04
Август
2023

РИОСВ – Монтана извърши проверка във връзка с предложение за обявяване на нова защитена местност (ЗМ) „Забанова падина“

На 02.08.2023 г. беше извършена проверка с цел произнасяне от страна на РИОСВ – Монтана по целесъобразност за обявяване на ЗМ „Забанова падина“, находяща се в землищата на гр. Берковица и с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана.

В предложената защитена местност попадат горски територии, като същата, според вносителя на предложението отговаря на критериите по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и се характеризира с наличие на местообитания на застрашени, редки и уязвими видове и видове с висока консервационна значимост; характерен ландшафт от смърчови и различни типове вековни букови гори. В проекто ЗМ се включват и открити площи с цел формирането на компактна и хомогенна територия за опазване и защита и улесняване управлението ѝ.

При извършената теренна проверка се констатираха насаждения от вида бук, единични дървета от видовете ела и смърч, биотопни дървета, дървета с хралупи и наличие на мъртва дървесина.

04
Август
2023

РИОСВ – Монтана награди победителите в конкурса „Пазете Дунав син“

С грамоти и предметни награди са отличени участниците, изпратили най-добрите фотографии в конкурса „Пазете Дунав син“, който РИОСВ – Монтана организира по повод ежегодното отбелязване на Деня на река Дунав 29 юни:

1. Групова фотография със заглавие „Обитателите на река Дунав днес“, предоставена от ученици от Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“, гр. Лом, на възраст 15 – 19 год.;

2. Николай Каменов, 12 год., гр. Лом, фотография със заглавие „Улов от бъдещето“;

3. Групова фотография със заглавие „Нашето послание към теб, Човеко“, предоставена от ученици от 9 – 12 клас на Профилирана гимназия „Найден Геров“, гр. Лом.

Основната цел на конкурса е чрез творчеството си децата и младежите да изградят позитивно отношение към природата и опазването на реките. Тазгодишното мото на кампанията - „Пазете Дунав син“, изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река. С кампанията се засвидетелства важният принос на реките към икономиката, околната среда и културата. Тя насърчава живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опознаването на река Дунав и притоците й.

21
Юли
2023

Извършена проверка на резерват „Чупрене“

Eкип експерти от направление „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ на РИОСВ – Монтана извърши проверка на резерват „Чупрене“, находящ се в землищата на с. Горни Лом, с. Репляна и с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, както и на с. Стакевци, общ. Белоградчик, обл. Видин. Проверката е в изпълнение на Плана за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2023 г. и във връзка със Заповед на директора на РИОСВ – Монтана за ревизия на състоянието на горите, земите и водните площи в ОУ „Чупрене“ на резерват „Чупрене“ за първото полугодие на 2023 г. Резерватът е обявен със заповед на Министерството на горите и опазване на природната среда (МГОПС), с цел опазване на единствените компактни смърчови дървостои в Западна Стара планина в тяхното първично състояние и е с актуализирана площ от 14519.935 дка. При извършената теренна проверка на резервата не се констатираха нарушения по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и подзаконовите нормативни актове на режимите на стопанисване на резерват „Чупрене“, въведени със заповедта за обявяването му.

Categories: Актуално

07
Юли
2023

Гражданите ще могат да проследяват онлайн статуса на обработка на документите им от РИОСВ - Монтана

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана предоставя на гражданите нова уеб услуга, която дава възможност те да получават навременна информация за статуса на обработка на документите им от администрацията.

Това е реализирано чрез уеб-базираната информационна система „Деловодна справка“, която вече е достъпна. Освен информация за хода на обработка на документа (заявление/сигнал/жалба/преписка), системата дава възможност за отчитане на удовлетвореността на гражданите от изпълнението на съответната административна услуга.

Достъпът до информацията за статуса на обработка на документите се осъщестява чрез т.нар. „личен код“, който се предоставя лично на заявителя или на упълномощено от него лице на Едно гише в РИОСВ-Монтана.

Услугата Деловодна справка е достъпна през официалната интернет страница на РИОСВ-Монтана (https://riosv-montana.com/) или чрез следната директна връзка.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx