Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 10-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 10-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 152.29 КБ
Тегления: 56

ИП „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 03928.513.356 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, с възложител: ЕТ „ГЕОРГИ БОГДАНОВ”

Решение № МО 9-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 9-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 1.51 МБ
Тегления: 226

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица за ПИ 07510.12.85, м. Вълканова ливада, землище Бързия за изработване на подробен устройствен план (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ 07510.12.85, м. Вълканова ливада, землище Бързия за терен за „ОО, каравани и паркинг“, с възложител "Къмпинги" ООД.

Решение № МО 8 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 8 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2022
Промяна: 03/06/2022
Размер: 154.18 КБ
Тегления: 235

ИП "Водовземане на минерална вода от находище „Вършецˮ – Сондаж № 3, гр. Вършец за водос-набдяване на обект „Хотел с плувен басейн и СПА центърˮ в ПИ с идентификатор 12961.424.261 по КККР на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: „МД 21ˮ ООД.

Решение № МО 7 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 7 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 31/03/2022
Промяна: 31/03/2022
Размер: 139.55 КБ
Тегления: 357

ИП „Отводнително поле „Пчелина” – ремонт и ново строителствоˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00672.77.526 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово, с възложител: „Напоителни системи” ЕАД – Клон Видин

Решение № МО 6-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 6-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/03/2022
Промяна: 11/03/2022
Размер: 229.75 КБ
Тегления: 280

ИП „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори” в сграда с идентификатор 03928.514.222.7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, внесено от „ДК СКРАП” ЕООД

Решение № МО 5-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 5-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/03/2022
Промяна: 08/03/2022
Размер: 272.52 КБ
Тегления: 296

ИП "Обновяване на работилница за преработка на селскостопански продукти, находяща се в с. Слатина, общ. Берковица", с възложител: "Мери - ГМ" ООД. 

Решение № МО 4-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 4-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/03/2022
Промяна: 08/03/2022
Размер: 291.63 КБ
Тегления: 284

ИП "Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец, общ. Ружинци", с възложител: Община Ружинци.

Решение № МО 3-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 3-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2022
Промяна: 01/03/2022
Размер: 238.72 КБ
Тегления: 306

ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Раяновци” в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „Интерпром” ЕООД

Решение № МО 2-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 2-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 124.99 КБ
Тегления: 325

Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Монтана за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 22040.345.1, 22040.350.3 и 22040.345.344 по КККР на с. Долна Вереница, общ. Монтана

Възложител: „Нитан” ООД

Решение № МО 1-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 1-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2022
Промяна: 11/01/2022
Размер: 165.33 КБ
Тегления: 316

ИП „Животновъдна ферма за едър рогат добитък” в ПИ № 033082 от КВС на землище с. Спанчевци, общ. Вършец (ПИ с идентификатор 68179.33.82 по КК и КР на с. Спанчевци)

Решение № МО 20-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 20-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/12/2021
Промяна: 21/12/2021
Размер: 410.23 КБ
Тегления: 325

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталация с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ, с възложител: Община Видин.

Решение № МО 19-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 19-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/12/2021
Промяна: 20/12/2021
Размер: 416.94 КБ
Тегления: 304

ИП „Допълнително водовземане от дренаж край р. Помеждинска река в района на с. Помеждин, общ. Георги Дамяновоˮ, с възложител: Община Георги Дамяново.

Решение № МО 18-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 18-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 23/11/2021
Промяна: 23/11/2021
Размер: 104.17 КБ
Тегления: 300

ИП „Изграждане на производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения” в поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: П.И.

Решение № МО 17 - П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 17 - П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2021
Промяна: 12/11/2021
Размер: 305.62 КБ
Тегления: 307

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталация с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ, с възложител: Община Видин

Решение № МО 16-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 16-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2021
Промяна: 14/10/2021
Размер: 143.79 КБ
Тегления: 422

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на Чипровски манастир”, землище на с. Железна, общ. Чипровци, с възложител: Чипровски манастир „Св. Йоан Рилски”.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>
Страница 1 от 6

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx