08
Юни
2021

ЕКСПЕРТИ НА РИОСВ - МОНТАНА ИЗВЪРШИХА ПРОВЕРКА ЗА ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ НА ГКПП „ДУНАВ МОСТ 2“

На 07.06.2021 г. експерти от РИОСВ – Монтана, съвместно със служители на ГКПП Дунав мост 2, провериха камион, който извършва трансграничен превоз на отпадъци от Турция за Унгария.

Камионът е върнат от турските власти на ГКПП - Лесово на основание административно решение и преминава транзит през България.

Проверени са необходимите документи за превоз на отпадъци, както и митническата пломба на товарното превозно средство. Установено е, че поставената пломба няма нарушение в цялостта. Документите са попълнени коректно и камионът е напуснал територията на страната.

Експертите от РИОСВ – Монтана са в готовност да осъществяват контрол на превозни средства, извършващи трансграничен превоз на отпадъци, които не са били допуснати на територията на страната-получател.

Categories: Актуално

20
Май
2021

РИОСВ - Монтана организира конкурс за „Най - зелен двор”

РИОСВ – Монтана кани всички училища и детски градини на територията на областите Монтана и Видин за участие в регионалния конкурс за „Най-зелен двор”.

Конкурсът се провежда за трети път по повод Световния ден на околната среда – 5 юни.

Участващите в конкурса детски градини и училища трябва да изпратят най-късно до 31 май 2021 г. на е-адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. по три снимки на своите дворове, придружени с описание и информация за име на училището или детската градина, населено място и телефон.

Критериите, по които ще бъдат оценени трите най-добре поддържани и зелени дворове са озеленяване, зацветяване, подреденост и участие на децата в поддържането и опазването на зелените площи. Отличените ще получат своите грамоти и награди на 4 юни 2021 г.

Categories: Актуално

11
Май
2021

Приключи кампанията за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви за 2021 година на територията на РИОСВ – Монтана

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана бяха регистрирани общо 27 пункта за изкупуване и търговия на градински и лозов охлюв, като 22 пункта са на територията на област Монтана и 5 пункта на територията на област Видин.

Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане е от 10 май до 30 юни 2021 г. включително.

Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане е регламентирана в заповед на министъра на околната среда и водите. Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са включени в Приложение №4 на Закона за биологичното разнообразие.

Експерти от РИОСВ – Монтана ще извършват проверки на пунктовете за изкупуване на охлюви, като ще следят за спазването на изискванията на горепосочената заповед.

Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата.

Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5000 лева, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в РИОСВ - Монтана количествата в складовете в срок до 5 юли 2021 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ.

Categories: Актуално

10
Май
2021

Съобщение за план-извлечение

Във връзка с дадените указания от 05.05.2021 г. от МОСВ по прилагане на нормативните изисквания, свързани с произнасяне по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.) в случаите на внесени план-извлечения за промяна вида и интензивността на сечите, в т. ч. и за провеждане на санитарни и принудителни сечи, считано от 10 май 2021 г. , РИОСВ – Монтана.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

изисква към всяко уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС за план-извлечение да се представя и копие от протокола по чл. 52а, ал. 6 от Наредба №8 за сечите в горите от комисия, назначена по реда на чл. 52а, ал. 4 от директора на регионалната инспекция по горите.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx