Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 18.09.2023 г. Уведомление за ИП от 18.09.2023 г.

Дата на публикуване: 19/09/2023
Промяна: 19/09/2023
Размер: 199.33 КБ
Тегления: 65

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Елина М Инвестˮ ООД уведомление за инвестиционно предложение „Обществено обслужване – магазин за хранителни и промишлени стоки с топла витрина“ в поземлен имот с идентификатор 44238.506.9702 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом (УПИ II, кв. 241А по плана на гр. Лом).

Уведомление за ИП от 13.09.2023 г. Уведомление за ИП от 13.09.2023 г.

Дата на публикуване: 14/09/2023
Промяна: 15/09/2023
Размер: 177.75 КБ
Тегления: 63

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „КРИДˮ ООД уведомление за инвестиционно предложение „Ново застрояване и частична промяна на предназначение на „Склад за амбалаж“ в „Обект за производство на кулинарни изделия и печива“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 48489.5.358 (УПИ XLIV, кв. 1 по плана на гр. Монтана) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

Уведомление за ИП от 25.08.2023 г. Уведомление за ИП от 25.08.2023 г.

Дата на публикуване: 28/08/2023
Промяна: 28/08/2023
Размер: 2.81 МБ
Тегления: 95

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Ветрославˮ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на ветроенергиен парк „Ветрославˮ в землището на с. Големаново, общ. Кула, обл. Видин, състоящ се от 13 бр. вятърни генератора с обща номинална мощност до 105 MWˮ.

Уведомление за ИП от 17.08.2023 г. Уведомление за ИП от 17.08.2023 г.

Дата на публикуване: 18/08/2023
Промяна: 18/08/2023
Размер: 169.58 КБ
Тегления: 93

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Вършец уведомление за инвестиционно предложение „Лесопарк Вършецˮ в поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец.

Уведомление за ИП Уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 01/08/2023
Промяна: 01/08/2023
Размер: 503.44 КБ
Тегления: 123

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Видинска Винарска Компания“ ЕООД, „Фрут Гардън“ ЕООД и „Бонония Естейт“ ООД за инвестиционно предложение „Изграждане на винарна с дестилерия“ в поземлени имоти с идентификатори 15998.80.7, 15998.80.8, 15998.80.9, 15998.80.10, 15998.80.11 и 15998.80.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гомотарци, общ. Видин

Уведомление за ИП от 28.07.2023 г. Уведомление за ИП от 28.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 31/07/2023
Промяна: 31/07/2023
Размер: 2.59 МБ
Тегления: 110

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Хинд Къмпани“ ООД за инвестиционно предложение „Хотел с подобекти за търговия, услуги, ресторант, спа център и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 12961.420.17 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Вършец, общ. Вършец.

Уведомление за ИП Уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 26/07/2023
Промяна: 26/07/2023
Размер: 2.16 МБ
Тегления: 122

С оглед отпадане на предпоставките за недопустимост на искането по смисъла на чл. 27, ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Вършец за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъциˮ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец.

Уведомление за ИП от 21.07.2023 г Уведомление за ИП от 21.07.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 21/07/2023
Промяна: 21/07/2023
Размер: 607.02 КБ
Тегления: 138

Във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от П. М и Р. М. уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на изкоп (яма) за водосбор на дъждовни води и води от снеготопене и дозасаждане на трайна дървесна растителност (плододаващи) на свободните площиˮ в поземлени имоти с идентификатори 22873.42.7, 22873.42.6 и 22873.42.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Церовене, общ. Якимово.

Уведомление за ИП Уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 14/07/2023
Промяна: 14/07/2023
Размер: 5.1 МБ
Тегления: 169

С оглед отпадане на предпоставките за недопустимост на искането по смисъла на чл. 27, ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Фиш Инвест“ ООД за инвестиционно предложение „Изграждане на нов обект за аквакултури – ферма за интензивно отглеждане на риба в садки, представляваща „Садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежести клетки (садки) в яз. Огоста“.

Уведомление за ИП от 11.07.2023 г. Уведомление за ИП от 11.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/07/2023
Промяна: 13/07/2023
Размер: 633.83 КБ
Тегления: 163
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Монтана, уведомление – Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на клетка № 4 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм“, разположено в землищата на с. Крапчене и с. Николово, местност „Неделище“.

Уведомление за ИП от 06.07.2023 г. Уведомление за ИП от 06.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/07/2023
Промяна: 10/07/2023
Размер: 742.34 КБ
Тегления: 161

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергияˮ в ПИ с идентификатор 22873.98.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Церовене, общ. Якимово, с възложител: „Екоен 8” ЕООД.

Уведомление за ИП от 05.06.2023 г. Уведомление за ИП от 05.06.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2023
Промяна: 06/06/2023
Размер: 219.43 КБ
Тегления: 191

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Асен Янкулов за инвестиционно предложение „Изграждане на мини мандра за преработка на краве мляко до 300 литра на ден от собствена ферма“ в поземлен имот с идентификатор 12543.922.32 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм.

Уведомление за ИП от 01.06.2023 г. Уведомление за ИП от 01.06.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2023
Промяна: 02/06/2023
Размер: 222.94 КБ
Тегления: 177

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на помещение в цех за преработка на мляко от собствено производство в обора за овце“ в поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител "Монт 7 Агро" ЕООД.

Уведомление за ИП от 01.06.2023 г. Уведомление за ИП от 01.06.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/06/2023
Промяна: 02/06/2023
Размер: 627.25 КБ
Тегления: 176

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, чрез добавяне на два отпадъка с код и наименование 20 01 36 и 16 02 14ˮ в ПИ с идентификатор 44238.508.167 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: „ЕММЕТАЛ” ЕООД.

Уведомление за ИП от 25.05.2023 г. Уведомление за ИП от 25.05.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/05/2023
Промяна: 26/05/2023
Размер: 385.36 КБ
Тегления: 192

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на рибно стопанство за пъстърваˮ в ПИ с идентификатор 48489.2.668 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител: „Фиш Инвест” ООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 16

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx