15
Юни
2020

Обявена е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”

Със Заповед № РД-374/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водиге е обявена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана.

Актуална информация за защитената зона е публикувана на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от мрежата „Натура 2000“ – http://natura2000.moew.government.bg.

За повече информация

 

Categories: Актуално

12
Юни
2020

Отнето е разрешението за дейности с отпадъци на фирма „ТОН ЕКО“ ЕООД

В изпълнение на издадена от министъра на околната среда и водите заповед, на 08.06. 2020 г. експерти от МОСВ и РИОСВ – Монтана извършиха проверка на фирма „ТОН ЕКО“ ЕООД, площадка в град Лом.

При проверката е установено, че складираните на площадката на дружеството опасни отпадъци надвишават многократно разрешеното количество в издадено през 2018 г. от РИОСВ – Монтана разрешение. На площадката не е монтирано съоръжение за третиране на отпадъци и не е извършвана дейност по оползотворяване на опасни отпадъци.
В тази връзка на 09.06.2020 г. РИОСВ – Монтана издаде решение за отнемане на разрешението за дейности с отпадъци на дружество „ТОН ЕКО“ ЕООД, София.

Categories: Актуално

11
Юни
2020

Върнахме пореден тир с отпадъци на Италия

На 21 януари тази година след подаден сигнал до РИОСВ – Монтана бе установен незаконен превоз на отпадъци по смисъла на Регламент 1013. Товарът, представляващ пластмасови отпадъци с нееднороден състав в насипно състояние, не е придружаван от документацията, изискваща се по регламента, а получателят е отказал приемането на отпадъците.

Днес тирът с отпадъци отпътува обратно за Италия. Връщането стана възможно след проведена процедура по регламента 1013 между МОСВ и компетентните органи в Италия. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров изказва благодарност на следствените органи за поредното успешно взаимодействие и техния принос за предотвратяване на последствията от нелегалния превоз за околната среда.

Categories: Актуално

29
Май
2020

Списък на наградените участници във фотоконкурса „Моят домашен любимец“

Екип експерти от РИОСВ – Монтана оцениха творбите във фотоконкурса „Моят домашен любимец“.

Класирани са следните участници:

I място - Катрин на 8 г.

II място - Мартин на 8 г. и Дея на 7 г.

III място - Виктория на 7 г. , Владислав на 5 г. и Радост на 5 г.

Всички участници в конкурса ще получат грамоти и предметни награди, като организаторите се свържат с тях.

Екипът на екоинспекцията благодари на децата за участието и им желае здраве и весело лято!

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx