ЗАКОНИ

 1. Закон за опазване на околната среда
 2. Закон за водите
 3. Закон за биологичното разнообразие
 4. Закон за лечебните растения
 5. Закон за генетично модифицирани организми
 6. Закон за защитените територии
 7. Закон за лова и опазване на дивеча
 8. Закон за рибарството и аквакултурите
 9. Закон за достъп до обществена информация
 10. Закон за защита на личните данни

 

НАРЕДБИ

 1. Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения
 2. Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини, издадена от министъра на околната среда и водите
 3. Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и водите
 4. Наредба № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях
 5. Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата 
 6. Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове
 7. Наредба № 5 от 19.07.2004 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки
 8. Наредба № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни
 9. Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и за условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите
 10. Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия, приета с ПМС № 211 от 4.10.2005 г.
 11. Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара, приета с ПМС № 212 от 4.10.2005 г.
 12. Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (изм. 24.02.2023).

 

УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ

 1. Правилниик за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
 2. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда
 3. Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции
 4. Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
 5. Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
 6. Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите

 

ДИРЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 1. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
 2. ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно опазването на дивите птици
 3. ДИРЕКТИВА № 83/129 за вноса в Държавите членки на кожи от тюлени и продукти произведени от тях
 4. ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 89/370/ЕИО от 8 юни 1989 година за изменение и допълнение на Директива 83/129/ЕИО относно вноса в държавите-членки на кожи от някои тюленчета и на продукти от тях
 5. ДИРЕКТИВА № 1999/22/ЕС НА СЪВЕТА относно държането на диви животни в зоологически градини
 6. ДИРЕКТИВА 2009/41/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия.
 7. ДИРЕКТИВА 2001/18/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от   12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета.

 

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията