Мерки за предпазване от коронавирус COVID-19

Pic.1     PIc.2     Pic.3     Pic.4

#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

09
Март
2020

До 31 март 2020 г. трябва да бъде представена информация за консумацията и количеството на вложените разтворители, плановете за управление на разтворители и за пуснатите на пазара и употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2019 г.

Информацията за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители през 2019 г. се представя от всички оператори на инсталации, извършващи дейности по Прило-жение № 1 към Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7/2003 г., обн. ДВ, бр. 96/2003 г.), съгласно чл. 20, ал. 8 от наредбата.

Плановете за управление на разтворители за инсталациите, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители за всяка конкретна дейност по Приложение № 2 на Наредба № 7/2003 г., се разработват от операторите в съответствие с условията в Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 на наредбата и се представят на хартиен и електронен носител.

Информацията за пуснатите и употребени количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2019 г. се представя от лицата, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г.), съгласно Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 за пуснатите на пазара и Приложение № 6 към чл. 7 и 9 за употребените продукти от наредбата.

Categories: Актуално

05
Март
2020

РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ“

Днес в Информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе работна среща във връзка със стартиране изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

На срещата присъства областният управител на област Монтана Росен Белчев и зам.-областния управител Десислава Димитрова, представители на областна администрация Монтана, общини и кметства, на чиито територии има разположени складове с излезли от употреба ПРЗ.

Директорът на РИОСВ – Монтана Деница Славкова запозна приссътващите с целта на срещата.

През септември между ПУДООС и консорциум „Индекосейф“ ДЗЗД е подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складовете, съдържащи устойчиви органични замърсители УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с шест обособени позиции, в това число по „Обособена позиция 3“: Складове на територията на РИОСВ - Монтана.

С реализацията на проекта, ще се осигури екологосъобразно обезвреждане на 79 693 тона негодните за употреба УОЗ - пестициди и други ПРЗ, които се съхраняват в 10 склада на територията, контролирана от РИОСВ - Монтана.

На срещата бяха набелязани предстоящите съвместни действия и даване на указания на лицата, съхраняващи и употребяващи ПРЗ. Презентирани бяха основните дейности по горепосочения проект и задълженията на отделните участници. Обсъдени бяха и превантивни мерки за предотвратяване и намаляване на риска от замърсяване на околната среда.

Categories: Актуално

19
Февруари
2020

31 март 2020 г. e крайният срок за представяне на доклади за изпълнение на условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води зa предходната 2019 г.

В срок до 31.03.2020 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект са задължени да представят в РИОСВ, гр. Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен доклади относно изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води за предходната 2019 година.

В докладите се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.

Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г.).

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

Categories: Актуално

14
Февруари
2020

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2019 г. е 10 март 2020 г.

Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2019 г. се предоставят в ИАОС на хартиен носител.

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където като отделни приложения са публикувани и образците на годишни отчети и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx