Води

Направление "Води" извършва:

Превантивен контрол:

    Издаване на разрешителни документи за проектиране на инвестиционни обекти

    Изготвяне на становища за:

     -    издаване на разрешителни за ползване на водни обекти за заустване на води

     -   извършване на дейности в коритата на водните течения, които могат да доведат до неблагоприятни последици върху естествения път на водата и проводимостта на речното русло

      -  отпускане на средства от екологични фондове и външни донори за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води и пречиствателна станция

      -  въвеждане на обекти в редовна експлоатация, в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за държавно приемане на инвестиционни обекти
    Участие в приемателни комисии, съгласно Наредба № 6 за Разрешаване ползването на строежите в Република България

    Контрол по изграждането на екологични обекти и разходването на средствата отпуснати от ПУДООС

    Контрол във връзка с отчета за усвояване на годишните целеви субсидии за строителство на екологични обекти по Приложение № 4 от Закона за държавния бюджет

    Контрол по ефективната експлоатация на изградените пречиствателни съоръжения и пречиствателни станции

    Разглеждане на доклади за ОВОС и изготвяне на становища за:

        ВЕЕС в МОСВ

        ЕЕС в РИОСВ

Текущ контрол:

    Емисионен контрол на емитерите изпускащи отпадъчни води

    Контрол по регулиране на водния отток от хидротехническите и водостопански съоръжения

    Контрол по спазване разрешителния режим при ползване на водни обекти

    Изготвяне на становища за екологичното състояние на обекти в приватизация

    Контрол по работата на производствата, технологичните инсталации и пречиствателни съоръжения

Последващ контрол:

    Проверка по изпълнението на дадени предписания

    Проверка по изпълнението на решенията по ОВОС

    Становища за екологични съоръжения на обектите за следприватизационен контрол

Проверка по използваните водни маси и техническо състояние на разходомерните устройства.

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Списък на обектите с констатирани превишения на ИЕО по разрешителните за заустване за 2022г. Списък на обектите с констатирани превишения на ИЕО по разрешителните за заустване за 2022г.

топ!
Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 831.3 КБ
Тегления: 640

Списък на обектите с констатирани превишения на ИЕО от собствен и контролен мониторинг на отпадъчните води по разрешителните за заустване за 2022 г.

Справка за констатирани превишения на ИЕО Справка за констатирани превишения на ИЕО

топ!
Дата на публикуване: 30/08/2022
Промяна: 30/08/2022
Размер: 12.8 КБ
Тегления: 725

Образец на  доклад за Разрешително за заустване Образец на доклад за Разрешително за заустване

топ!
Дата на публикуване: 24/02/2020
Промяна: 24/02/2020
Размер: 29.54 КБ
Тегления: 2297

Списък на обектите, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества Списък на обектите, формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2019
Промяна: 30/08/2022
Размер: 16.05 КБ
Тегления: 3446

Съобщение Съобщение

топ!
Дата на публикуване: 10/03/2014
Промяна: 10/03/2014
Размер: 24 КБ
Тегления: 5034

       От 01.01.2013 г. ползвателите на разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти не следва да изготвят и представят в РИОСВ – Монтана информационни карти, предвид т. 7 и т. 8 от Заповед № РД-821/30.10.2012 г. на МОСВ във връзка с внедряване в системата на МОСВ на Информационна система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията