Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 12.06.2024 г. Уведомление за ИП от 12.06.2024 г.

Дата на публикуване: 14/06/2024
Промяна: 14/06/2024
Размер: 240.9 КБ
Тегления: 27

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Строителство на сграда за офис за митническо бюро в УПИ VII – за производствени дейности, складове и офиси, кв. 9 по плана на Северна промишлена зона, гр. Видин, общ. Видин (ПИ с идентификатор 10971.512.226 по КККР на гр. Видин)ˮ, с възложител: И. Исуфов и А. Исуфова.

Уведомление за ИП от 11.06.2024 г. Уведомление за ИП от 11.06.2024 г.

Дата на публикуване: 11/06/2024
Промяна: 11/06/2024
Размер: 719.41 КБ
Тегления: 34

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на с. Песочница – връзка с трасе „Среченска бара” в поземлен имот с идентификатор 55930.13.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Песочница, общ. Берковица, с възложители: „ВиК – Берковица” ЕООД и Община Берковица.

Уведомление за ИП от 06.06.2024 г. Уведомление за ИП от 06.06.2024 г.

Дата на публикуване: 06/06/2024
Промяна: 06/06/2024
Размер: 2.79 МБ
Тегления: 56

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Открит паркинг” в ПИ с идентификатор 12961.424.259 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Община Вършец.

Уведомление за ИП от 03.06.2024 г. Уведомление за ИП от 03.06.2024 г.

Дата на публикуване: 03/06/2024
Промяна: 03/06/2024
Размер: 6.16 МБ
Тегления: 66

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на допълнителни басейни за отглеждане на аквакултури” в поземлен имот с идентификатор 05236.551.253 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, с възложител: „Тони Фишер” ООД.

Уведомление за ИП от 31.05.2024 г. Уведомление за ИП от 31.05.2024 г.

Дата на публикуване: 31/05/2024
Промяна: 31/05/2024
Размер: 166.9 КБ
Тегления: 76

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Площадка за черни и цветни метали” в УПИ Х, кв. 36 по плана на с. Крива бара, общ. Брусарци, с възложител: „Владей 7” ЕООД.

Уведомление за ИП от 25.04.2024 г. Уведомление за ИП от 25.04.2024 г.

Дата на публикуване: 27/05/2024
Промяна: 27/05/2024
Размер: 536.52 КБ
Тегления: 80

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Фиш Инвест“ ООД уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на рибно стопанство за пъстърва“ в поземлен имот с идентификатор 48489.26.851 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана.

Уведомление за ИП от 21.05.2024 г. Уведомление за ИП от 21.05.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/05/2024
Промяна: 23/05/2024
Размер: 405.6 КБ
Тегления: 105

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и разширение на предприятие за преработка на риба в предприятие за преработка на риба и иновативни рибни продукти” в поземлен имот с идентификатор 48489.2.682 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Фиш Инвест” ООД.

Уведомление за ИП от 09.05.2024 г. Уведомление за ИП от 09.05.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/05/2024
Промяна: 13/05/2024
Размер: 275.7 КБ
Тегления: 117

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Създаване на ябълкови насаждения, изпълнение на система за капково напояване, изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентар” в землището на с. Гаганица, общ. Берковица, с възложител: „Екотерра” ЕООД.

Уведомление за ИП от 15.04.2024 г. Уведомление за ИП от 15.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2024
Промяна: 16/04/2024
Размер: 1.54 МБ
Тегления: 121

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на образователната среда в детска градина „Синчецˮ, гр. Видинˮ, с възложител: Община Видин.

Уведомление за ИП от 15.04.2024 г. Уведомление за ИП от 15.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2024
Промяна: 16/04/2024
Размер: 1.55 МБ
Тегления: 148

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на образователната среда в детска градина „Русалкаˮ, гр. Видинˮ, с възложител: Община Видин.

Уведомление за ИП от 15.04.2024 г. Уведомление за ИП от 15.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2024
Промяна: 16/04/2024
Размер: 1.56 МБ
Тегления: 121

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на образователната среда в детска градина „Арабелаˮ, гр. Видинˮ, с възложител: Община Видин.

Уведомление за ИП от 15.04.2024 г. Уведомление за ИП от 15.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2024
Промяна: 16/04/2024
Размер: 1.61 МБ
Тегления: 127

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на образователната среда в детска градина „Славейчеˮ, гр. Видинˮ, с възложител: Община Видин.

Уведомление за ИП от 02.04.2024 г. Уведомление за ИП от 02.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 03/04/2024
Промяна: 03/04/2024
Размер: 2.04 МБ
Тегления: 161

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт (рехабилитация) за обект „Път II-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука – граница Р Сърбия” от км 0+210 до км 10+076.22 и от км 10+276.22 до км 30+301.88”, с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”.

Инвестиционно предложение от 28.03.2024 г. Инвестиционно предложение от 28.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/03/2024
Промяна: 29/03/2024
Размер: 1.73 МБ
Тегления: 180

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Монтана инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Трети март”, ул. „Иван Давидков”, изграждане на ул. „Широка планина”, ул. „Индустриална”, ул. „Съединение” и ул. „Инвестиционна”, гр. Монтана”.

Уведомление за ИП от 26.03.2024 г. Уведомление за ИП от 26.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/03/2024
Промяна: 27/03/2024
Размер: 389.66 КБ
Тегления: 148

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Медковец уведомление за инвестиционно предложение „Доизграждане и реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Медковец – втора частˮ.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 19

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията