Информация за околна среда

Информацията за околната среда е:

 • "Налична първична информация" – информацията, представляваща резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, непридружени от анализи, прогнози и обяснения, събирана в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице.
 • "Налична предварително обработена информация" – информацията, обработена, обобщена и анализирана в рамките на задълженията на компетентната администрация, без за това да е необходимо искане на заинтересувано лице.
 • "Нарочно обработена информация" – информацията, събирана или обработвана, обобщавана и анализирана по искане на заинтересувано лице.

Достъпът до информация за околната среда се урежда в глава. ІІ на Закона за опазване на околната среда. От друга страна, за процедурата за достъп до обществена информация Законът за опазване на околната среда препраща към процедурата, уредена в глава ІІІ от Закона за достъп до обществена информация. Международноправният документ, който урежда достъпа до информация за околната среда, е Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, известна още като Орхуска конвенция.
Предоставянето на наличната първична информация и наличната предварително обработена информация за околната среда се заплаща при условията и реда на Закона за достъп до обществена информация. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите (Заповед №10 на МФ/10.01.2001 г.), като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето (заплаща се стойността на услугата – ксерокопиране, разпечатка, запис на диск и т. н.). Когато е необходимо предоставянето на нарочно обработена информация, което означава, че е необходимо да се  направят например  допълнителни  измервания  на  място – извън  тези по мониторинга, които да се анализират, обобщят и представят, се сключва договор.
Информация за околната среда може да бъде намерена в интернет страниците на Министерство на околната среда и водите – www.moew.government.bg, на Изпълнителната агенция по околна среда - http://nfp-bg.eionet.eu.int, както и в страниците на териториалните структури на Министерството на  околната среда и водите - Регионалните инспекции по околната среда и водите (например на РИОСВ – Монтана адресът е - www.riosv-montana.com ), и на дирекциите на Националните паркове “Централен Балкан”, “Рила” и “Пирин”, Басейнови дирекции.

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация по постъпили заявления за достъп до обществена информация

Процедурата за предоставяне на достъп до информация за околната среда е уредена в глава ІІІ на Закон за достъп до обществена информация. За получаване на достъп до обществена информация се подава писмено заявление, което трябва да съдържа:

 • Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя.
 • Описание на исканата информация
 • Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.
  Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са преглед на информацията, устна справка, копия на хартиен и копия на технически носител.
 • Адрес за кореспонденция със заявителя.

Процедура за предоставяне на информация за повторно ползване

Информация за повторно използване се предоставя след отправено писмено заявление или на електронната поща на РИОСВ - Монтана Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Когато искането е подадено по електронен път, решението за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване също се изпраща по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

Исканията по се приемат, регистрират и разпределят по същия ред, указан по-горе. При предоставяне на информация за повторно използване се спазват условията, разписани в чл.41а, както и забраната по чл.41д от ЗДОИ.

Информацията за повторно използване се предоставя безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Бланка за достъп до информация

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определен с Устройствения правилник на МОСВ.
След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация те се разпределят към съответните дирекции/отдели в зависимост от характера на исканата информация. Срокът за разглеждане по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи. За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя. Срокът, в който на заявителя се предоставя достъп до информация, следва да се посочи в решението, но не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.
В българското законодателство е въведен принципът, че достъпът до налична информация е безплатен, но се заплащат разходите по предоставяне на информацията. Достъпът до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

Такси по чл. 20 ЗДОИ и НАРЕДБА № Н-1 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОРМАТИВИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Хартия А4 - 1 лист - 0,01 лв.

2. Хартия А3 - 1 лист - 0,02 лв.

3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 1 стр. - 0,02 лв.

4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 - 1 стр. - 0,04 лв.

5. CD диск 700 MB - 1 бр. - 0,26 лв.

6. DVD диск 4,7 MB - 1 бр. - 0,30 лв.

7. DVD диск 8,5 MB - 1 бр. - 0,67 лв.

8. USBфлаш памет 4 GB - 1 бр. - 3,46 лв.

9. USB флаш памет 8 GB - 1 бр. - 5,72 лв.

10. USB флаш памет 16 GB - 1 бр. - 7,93 лв.

11. USB флаш памет 32 GB - 1 бр. - 9,47 лв.

Достъп до информация за околната среда може да бъде отказана в случаите, когато се иска:

 • Класифицирана информация, която представлява държавна или служебна тайна
 • Информация, която представлява производствена или търговска тайна, определена със закон
 • Информация, която представлява интелектуална собственост
 • Достъпът до информация засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация
 • Информация, която представлява лични данни, ако физическото лице, с което е свързана тази информация, не е съгласно с разкриването й, съгласно изискванията, предвидени в Закона за защита на личните данни.
 • Информация, която ще се отрази неблагоприятно на компонентите на околната среда
 • Исканата информация е предоставена  на заявителя в предходните 6 месеца.

Как да подадете заявление за достъп до информация в РИОСВ – Монтана?

В раздел “Административни услуги”, подраздел “Бланки” можете да намери образец на заявление за достъп до информация. Попълненото правилно заявление можете да изпратите или донесете лично на адрес гр. Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” 4. Бланка за заявлението можете да получите и от гишето за административно обслужване на граждани в РИОСВ – Монтана.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx