Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 29.04.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 29.04.2024 г.

Дата на публикуване: 29/04/2024
Промяна: 29/04/2024
Размер: 13.64 КБ
Тегления: 60

ИП „Поливане на царевица в землището на с. Ковачица, общ. Лом“, с възложител: „Люси Агро – 2003“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2024 г.

Дата на публикуване: 18/04/2024
Промяна: 29/04/2024
Размер: 17.21 КБ
Тегления: 91

ИП „Изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Берковица“ в поземлени имоти с идентификатори 03928.15.55 и 03928.15.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.04.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.04.2024 г.

Дата на публикуване: 17/04/2024
Промяна: 29/04/2024
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 88

ИП „Поливане на царевица в землището на с. Ковачица, общ. Лом“, с възложител „Люси Агро – 2003“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2024 г.

Дата на публикуване: 16/04/2024
Промяна: 29/04/2024
Размер: 15.84 КБ
Тегления: 91

ИП „Увеличаване на капацитета за обезвреждане на опасни отпадъци с пулсиращ вакуумен стерилизатор (автоклав) към издадено разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 06-ДО-381-02 от 20.04.2021 г.ˮ в поземлен имот с идентификатор 48489.5.602 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „ОГОСТА 2017” ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 09.04.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 09.04.2024 г.

Дата на публикуване: 09/04/2024
Промяна: 09/04/2024
Размер: 13.77 КБ
Тегления: 93

ИП „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Трети март”, ул. „Иван Давидков”, изграждане на ул. „Широка планина”, ул. „Индустриална”, ул. „Съединение” и ул. „Инвестиционна”, гр. Монтана”, с възложител: Община Монтана

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 05.04.2024 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 05.04.2024 г

Дата на публикуване: 05/04/2024
Промяна: 05/04/2024
Размер: 15.83 КБ
Тегления: 85

Инвестиционно предложение (ИП) „Промяна в дейностите по оползотворяване към ИП „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергияˮ в ПИ с идентификатор 22873.98.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Церовене, общ. Якимово, с възложител: „Екоен 8“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.04.2024 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.04.2024 г

Дата на публикуване: 03/04/2024
Промяна: 03/04/2024
Размер: 14.44 КБ
Тегления: 98

ИП „Търговски комплекс – Ритейл парк Монтана и трафопостˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.517 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „РИТЕЙЛ ПАРК МОНТАНА” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.03.2024 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.03.2024 г

Дата на публикуване: 29/03/2024
Промяна: 29/03/2024
Размер: 14.16 КБ
Тегления: 96

ИП „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Трети март”, ул. „Иван Давидков”, изграждане на ул. „Широка планина”, ул. „Индустриална”, ул. „Съединение” и ул. „Инвестиционна”, гр. Монтана”, с възложител: Община Монтана

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.03.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.03.2024 г.

Дата на публикуване: 29/03/2024
Промяна: 29/03/2024
Размер: 17.26 КБ
Тегления: 99

ИП „Ползване на язовир „Бела Рада“, разположен в землището на с. Бела Рада, общ. Видин, обл. Видин като обект за аквакултури с цел екстензивно/полуинтензивно отглеждане на риба и други водни организми и организиране на любителски риболов“, с възложител „Фишпро 13“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.03.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/03/2024
Промяна: 15/03/2024
Размер: 17.23 КБ
Тегления: 104

ИП „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за спортен и промишлен риболов в микроязовир „Стубел“ в землището на с. Белотинци, общ. Монтана (ПИ с идентификатор 03722.22.654 по КККР на с. Белотинци, общ. Монтана), с възложител „Феникс Агро 2021“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.03.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/03/2024
Промяна: 13/03/2024
Размер: 17.25 КБ
Тегления: 107

ИП „Газификация на търговски, развлекателен и хотелски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 10971.502.940 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Импулс” ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.03.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/03/2024
Промяна: 08/03/2024
Размер: 17.16 КБ
Тегления: 109

ИП „Изграждане на паркинг и транспортен достъп до него в ж.к. „Заряницаˮ, гр. Берковицаˮ в поземлен имот с идентификатор 03928.510.245 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.03.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2024
Промяна: 01/03/2024
Размер: 18.11 КБ
Тегления: 116

ИП „Реконструкция на съществуваща въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 20 kV „ГИПСˮ от подстанция „Видин 2ˮ до нова възлова станция (ВС) 20 kV в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39147.45.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Кошава, общ. Видин в землищата на гр. Видин, с. Капитановци, с. Покрайна, с. Антимово, с. Кутово, с. Сланотрън и с. Кошава, общ. Видин и електрическа мрежа средно напрежение, състояща се от: ВС 20 kV в ПИ с идентификатор 39147.45.16 по КККР на с. Кошава, общ. Видин; 4 бр. БКТП-та 20/0.8 kV за фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) от № 1 до № 3; реконструкция на съществуваща ВЕЛ 20 kV „ГИПС“ от нова ВС 20 kV до централна разпределителна подстанция на „ГИПС“ АД; реконструкция на 1 бр. сляпо отклонение от ВЕЛ 20 kV „ГИПС“ и 4 бр. въздушно-кабелни електропроводни линии 20 kV от ВС 20 kV до 4 бр. БКТП към ФЕЦ от № 1 до № 3 – етапно строителство; кабелна електропроводна линия 20 kV от краен стълб на ВEЛ 20 kV „ГИПС“ пред ВС 20 kV до ВС 20 kV в ПИ с идентификатори 39147.48.12, 39147.48.18 и 39147.45.16 по КККР на с. Кошава, общ. Видин“, с възложители „Гипс” АД и „Българско дружество за управление на проекти” АД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.03.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2024
Промяна: 01/03/2024
Размер: 14.32 КБ
Тегления: 116

ИП „Обособяване на площадка за извършване на дейности по изкупуване, съхранение, сортиране и продажба на отпадъци от черни и цветни металиˮ в поземлен имот с идентификатор 63255.501.871 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ружинци, общ. Ружинци, с възложител: „ВИНД МЕТАЛˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.03.2024 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.03.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2024
Промяна: 01/03/2024
Размер: 14.17 КБ
Тегления: 112

ИП „Аварийно укрепване на мостово съоръжение на река Бързия и изграждане на подпорни стени за корекция на речното корито в землището на с. Боровци, общ. Берковицаˮ, с възложител: Община Берковица

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 18

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx