Мерки за предпазване от коронавирус COVID-19

Pic.1     PIc.2     Pic.3     Pic.4

#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

Актуално

24
Март
2020

На 28 март от 20,30 часа отбелязваме Часа на Земята

Милиони хора от над 7000 града в 180 държави се подготвят да отбележат Часа на Земята – най-мащабната глобална инициатива, посветена на опазването на нашия общ дом планетата Земя.

Часът на Земята е инициатива за масово едновременно изключване на електрическото осветление с цел да напомни на хората за световното изменение на климата. Организира се за първи път през 2007 г. в Сидни, Австралия, след което става традиция и се отбелязва всяка последна събота от март.

Тази пролет събитието ще се състои за 13-а поредна година. По традиция в последната събота на март (28.03.) между 20,30 и 21,30 ч милиони хора от цял свят символично ще изгасят осветлението в домовете си, а знакови сгради ще притъмнят фасадите си.

Глобалната кампания Часът на Земята поставя фокус върху опазената природа – нашият основен съюзник срещу климатичната криза. Часът на Земята в България ще обърне внимание на грижата за горите, които имат ключова роля в овладяване на промените в климата.
РИОСВ – Монтана приканва гражданите да се присъединят към природозащитната инициатива – „Часът на Земята“, като загасят за час осветлението. Така всички заедно отправяме призив за по-устойчиво бъдеще, демонстрирайки какво влияние могат да имат малките стъпки върху голямата планета.

Categories: Актуално

13
Март
2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

РИОСВ – Монтана уведомява, че във връзка с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по предложение на Министерски съвет и на основание чл. 84, т.12 от Конституцията на Република България, поради разрастващата се пандемия от COVID-19, екоинспекцията прилага превенция за защита на потребителите на административни услуги, както и на служителите си.

Апелираме, при посещение на РИОСВ – Монтана да сте без придружители - приятели, деца и др.

РИОСВ – Монтана уведомява потребителите на услуги за възможностите за заявяването на административни услуги и за получаване на издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

В екоинспекцията в Монтана се прилага дезинфекция и проветряване на помещението за заявители на административни услуги трикратно през деня по 15 минути.

Искрено се надяваме на разбиране, адекватно и отговорно отношение от страна на посетителите в РИОСВ - Монтана!

Благодарим Ви за разбирането!

Categories: Актуално

09
Март
2020

До 31 март 2020 г. трябва да бъде представена информация за консумацията и количеството на вложените разтворители, плановете за управление на разтворители и за пуснатите на пазара и употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2019 г.

Информацията за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители през 2019 г. се представя от всички оператори на инсталации, извършващи дейности по Прило-жение № 1 към Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7/2003 г., обн. ДВ, бр. 96/2003 г.), съгласно чл. 20, ал. 8 от наредбата.

Плановете за управление на разтворители за инсталациите, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители за всяка конкретна дейност по Приложение № 2 на Наредба № 7/2003 г., се разработват от операторите в съответствие с условията в Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 на наредбата и се представят на хартиен и електронен носител.

Информацията за пуснатите и употребени количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2019 г. се представя от лицата, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г.), съгласно Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 за пуснатите на пазара и Приложение № 6 към чл. 7 и 9 за употребените продукти от наредбата.

Categories: Актуално

05
Март
2020

РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ“

Днес в Информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе работна среща във връзка със стартиране изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

На срещата присъства областният управител на област Монтана Росен Белчев и зам.-областния управител Десислава Димитрова, представители на областна администрация Монтана, общини и кметства, на чиито територии има разположени складове с излезли от употреба ПРЗ.

Директорът на РИОСВ – Монтана Деница Славкова запозна приссътващите с целта на срещата.

През септември между ПУДООС и консорциум „Индекосейф“ ДЗЗД е подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складовете, съдържащи устойчиви органични замърсители УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с шест обособени позиции, в това число по „Обособена позиция 3“: Складове на територията на РИОСВ - Монтана.

С реализацията на проекта, ще се осигури екологосъобразно обезвреждане на 79 693 тона негодните за употреба УОЗ - пестициди и други ПРЗ, които се съхраняват в 10 склада на територията, контролирана от РИОСВ - Монтана.

На срещата бяха набелязани предстоящите съвместни действия и даване на указания на лицата, съхраняващи и употребяващи ПРЗ. Презентирани бяха основните дейности по горепосочения проект и задълженията на отделните участници. Обсъдени бяха и превантивни мерки за предотвратяване и намаляване на риска от замърсяване на околната среда.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx