Мерки за предпазване от коронавирус COVID-19

Pic.1     PIc.2     Pic.3     Pic.4

#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

29
Ноември
2019

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за подписан Договор между РИОСВ – Монтана и „Ели – 2002“ ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за подписан Договор между РИОСВ – Монтана и „Ели – 2002“ ЕООД за определяне на изпълнител на обществена поръчка възложена чрез публично състезание с предмет „Избор на изпълнител за подготовка на местата за залесяване и изпълнение на дейности за възстановяване на местообитание 91Е0* на залесените площи в рамките на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

В обхвата на обществената поръчка са включени за изпълнение следните основни дейности:

1. Запознаване с резултатите, мерките, методи и дейности предвидени в получения като резултат от изпълнение на Договор № 12 от 23.11.2018 г. Този договор е изпълнен в рамките на Дейност № 2 от проекта. В резултат от изпълнението на този договор е изготвен Доклад, в който е отразено състоянието на ЗЗ „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“;

2. Изготвяне на Технологичен проект/план, който следва да предвиди необходимите мероприятия по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове, начините за подготовка на идентифицираните места за залесяване на площите, с установени инвазивни/интродуцирани видове, годината/сезона за залесяване, метода за садене на новите видове, съставът и видът на новите видове предвидени за залесяване, специфичните изисквания към същите (вид на посадъчния материал, място от където се доставят (разсадник), място за временно съхраняване, гъстота и брой на единиците и др.). Проектът/планът, следва да бъде разработен за определените в Доклада отразяващ състоянието на ЗЗ „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“. В проекта/плана следва да бъдат обхванати дейностите за отглеждане на създадените залесени площи от първата до третата година, като се отчита процента на прихващане и попълване с нови фиданки, ако е необходимо;

3. Оказване на съдействие на възложителя в процеса по съгласуване на разработения Технологичен проект/план с всички заинтересовани страни;

4. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове;

5. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по залесяване на площите, с установени инвазивни/интродуцирани видове;

6. Изпълнение на предвидените в Технологичния проект/план дейности по отглеждне, грижа и попълване на новозалесените територии. Дейността обхваща в себе си всички необходими мероприятия свързани със подобряване и въстановяване на благоприятното природозащитно състояние на природното местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior.

Categories: Актуално

11
Ноември
2019

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Световната здравна организация (СЗО) за България, Българския младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна.

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (8 ноември– 20 декември 2019 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти в следните области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и Здравословно хранене и физическа активност. През втората фаза на конкурса, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще се осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2020 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на министерствата, Световната здравна организация (СЗО) за България, БМЧК и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2020 г.

Новото в регламента на Конкурса тази година е, че към партниращите организации се присъединиха Световната здравна организация (СЗО) за България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Всяка от институциите-партньори в провеждането на Националния ученически конкурс, съгласно компетентностите и приоритетите си, номинира и осигурява предметни награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка от възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория. Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст и Представителството на Европейската комисия в България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазване на здравето“.

Пълна информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване и участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите - може да намерите в прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗО за Българя, БМЧК и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната, както и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Р Е Г Л А М Е Н Т на национален ученически конкурс „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПЪРВА ФАЗА 8 ноември – 20 декември 2019 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ВТОРА ФАЗА 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г.

Categories: Актуално

07
Ноември
2019

УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ХРИСТО БОТЕВ“ ПОСЕТИХА РИОСВ – МОНТАНА

Днес ученици от Професионална гимназия по техника и електротехника „Христо Ботев“ от гр. Монтана посетиха РИОСВ - Монтана във връзка с провеждането на младежката инициатива „Мениджър за един ден“, орагнизирана от Джуниър Ачийвмънт.

В Информационния център учениците се запознаха със структурата и дейността на екоинспекцията и с част от експертния състав, с работата на служителите и как на практика се прилагат законите в областта на опазването на околната среда.

Презентиран бе документалния филм „Рефрени на природата“, който фокусира вниманието на децата върху значимостта на резерватите „Горната кория“, „Чупрене“ и поддържан резерват „Ибиша“. Филмът показва многообразието на защитените видове от флората и фауната и природните местообитания в близост разположените резервати.

Всички ученици получиха екоторбички с логото на „РИОСВ – Монтана“ и диск с филма „Рефрени на природата“.

Categories: Актуално

25
Октомври
2019

РИОСВ – МОНТАНА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

На 25.10.2019 г. в 09:35 ч. екип на РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнали за наличие на силна задушлива миризма и замърсяване на атмосферния въздух на участъци, терени и площи в регулация и извън регулация на гр. Монтана.

Проверен е район в промишлената зона на гр. Монтана – производствена площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, както прилежащите ѝ площи към фирма „Трон“ ООД, промишлена база на „Монбат“ АД и прилежащия район, промишлена база и складови помещения към „Крос“ ООД, „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, „Емко“ ООД, „Мир България“ ООД, птицекланница към „Булгарплод София“ АД в гр. Монтана.

В проверените райони в промишлената зона не са констатирани изгаряния, горивни процеси и следи от тях, вследствие на което да се замърсява въздухът, както и моментно наличие на силна задушлива миризма. Не е констатирано запалване и дим и от площадка за депониране на птичи торов отпадък към „Булгарплод София“ АД в гр. Монтана – птицецентрове за отглеждане на пилета.

При оглед на терен, намиращ се на около 1 км северно от пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Монтана, е забелязан пушек и е констатирано горящо и тлеещо гнездо от депонирана птича торова постеля между две разорани ниви с размери около 30 на 50 метра. Димът от изгарянето е силно задушлив и е причината при посока на вятъра към Монтана да се усеща в района на промишлената зона и крайните жилищни комплекси. Незабавно е информиран областният управител на Монтана, с чието съдействие е изпратен екип на ОУ ПБЗН за загасяване на горящите и тлеещи участъци.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx