Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.09.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.09.2023 г.

Дата на публикуване: 28/09/2023
Промяна: 28/09/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 19

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 36141.501.646 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитановци, общ. Видин, с възложител Е. Халачев.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.09.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.09.2023 г.

Дата на публикуване: 28/09/2023
Промяна: 28/09/2023
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 20

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 24431.16.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: "Планет Ърт" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.09.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.09.2023 г.

Дата на публикуване: 27/09/2023
Промяна: 27/09/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 16

Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 40525.290.69, 40525.274.28, 40525.283.31, 40525.281.2, 40525.285.24, 40525.281.4, 40525.316.33, 40525.317.23, 40525.319.13, 40525.281.6, 40525.281.3, 40525.302.17, 40525.289.58, 40525.304.38 и 40525.307.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „Тесса Еко Енерджи” ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.09.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.09.2023 г.

Дата на публикуване: 27/09/2023
Промяна: 27/09/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 13

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 39147.8.2, 39147.8.1, 39147.8.35, 39147.9.3 и 39147.9.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошава, общ. Видин, с възложител "Видинска Винарска Компания" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.09.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.09.2023 г.

Дата на публикуване: 05/09/2023
Промяна: 05/09/2023
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 77

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за подземен ел. провод 110 kV, от поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 05236.107.16, 05236.107.17, 05236.107.18 и 05236.105.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, за присъединяване към разпределителната мрежа на фотоволтаична централа към подстанция (ПС) Бойчиновци, намираща се в ПИ с идентификатор 05236.553.906 по КККР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, през поземлени имоти публична общинска и държавна собственост.

Възложител: "АЕМ Кънект" ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.09.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.09.2023 г.

Дата на публикуване: 05/09/2023
Промяна: 05/09/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 73

Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 48489.14.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана възложител: "Весинвест 777" ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г.

Дата на публикуване: 29/08/2023
Промяна: 29/08/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 74

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в частта на поземлени имоти с идентификатори 10971.88.16, 10971.88.17 и 10971.88.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: Л. И.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.08.2023 г.

Дата на публикуване: 29/08/2023
Промяна: 29/08/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 70

План за интегрирано развитие на община Видин за периода 2021 – 2027 г., с възложител Община Видин.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.08.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 25.08.2023 г.

Дата на публикуване: 25/08/2023
Промяна: 25/08/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 80

Подробен устройствен план – парцеларен план за прокарване на електропроводно отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на подземно кабелно ел. захранване 20 kV за присъединяване на бъдеща фотоволтаична централа и трафопост в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51665.90.463, през ПИ с идентификатори 51665.90.880, 51665.96.880 до ЖР стълб към ВЕ „Керамик” в ПИ с идентификатор 51665.96.878 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана

възложител: „Болкан сън пауър” ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.08.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 17.08.2023 г.

Дата на публикуване: 17/08/2023
Промяна: 17/08/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 88

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: П. И.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.07.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/07/2023
Промяна: 27/07/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 104

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за техническа инфраструктура и план схема към ПУП за обект „Проект за трасе на водопроводно отклонение от пречиствателна станция в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07510.86.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бързия, общ. Берковица през ПИ с идентификатори 07510.86.25, 07510.50.11, 07510.301.358, 07510.61.10, 07510.255.1 по КККР на с. Бързия, до табела край село Бързия”, с възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.07.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/07/2023
Промяна: 26/07/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 110

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03928.151.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Берковица, м. Долна кория, общ. Берковица, Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 03928.151.9 по КККР на гр. Берковица и ПУП – парцеларен план за подземна кабелна линия ниско напрежение за електрозахранване на имота, с възложител: Б. К.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.07.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/07/2023
Промяна: 20/07/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 123

Програма за управление на отпадъците на община Белоградчик до 2028 г., с възложител Община Белоградчик.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 18.07.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 18.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/07/2023
Промяна: 18/07/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 137

Изменение на Общ устройствен план на община Лом и Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 44238.1146.177, 44238.1147.174, 44238.1168.1, 44238.1168.16, 44238.1165.1, 44238.1150.162, 44238.1044.109, 44238.501.490 и 44238.501.368 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лом, общ. Лом и 30291.110.59 и 30291.120.4 по КККР на с. Замфир, общ. Лом, с възложители: Община Лом, Е.С, И. Т. и Д. Т.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 18.07.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 18.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/07/2023
Промяна: 18/07/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 128

Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ „Белоградчик – Димово – Макреш“ до 2027 г., с възложител: СНЦ „Местна инициативна група „Белоградчик – Димово – Макреш“.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 18

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx