ID Question
1 С какво ниво на държавна администрация осъществихте контакт?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители/ки, секретари/ки).1650.00%
Експертно ниво (експерти, инспектори, специалисти).721.88%
Ръководно ниво (началник отдел, директор на дирекция). 721.88%
Други.26.25%
Total: 32
2 Колко често ползвате услугите на тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Един-два пъти годишно.1443.75%
Всеки месец.39.38%
Няколко пъти годишно.928.13%
Много често.618.75%
Total: 32
3 Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители от тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да.1753.13%
Не, бях препращан от служител на служител.721.88%
Не, трудно намерих търсената канцелария/ гише.39.38%
Друго.515.63%
Total: 32
4 Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите в администрацията за бързото разрешаване на Вашия проблем?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши нужните действия.1134.38%
Да, служителят направи нужните разяснения и помогна за отстраняването на допуснатите пропуски. 1031.25%
Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с нужното внимание.721.88%
Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и пренебрежително.412.50%
Total: 32
5 Според Вас, има ли корупция в тази администрация?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Да, вече ми беше поискан подкуп.00.00%
Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или ускорил извършването на услугата.00.00%
Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде извършена своевременно нужната услуга.00.00%
Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха напълно изрядни.415.38%
Не, нямам такива впечатления.2284.62%
Total: 26
6 Какво според Вас поражда корупция?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Прекалено сложни изисквания за лицензиране/ регистрация.1340.63%
Създаване на формални пречки от страна на административни служители.1134.38%
Друго825.00%
Total: 32
7 Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Ще информирам ръководството на ведомството.1340.63%
Ще информирам Комисията за координация на работата по борбата с корупцията.825.00%
Ще информирам медиите.515.63%
Няма да реагирам.618.75%
Total: 32
8 При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите причините, поради които няма да подадете сигнал:
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Според мен подаването на сигнал няма да има ефект .825.00%
Ще ми отнеме много време.26.25%
Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни последици за мене.39.38%
Друго1959.38%
Total: 32
9 В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията?
Question type = Radio
Option Count Percent Graph
Физическо лице.1753.13%
Представител или служител на юридическо лице.1546.88%
Total: 32

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx