ID Question
1 С какво ниво на държавна администрация осъществихте контакт?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки).1647.06%
Експертно ниво (експерти, инспектори, специалисти).823.53%
Ръководно ниво (началник отдел, директор на дирекция). 823.53%
Други.25.88%
Total: 34
2 Колко често ползвате услугите на тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Един-два пъти годишно.1441.18%
Всеки месец.38.82%
Няколко пъти годишно.1029.41%
Много често.720.59%
Total: 34
3 Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители от тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да.1852.94%
Не, бях препращан от служител на служител.823.53%
Не, трудно намерих търсената канцелария/ гише.38.82%
Друго.514.71%
Total: 34
4 Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите в администрацията за бързото разрешаване на Вашия проблем?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните действия.1235.29%
Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняването на допуснатите пропуски. 1029.41%
Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание.720.59%
Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и пренебрежително.514.71%
Total: 34
5 Според Вас, има ли корупция в тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да, вече ми беше поискан подкуп.00.00%
Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или ускорил извършването на услугата.00.00%
Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде извършена своевременно нужната услуга.00.00%
Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха напълно изрядни.414.81%
Не, нямам такива впечатления.2385.19%
Total: 27
6 Какво според Вас поражда корупция?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Прекалено сложни изисквания за лицензиране/ регистрация.1338.24%
Създаване на формални пречки от страна на административни служители.1235.29%
Друго926.47%
Total: 34
7 Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Ще информирам ръководството на ведомството.1441.18%
Ще информирам Комисията за координация на работата по борбата с корупцията.926.47%
Ще информирам медиите.514.71%
Няма да реагирам.617.65%
Total: 34
8 При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите причините, поради които няма да подадете сигнал:
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Според мен подаването на сигнал няма да има ефект .926.47%
Ще ми отнеме много време.25.88%
Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни последици за мене.38.82%
Друго2058.82%
Total: 34
9 В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Физическо лице.1852.94%
Представител или служител на юридическо лице.1647.06%
Total: 34

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx