Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 6-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 6-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 179.57 КБ
Тегления: 14

ИП „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителството с цел извършване на дейности по оползотворяване с код R5, рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (сортиране, раздробяване, натрошаване)ˮ в поземлен имот с идентификатор 11418.853.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител: „Пътинженеринг – М” АД.

Решение № МО 5 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 5 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 06/02/2023
Промяна: 06/02/2023
Размер: 94.55 КБ
Тегления: 27

ИП „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) на площадка с площ 6359 м2ˮ в ПИ с идентификатор 14489.203.188 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин, с възложител: „ВИДА МЕТАЛС РИСАЙКЛИНГ” ООД

Решение № МО 4 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 4 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 03/02/2023
Промяна: 03/02/2023
Размер: 1.81 МБ
Тегления: 48

ИП „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежести клетки в яз. Огоста“, с подател „Фиш Инвест“ ООД.

Решение № МО 3 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 3 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 03/02/2023
Промяна: 03/02/2023
Размер: 1.84 МБ
Тегления: 41

ИП „Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в участък от акваторията на язовир „Огоста“, в землището на гр. Монтана, с подател „Еврофиш Инвест 777“ ЕООД.

Решение № МО 2 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 2 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 20/01/2023
Промяна: 20/01/2023
Размер: 164.54 КБ
Тегления: 38

ИП: „Кариера за добив на габродиабази „Ошане” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „ПСТ ВИДИН” ЕООД.

Решение № МО 1 – П/2023 г. за прекратяване на административно производство Решение № МО 1 – П/2023 г. за прекратяване на административно производство

Дата на публикуване: 13/01/2023
Промяна: 13/01/2023
Размер: 96.2 КБ
Тегления: 49

ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електроенергия в местността Златията, в землищата на селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни връх, Септемврийци и гр. Вълчедръм”, внесено от „УИНД ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София

Решение № МО 17 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 17 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 29/12/2022
Промяна: 29/12/2022
Размер: 803.32 КБ
Тегления: 46

Площадка за временно съхраняване на отпадъци до 50 т/денонощиеˮ в ПИ с идентификатор 10971.201.525 по КККР на гр. Видин, с възложител: „СКМ ЕКО СОЛЮШЪНС” ЕООД.

Решение № МО 16 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ЕО Решение № МО 16 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ЕО

Дата на публикуване: 29/12/2022
Промяна: 29/12/2022
Размер: 1.07 МБ
Тегления: 36

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72919.87.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тошевци, общ. Грамада, с възложител: „ЧАНЕВ ИНЖЕНЕРИНГˮ ООД.

Решение № МО 15 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 15 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 06/12/2022
Промяна: 06/12/2022
Размер: 812.16 КБ
Тегления: 81

ИП „Почистване на храсти и дървесна растителност” в ПИ с идентификатори 17422.245.10, 17422.245.27 и 17422.245.28 по КККР на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Чортан Йонов

Решение № МО 14 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 14 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2022
Промяна: 19/10/2022
Размер: 3.56 МБ
Тегления: 114

ИП „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения” в ПИ с идентификатор 55258.15.20 по КК и КР, землище на с. Палилула, общ. Бойчиновци, с възложител „Екоагрострой” АД

Решение № МО 13 – П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 13 – П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2022
Промяна: 19/10/2022
Размер: 4.91 МБ
Тегления: 124

ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”, с възложител: „Екоагрострой” АД

Решение № МО 12-П/2022 г. за прекратяване на административно производство Решение № МО 12-П/2022 г. за прекратяване на административно производство

топ!
Дата на публикуване: 10/10/2022
Промяна: 10/10/2022
Размер: 1.07 МБ
Тегления: 110

Частично изменение на действащия ОУП на община Монтана за устройствена зона „За спорт и атракции”, землище на с. Крапчене и Изработване на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатори 39503.11.360 и 39503.11.361 по КККР на с. Крапчене, общ. Монтана, внесеното от „СИС ЕКСПРЕС” ООД, гр. София.

Решение № МО 11 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ЕО Решение № МО 11 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 30/09/2022
Промяна: 30/09/2022
Размер: 213.8 КБ
Тегления: 125
Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 39503.13.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крапчене, общ. Монтана, с възложител: Ирина Терзийска.

Решение № МО 10-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 10-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 152.29 КБ
Тегления: 146

ИП „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци” в поземлен имот с идентификатор 03928.513.356 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, с възложител: ЕТ „ГЕОРГИ БОГДАНОВ”

Решение № МО 9-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 9-П/2022 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 20/06/2022
Промяна: 20/06/2022
Размер: 1.51 МБ
Тегления: 310

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица за ПИ 07510.12.85, м. Вълканова ливада, землище Бързия за изработване на подробен устройствен план (ПУП – ПРЗ) за промяна предназначението на ПИ 07510.12.85, м. Вълканова ливада, землище Бързия за терен за „ОО, каравани и паркинг“, с възложител "Къмпинги" ООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>
Страница 1 от 7

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx