УООП

Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите" извършва:

Контролна дейност:

По спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда

По спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове:

        за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите с отпадъци;

        за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане на битови отпадъци;

        за изискванията на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

        за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци;

        за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци;

        за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието;

        за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;

        за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

        за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране на отпадъци от батерии и акумулатори;

        за случаите, за които се изисква разрешение за въвеждане, изнасяне и транзит на отпадъци, и за условията и реда за неговото издаване;

        контрол на складовете за излезли и негодни за употреба растително-защитни препарати.
       

Издаване на:

1. Заверяване на отчетни книги 

2. Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

3. Утвърждаване на работни листа за класификация на отпадъците

4. Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

5. Издаване на Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

6. Издаване на Регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

7. Издаване на становища за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на слабопродуктивни земи и за оползотворяване на хумусния пласт

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение от 16.12.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 16.12.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 16/12/2020
Промяна: 16/12/2020
Размер: 83.5 КБ
Тегления: 1210

Съобщение от 14.12.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 14.12.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2020
Промяна: 14/12/2020
Размер: 83.5 КБ
Тегления: 1147

Съобщение от 10.06.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК Съобщение от 10.06.2020 г. по чл. 18а, ал. 10 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 10/06/2020
Промяна: 10/06/2020
Размер: 79 КБ
Тегления: 1558

Видео клип: Животът на един автомобил - от завода до площадката за разкомплектоване Видео клип: Животът на един автомобил - от завода до площадката за разкомплектоване

топ!
Дата на публикуване: 07/05/2015
Промяна: 07/05/2015
Размер: Неизвестен
Тегления: 3661

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 КЪМ ЧЛ.16, АЛ. 1 МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 15 КЪМ ЧЛ.16, АЛ. 1 МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

топ!
Дата на публикуване: 11/03/2015
Промяна: 31/01/2017
Размер: 18.07 КБ
Тегления: 3960

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 КЪМ ЧЛ.16, АЛ. 1 МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА ОПАКОВАНИ СТОКИ

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци

топ!
Дата на публикуване: 25/03/2013
Промяна: 25/03/2013
Размер: 331.45 КБ
Тегления: 8277

Информационна Блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъци по чл. 33, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците за търговски обекти, стопански административни и производствени сгради в сила от 01.01.2013 г.

Приложения за основно охарактеризиране Приложения за основно охарактеризиране

топ!
Дата на публикуване: 14/06/2012
Промяна: 30/03/2016
Размер: 100.79 КБ
Тегления: 4161

Приложение № 1 - Доклад от основно охарактеризиране

Приложение № 2 - План за вземане на проби за изпитване на отпадък с цел основно охарактеризиране

Приложение № 3 - Доклад от основно охарактеризиране при изпитване

Приложение № 4 - Становище РИОСВ

Приложение № 5 - Становище ИАОС

Ръководство за основно охарактеризиране на отпадъци Ръководство за основно охарактеризиране на отпадъци

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2012
Промяна: 11/03/2016
Размер: 691.7 КБ
Тегления: 5647

Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци от различни класове депа.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx