18
Януари
2021

Нов ред за водене на отчетност и предоставяне на информация по Закона за управление на отпадъците с Национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Съгласно чл.48, ал.8 от Закона за управление на отпадъците, от 01.01.2021 г. воденето на публичните регистри, отчетността и предоставянето на информация ще се извършва чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда – София (ИАОС).

https://nwms.eea.government.bg/app/base/home

Юридическите лица, генериращи отпадъци от 01.01.2021 г. са задължени да подават и водят по електронен път работните листи за класификация на отпадъците, годишни отчети и отчетни книги, както и заявленията за издаване и изменение и допълнение на разрешителните документи.

Регистрацията в НИСО се извършва чрез квалифициран електронен подпис.

Повече информация и видео уроци относно начина на ползване на НИСО, може да бъде получена от интернет страницата на Изпълнителната агенция по околната среда на следния адрес:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste

Годишни отчети ще могат да се подават чрез НИСО след 25.01.2021 г.

Съгласно § 22 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО е предвидено, че подаването на заявления и документи по електронен път се прилага след въвеждане в действие на НИСО, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Categories: Актуално

18
Декември
2020

Отличени са участниците в конкурса на тема „Защитените територии – зелените тайни на Северозапада“

Екип експерти от РИОСВ – Монтана прегледа, оцени и класира литературните творби в конкурса на тема: „Защитените територии – зелените тайни на Северозапада“

Класирани са следните участници:

I място – Ива от ПМПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана за литературната творба „Скитник“.

II място – Гена от ПГПЧЕ „Петър Богдан“, гр. Монтана за литературната творба „Дива самодива“

III място - Изабел от ПГПЧЕ „Петър Богдан“, гр. Монтана за литературната творба „Опиянението на Северозапада“.

Наградените участници в конкурса ще получат грамоти и предметни награди, като организаторите се свържат с тях.

Екипът на екоинспекцията благодари на участниците в конкурса и им желае здраве, творческо вдъхновение, успехи и весели празници!

Categories: Актуално

27
Ноември
2020

30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

30 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са номинирани в XI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/2020 г.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването, в партньорство Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори, които включват: спортни прояви - състезания и турнири по футбол, баскетбол и др.; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; разработени са сайтове и електронни книги за здравословен начин на живот и хранене, почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

Общият брой проекти, които успяха да стигнат успешно до финал, са 30, като в категорията от 1-ви до 4-ти клас - 5 проекта; от 5-ти до 7-ми клас – 10 проекта; и от 8-ми до 12-ти клас – 15 проекта.

Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки за ограничаване на COVID-19 на територията на България тази година няма да се проведе официално награждаване.

Номинираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в проектите в XII-то издание на Национален ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.!

Номинираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи

Приложение № 1 първа възрастова група 1-4 кл.

Приложение № 2 възрастова група 5-7 кл.

Приложение № 3 трета възрастова група 8-12 кл.

Categories: Актуално

17
Ноември
2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за приемане от страна на възложителя – РИОСВ-Монтана на Дейност №4 от обществената поръчка „Изпълнение на предвидените в Технологичния план дейности по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове“

 

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за приемане на Дейност №4 от обществената поръчка „Изпълнение на предвидените в Технологичния план дейности по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

Дейност №4 от обществената поръчка е разделена на две поддейности:

- поддейност №4.1 –„Изрязване и ръчно изкореняване на аморфата (Amorfa fruticosa)“;

- поддейност №4.2 –„Прекършване цветовете и изнасяне семената на аморфата (Amorfa fruticosa)“.

Поддейност №4.1 бе извършена за периода от 01.02.2020 г. до 02.03.2020 г.

Работата по изпълнение на поддейност №4.1 беше извършена с предвидените човешки ресурси и инструменти. На терен работеха 9 (девет) работника в това число 2 (двама) специалисти моторен трион. Работата се ръководеше от инженер лесовъд – експерт залесяване, подпомаган от техник-лесовъд. По време на работа не бяха допуснати трудови злополуки.

Придвижването на работниците и ръководителите до острова се извършваше по определения начин и маршрут.

За изпълнение на работата бяха използвани 2 (два) броя моторни триона, брадви и други ръчни инструменти.

Като първа стъпка от изпълнението на поддейност №4.1 бяха обозначени с траен знак на терена реперните точки на 6-те площи, предвидени за работа в Доклад, отразяващ състоянието на защитена зона „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“ и Технологичен план за залесяване. Това бе изпълнено от ГИС специалиста на екипа, в присъствието на техник-лесовъда. Реперните точки на площи от 1 до 6 включително бяха обозначени на терен с траен знак. Извършено беше повторно измерване на общата площ. Установи се, че общата площ е 62.0 дка, което отговаря на предвидената площ в Технологичния план за залесяване.

Извършено беше изрязване до основи и ръчно изкореняване на аморфата (Amorfa fruticosa) по цялата площ на всички 6 (шест) площи, предвидени в Технологичния план за залесяване. В зависимост от дебелината на стъблата на аморфата, стъблата и се изрязваха с моторен трион, брадва или ръчна (лозарска) ножица. В площи №4, №5 и №6, поради малката пълнота на наличния дървостой, аморфата беше с най-голяма пълнота и гъстота и най-добре развита. В тези площи бяха положени неимоверни усилия от страна на работниците по изрязване стъблата на аморфата. По едрите стъбла на аморфата бяха изнесени извън границите на поддържан резерват „Ибиша“, а останалите струпани на малки купчини на подходящи места, в зависимост от теренните условия. Спазено бе изискването дървесната маса да не се струпва в заливаеми участъци, в т. ч. в затоните. В площи №1, №2 и №3 поради по-голямата склопеност на дървостоя, броя и големината на аморфата бе значително по-малък, което от своя страна улесни работата. Едновременно с изрязването се извърши и изкореняване на кореновата система на аморфата. Изкореняването се извърши на ръка, там където е възможно или с помощта на ръчни инструменти: кирки и копачи. Особеностите на кореновата система на аморфата, богата и силно разпространена по дължина и дълбочина, много затрудняваха работата. Извършено бе изкореняване на аморфата по цялата площ на всички 6 (шест) площи, предвидени в Технологичния план за залесяване. На много места изкореняването достигна и до 60 /шестдесет/ сантиметра дълбочина. Извършено бе старателно почистване на изкоренилището, поради възможна поява на коренови издънки. Събраните корени бяха нарязани на малки парчета, събрани в чували и изнесени извън границите на поддържан резерват „Ибиша“.

Във всяка една от площите наличните паднали мъртви дървета бяха нарязани на къси секции с моторен трион. Такива преобладават в площи №1, №2 и №3. Не се допусна отсичане на дървета, върху които има гнезда на защитени видове птици. Нарязаната мъртва дървесина бе събрана на малки купчини, разпръснати върху площите извън заливаемите участъци, в т. ч. затоните. Така събраната мъртва дървесина успешно ще играе ролята на биотопни дървета.

Поддейност №4.2 бе извършена за периода от 01.06.2020 г. до 31.08.2020 г.

В климатично отношение 2020 г. се характеризира с някои особености. Въпреки дъждовете през април и май 2020 г. остров „Цибър“ в т. ч. и поддържан резерват „Ибиша“ не бяха залети от водите на р. Дунав. През втората половина на юни, обаче в следствие на придошлите така наречени ,,черешови води“ острова беше залят в продължение на около 20 (двадесет) дни. Голямата влажност и високите температури благоприятстваха за бурното развитие на всички тревни и храстови видове на територията на поддържан резерват „Ибиша“. Тази климатична обстановка спомогна и за развитие на множество коренови издънки и семеначета на аморфата (Amorfa fruticosa).

По цялата площ на отдел 45,,в“ беше извършено изрязване и изкореняване на ново появилите се семеначета и дребни издънки на аморфата.

На същата площ беше извършено и събиране на семената и изрязване на цветовете на аморфата. Събраните семена и цветове бяха опаковани в чували, изнесени извън границите на остров ,,Цибър“.

За изпълнение на работата бяха използвани ръчни инструменти: брадви, ножици и други.

Работата по изпълнение на поддейност №4.2 беше извършена с предвидените човешки ресурси и инструменти. На терен работеха 9 (девет) работника. Въпреки трудните теренни и климатични условия (дъжд, кал, жега, комари и др.), по време на работа не бяха допуснати трудови злополуки.

Придвижването на работниците и ръководителите до острова се извършваше по определения начин и маршрут.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx