09
Февруари
2021

Министерството на здравеопазването обявява XIII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за 2021 година

ЦЕЛ НА КОНКУРСА „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

„Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата, да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министрество на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Световната Здравна Организация и Български младежки Червен кръст.

РЕГЛАМЕНТ 2019-2020 година

Формуляр I ва фаза

Формуляр II фаза

Categories: Актуално

19
Януари
2021

РИОСВ – Монтана взе участие в 45 среднозимно преброяване на водолюбивите птици

В периода 14 – 17 януари 2021 г. в цяла Европа се проведе 45-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се извърши в периода 15 – 16 януари 2021 г. от съвместен екип, включващ представител на Природонаучен мезуй – гр. София към Българската академия на науките (БАН) и експерти от Инспекцията. Обходен бе язовирите „Огоста”, „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в девет точки, както следва: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

След приключване на тазгодишното преброяване се установи следната численост по видове за яз. „Огоста”:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 14 бр. – защитен вид;

Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 2 бр. – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 110 бр. – защитен вид;

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 4 бр. – защитен вид;

Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – 3 бр. – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 52 бр.;

Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 127 бр.;

Речна чайка (Larus ridibundus) – 168 бр. – защитен вид;

Звънарка (Bucephala clangula) – 164 бр. – защитен вид;

Качулата потапница (Authya fuligula) – 41 бр. – ловен обект;

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 1 433 бр. – ловен обект;

Червеноклюна потапница (Netta rufina) – 1 бр.;

Зимно бърне (Anas crecca) – 11 бр. – ловен обект;

Фиш (Anas penelope) – 1 бр. – ловен обект;

Сива патица (Anas strepera) – 3 бр. – защитен вид;

Малък нирец (Mergus albellus) – 4 бр. – защитен вид;

Лиска (Fulica atra) – 64 бр. – ловен обект.

От предоставените данни за зимуващите водолюбиви птици на яз. „Огоста” по време на 45-тото среднозимно преброяване е видно, че са наблюдаваните 17 вида с обща численост 2 010 бр., като видово разнообразие на птиците е по-голямо в сравнение с 44-то СЗП, когато са наблюдаваните 12 вида с обща численост 1068 бр.

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, както и на „Рибарници Орсоя“, при което са констатирани следните видове:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 1 бр. – защитен вид;

Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 3 бр. – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 1 бр. – защитен вид;

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 1 бр. – защитен вид;

Голям нирец (Mergus mergansser) – 1 бр. – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 63 бр.;

Малък корморан (Phalocrocorax pygmeus) – 11 бр. – защитен вид;

Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 55 бр.;

Речна чайка (Larus ridibundus) – 77 бр. – защитен вид;

Звънарка (Bucephala clangula) – 1 бр. – защитен вид;

Бял ангъч (Tadorna tadorna) – 10 бр. – защитен вид;

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – 1 бр. – защитен вид;

Зимно бърне (Anas crecca) – 14 бр. – ловен обект;

Фиш (Anas penelope) – 10 бр. – ловен обект;

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 1 455 бр. – ловен обект.

От горецитираните данни е видно, че по време на тазгодишното преброяване на река Дунав са наблюдавани общо 1 704 бр. птици от 15 вида, като за сравнение през 2020 г. по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 3 579 бр. птици от 22 вида.

По време на 45-то СЗП са наблюдавани и други видове птици като: обикновен мишелов (Buteo buteo), малък ястреб (Accipiter nisus), керкенез (Falco tunninculus), голям синигер (Parus major), зелен кълвач (), полски блатар (Circus cyaneus), сива врана (Corvus corone), сврака (Pica pica), щиглец (Corduelis corduelis), земеродно рибарче (Alcedo atthis) и др.

Обобщените данни показват, че по време на 45-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 3 714 броя птици от 22 вида, докато през 2020 г. по време на 45-то Среднозимно преброяване са установени общо 4 647 броя птици от 24 вида.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното 45-то Среднозимно преброяване е, че видовия състав на зимуващите водолюбиви птици се запазва в сравнение с предишни години, но числеността на птиците е по-малка, което може да се отчете с нетипично топлата зима в Северна Европа и Западна Европа и Р България в началото на настоящата година.

Categories: Актуално

18
Януари
2021

На вниманието на ползвателите (сервизи и хладилни техници) и операторите на хладилно, климатично, термопомпено оборудване, електрическа комутационна апаратура и хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове

В ДВ, бр. 99 от 20.11.2020 г., са публикувани изменения и допълнения на НАРЕДБА № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове“ (Наредба № 1/2017 г.), определяща мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006. Текстът на наредбата е публикуван и на интернет страницата на МОСВ в раздел ВЪЗДУХ / ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ / НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.

Обръщаме внимание, че към настоящия момент основната промяна в наредбата, в сила от 20.11.2020 г., е по отношение на годишните отчети и досиетата на системите – изискването е количествата на флуорсъдържащите парникови газове да се представят закръглени до третия знак след десетичната запетая.

Всички останали изисквания към отчетите и досиетата са в съответствие с наредбата от 2017 г. По значими промени в докладването, а именно преминаване към електронно докладване, ще настъпят от 01.01.2023 г., съгласно параграф 19 от Заключителните разпоредби на Наредба № 1/2017 г.

Categories: Актуално

18
Януари
2021

Нов ред за водене на отчетност и предоставяне на информация по Закона за управление на отпадъците с Национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Съгласно чл.48, ал.8 от Закона за управление на отпадъците, от 01.01.2021 г. воденето на публичните регистри, отчетността и предоставянето на информация ще се извършва чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда – София (ИАОС).

https://nwms.eea.government.bg/app/base/home

Юридическите лица, генериращи отпадъци от 01.01.2021 г. са задължени да подават и водят по електронен път работните листи за класификация на отпадъците, годишни отчети и отчетни книги, както и заявленията за издаване и изменение и допълнение на разрешителните документи.

Регистрацията в НИСО се извършва чрез квалифициран електронен подпис.

Повече информация и видео уроци относно начина на ползване на НИСО, може да бъде получена от интернет страницата на Изпълнителната агенция по околната среда на следния адрес:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste

Годишни отчети ще могат да се подават чрез НИСО след 25.01.2021 г.

Съгласно § 22 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО е предвидено, че подаването на заявления и документи по електронен път се прилага след въвеждане в действие на НИСО, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx