Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.06.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.06.2024 г

Дата на публикуване: 14/06/2024
Промяна: 14/06/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 27

Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 16866.73.266 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горно Озирово, общ. Вършец с ново предназначение „за ферма за отглеждане на животни”, с възложител: А. Андреев

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.06.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 13.06.2024 г

Дата на публикуване: 13/06/2024
Промяна: 13/06/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 29

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.4.318 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Симид София” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.05.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.05.2024 г

Дата на публикуване: 16/05/2024
Промяна: 16/05/2024
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 90

Частично изменение на Общия устройствен план на община Чипровци за поземлени имоти с идентификатори 81390.8.688 и 81390.8.689 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чипровци, общ. Чипровци, с възложител: „Нортуест Грийн Енерджи” ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.05.2024 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.05.2024 г.

Дата на публикуване: 15/05/2024
Промяна: 15/05/2024
Размер: 36 КБ
Тегления: 92

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземен електропровод 110 kV и оптичен комуникационен кабел към него между поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Крапчене, общ. Монтана и Подстанция Монтана, разположена в ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, по два варианта, с възложител: „МОНТАНЕЗИУМ СОЛАР” ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.04.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.04.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 25/04/2024
Промяна: 25/04/2024
Размер: 38 КБ
Тегления: 125

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 23672.701.1601, 23672.701.1757, 23672.256.1, 23672.178.1, 23672.178.2, 23672.176.1, 23672.172.5, 23672.180.4, 23672.180.1, 23672.164.22, 23672.164.10, 23672.339.12, 23672.339.13, 23672.163.11, 23672.340.6, 23672.166.2, 23672.702.721, 23672.702.1496, 23672.702.1497, 23672.166.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дреновец, общ. Ружинци, 73924.91.6, 73924.88.1, 73924.85.19, 73924.85.20, 73924.501.333, 73924.501.334, 73924.501.345, 73924.501.343, 73924.501.335, 73924.501.344 по КККР на с. Тополовец, общ. Ружинци и 21193.501.167, 21193.501.277, 21193.501.165, 21193.501.278, 21193.501.274, 21193.501.334, 21193.501.335, 21193.501.384, 21193.501.336, 21193.501.314 по КККР на с. Динково, общ. Ружинци, с възложители: ОБЩИНА РУЖИНЦИ и „РУЖИНЦИ-СОЛАР” ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.04.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.04.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2024
Промяна: 16/04/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 139

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Кула и проекти за Подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 40525.320.2, 40525.319.8, 40525.331.17, 40525.316.4, 40525.315.1, 40525.310.6, 40525.307.31, 40525.307.32, 40525.304.35, 40525.303.2, 40525.298.2, 40525.299.19, 40525.287.17, 40525.285.18, 40525.283.10 и 40525.273.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „Тесса Еко Енерджи“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2024
Промяна: 12/04/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 133

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57131.68.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Покрайна, общ. Видин, с възложител: Валерия Лозанова

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.04.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.04.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 03/04/2024
Промяна: 03/04/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 129

Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема за изграждане на ново трасе – водопроводно отклонение от съществуващ магистрален минерален водопровод Бързия – Берковица, за довеждащ водопровод за минерална вода до поземлени имоти с идентификатори 07510.64.6 и 07510.64.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бързия, общ. Берковица, с възложители „Минеса“ ЕООД и „Дирада 2011“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.04.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.04.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 01/04/2024
Промяна: 01/04/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 144

Подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение до ПИ с идентификатор 48489.1.1310 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Агродунав” ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.03.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 29.03.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 29/03/2024
Промяна: 29/03/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 130

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 15998.81.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин, с възложител: Миглена Александрова

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.03.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 26.03.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 26/03/2024
Промяна: 26/03/2024
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 139

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.17.601 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Галин Борисов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.03.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.03.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 21/03/2024
Промяна: 21/03/2024
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 143

 Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно кабелно ел. захранване чрез кабелна линия 20 kV и БКТП 20/0,4 kV, 1х630 kVa от СРС № 5 на ВЕЛ 20 kV „Бърдо“ до БКТП 20/0,4 kV, находящ се в ПИ с идентификатор 32754.109.5 по КККР на с. Иново, общ. Видин, с възложител „Грийн Енерджи Иново“ ООД. 

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.03.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 14.03.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 14/03/2024
Промяна: 14/03/2024
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 143

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 03928.81.62 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител: Б. Борисов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.03.2024 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.03.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2024
Промяна: 12/03/2024
Размер: 37 КБ
Тегления: 152

Частично изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32754.109.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иново, общ. Видин, обл. Видин, с възложител: „Грийн Енерджи Иново“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.03.2024 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 07.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/03/2024
Промяна: 07/03/2024
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 163

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана за част от УПИ VII, кв. 95 по плана на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложители Община Монтана, Н. В., М. М.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията