Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.06.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.06.2024 г.

нов!
Дата на публикуване: 19/06/2024
Промяна: 19/06/2024
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 8

Частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци и Подробен устройствен план – план за застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 46036.22.384 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мадан, общ. Бойчиновци, с възложител "Пивел" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 21.05.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 21.05.2024 г.

Дата на публикуване: 21/05/2024
Промяна: 21/05/2024
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 80

Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 16866.73.266 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Озирово, общ. Вършец с ново предназначение "за ферма за отглеждане на животни", с възложител : А. Андреев

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 15.05.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 15.05.2024 г.

Дата на публикуване: 15/05/2024
Промяна: 15/05/2024
Размер: 38 КБ
Тегления: 93

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземен електропровод 110 kV и оптичен комуникационен кабел към него между поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Крапчене, общ. Монтана и Подстанция Монтана, разположена в ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана (по два варианта), с възложител: "Монтанезиум Солар" ООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 15.05.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 15.05.2024 г.

Дата на публикуване: 15/05/2024
Промяна: 15/05/2024
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 98

Частично изменение на Общ устройствен план на община Бойница в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05195.152.1, 05195.157.24, 05195.148.14, 05195.148.15, 05195.107.7, 05195.115.15, 05195.96.4, 05195.96.5, 05195.94.17, 05195.93.6, 05195.93.8, 05195.101.3, 05195.118.6, 05195.82.11, 05195.62.26, 05195.86.13, 05195.63.2, 05195.60.31, 05195.66.1, 05195.67.9, 05195.54.19, 05195.74.9, 05195.74.10, 05195.79.1, 05195.121.15, 05195.121.2, 05195.121.3, 05195.121.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бойница, с възложител Община Бойница.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 07.05.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 07.05.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/05/2024
Промяна: 07/05/2024
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 108

Проект на изменение на Общ устройствен план на община Кула в частта на поземлени имоти с идентификатори 15415.97.45, 15415.20.52, 15415.26.50, 15415.32.24, 15415.34.3, 15415.42.24, 15415.134.13, 15415.151.69 и 15415.105.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Големаново, с възложител община Кула

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.04.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/04/2024
Промяна: 26/04/2024
Размер: 38 КБ
Тегления: 120

Подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел. захранване от електромерно табло от РТ НН на ТП1 – с. Слана бара до ГРТ на „Фотоволтаична електрическа централа с номинална генерираща мощност 30 kW – само продажба” в поземлен имот с идентификатор 67180.50.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Слана бара, общ. Видин, с възложители: Р. Младенова и С. Младенов

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.04.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 22.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/04/2024
Промяна: 22/04/2024
Размер: 37 КБ
Тегления: 140

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.4.318 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител "Симид София" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.04.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2024
Промяна: 10/04/2024
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 137

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 23672.701.1601, 23672.701.1757, 23672.256.1, 23672.178.1, 23672.178.2, 23672.176.1, 23672.172.5, 23672.180.4, 23672.180.1, 23672.164.22, 23672.164.10, 23672.339.12, 23672.339.13, 23672.163.11, 23672.340.6, 23672.166.2, 23672.702.721, 23672.702.1496, 23672.702.1497, 23672.166.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дреновец, общ. Ружинци, 73924.91.6, 73924.88.1, 73924.85.19, 73924.85.20, 73924.501.333, 73924.501.334, 73924.501.345, 73924.501.343, 73924.501.335, 73924.501.344 по КККР на с. Тополовец, общ. Ружинци и 21193.501.167, 21193.501.277, 21193.501.165, 21193.501.278, 21193.501.274, 21193.501.334, 21193.501.335, 21193.501.384, 21193.501.336, 21193.501.314 по КККР на с. Динково, общ. Ружинци

възложители: Община Ружинци и "Ружинци - Солар" ООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.04.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2024
Промяна: 10/04/2024
Размер: 39 КБ
Тегления: 151

Частично изменение (ЧИ) на Общия устройствен план (ОУП) на община Чипровци за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 81390.8.688 и 81390.8.689 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Чипровци, общ. Чипровци, с възложител: „Нортуест Грийн Енерджи” ООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 02.04.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 02.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/04/2024
Промяна: 02/04/2024
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 163

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Кула и проекти за Подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 40525.320.2, 40525.319.8, 40525.331.17, 40525.316.4, 40525.315.1, 40525.310.6, 40525.307.31, 40525.307.32, 40525.304.35, 40525.303.2, 40525.298.2, 40525.299.19, 40525.287.17, 40525.285.18, 40525.283.10 и 40525.273.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: "Тесса Еко Енерджи" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.03.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/03/2024
Промяна: 26/03/2024
Размер: 37 КБ
Тегления: 152

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57131.68.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Покрайна, общ. Видин с възложител В. Лозанова.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.03.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/03/2024
Промяна: 25/03/2024
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 146

Подробен устройствен план – парцеларен план на обект: „Кабелно захранване на поземлен имот с идентификатор 10971.410.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с предназначение „за фотоволтаична електроцентрала“ на територията на гр. Видин до присъединяването към ВЕЛ 20 kV „Тухларна, п/ст Видин 2“, с възложител "ЕЛБМ" ЕАД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.03.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/03/2024
Промяна: 14/03/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 148

Подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор 48489.1.1310 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител "АГРОДУНАВ" ООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.03.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/03/2024
Промяна: 14/03/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 153

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 15998.81.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин

възложител. М. Александрова

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 07.03.2024 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 07.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/03/2024
Промяна: 07/03/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 160

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 03928.81.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица с възложител Б. Б. 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 21

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията