурен с връзки към интернет страницата на РИОСВ – Монтана във формат /word, excel, pdf или web базирани/.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията