Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал.  9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 14.03.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 14.03.2023 г.

Дата на публикуване: 14/03/2023
Промяна: 14/03/2023
Размер: 16.47 КБ
Тегления: 13

ИП „Крайпътен комплекс с магазин и склад“ разположен в поземлен имот с идентификатор 52283.169.81 по Кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Новоселци, община Видин, с възложител: „Елит Груп 3“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.03.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.03.2023 г

Дата на публикуване: 13/03/2023
Промяна: 13/03/2023
Размер: 14.28 КБ
Тегления: 4

ИП „Изготвяне на работен проект и извършване на дейности по рекултивация на нарушен терен – бивша кариера за добив на глина за керамика и пясъкˮ в поземлен имот с идентификатор 70233.4.6 по КК и КР на с. Сумер, общ. Монтана, местност „Пальов връхˮ

възложител: „ИНОВАТИВНО РЕЦИКЛИРАНЕ” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.03.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.03.2023 г.

Дата на публикуване: 07/03/2023
Промяна: 07/03/2023
Размер: 16.54 КБ
Тегления: 11

ИП „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24431.59.26 и достъп до него в ПИ с идентификатор 24431.59.27 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик“, с възложител Община Белоградчик.

Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 02.03.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 02.03.2023 г.

Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 14

ИП „Изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан на производствена база „Монбатˮ АД в ПИ с идентификатор 48489.5.597 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „МОНБАТ” АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от  Наредбата за ОВОС от 15.02.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 15.02.2023 г.

Дата на публикуване: 15/02/2023
Промяна: 15/02/2023
Размер: 16.59 КБ
Тегления: 18

ИП „Авариен ремонт на обект: Водоснабдяване град Лом – гравитачен водопровод от НВ V 300 м3 до водоем в гр. Лом с обща дължина 18 700 м“, с възложител: Община Лом

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.02.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.02.2023 г

Дата на публикуване: 01/02/2023
Промяна: 01/02/2023
Размер: 14.04 КБ
Тегления: 29

ИП „Изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан на производствена база „Монбатˮ АД в ПИ с идентификатор 48489.5.597 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „МОНБАТ” АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.01.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.01.2023 г

Дата на публикуване: 30/01/2023
Промяна: 30/01/2023
Размер: 14.16 КБ
Тегления: 25

ИП „Увеличаване на количествата за получаване на отпадъци от физически и юридически лица за извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други) на площадка с площ 6752 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин”, с възложител: „ВИДА МЕТАЛС РИСАЙКЛИНГ” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.01.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.01.2023 г.

Дата на публикуване: 20/01/2023
Промяна: 20/01/2023
Размер: 16.46 КБ
Тегления: 29

ИП „Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 12961.423.605 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител „Крид“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.01.2023 г.        г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.01.2023 г. г

Дата на публикуване: 19/01/2023
Промяна: 19/01/2023
Размер: 14.15 КБ
Тегления: 32

ИП „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителството с цел извършване на дейности по оползотворяване с код R5, рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (сортиране, раздробяване, натрошаване)ˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11418.853.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител: „Пътиженеринг – Мˮ АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.01.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.01.2023 г.

Дата на публикуване: 06/01/2023
Промяна: 06/01/2023
Размер: 16.56 КБ
Тегления: 35

ИП „Изграждане на обект за производствена и складова дейност“ в поземлен имот с идентификатор 48489.40.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложители Г. Янев и К. Христов.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.12.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.12.2022 г.

Дата на публикуване: 29/12/2022
Промяна: 29/12/2022
Размер: 16.54 КБ
Тегления: 36

ИП „Изграждане на семеен хотел и прилежащо към него заведение за обществено хранене“ в поземлен имот с идентификатор 48489.220.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител М. Фидосова.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.12.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.12.2022 г.

Дата на публикуване: 20/12/2022
Промяна: 20/12/2022
Размер: 16.38 КБ
Тегления: 50

ИП „Изграждане на зелена и велосипедна достъпна среда в крайдунавски парк и прилежащите му територии, гр. Видин“, с възложител Община Видин.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.11.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.11.2022 г.

Дата на публикуване: 18/11/2022
Промяна: 18/11/2022
Размер: 16.48 КБ
Тегления: 89

ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с нетна площ 35,212 дка“ в землището на с. Кошава, общ. Видин, с възложител „Видинска Винарска Компания” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.11.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.11.2022 г.

Дата на публикуване: 08/11/2022
Промяна: 08/11/2022
Размер: 13.93 КБ
Тегления: 95

„Обществено обслужваща сграда – игрална зала за хазартни игри и кафе-аперитивˮ в поземлени имоти с идентификатори 48489.4.336 и 48489.4.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана,

с възложител: „САНЕВИАН” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.11.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/11/2022
Промяна: 04/11/2022
Размер: 13.98 КБ
Тегления: 106

ИП „Изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източнициˮ в ПИ с идентификатор 67667.43.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смоляновци, общ. Монтана, с възложител: „Еко Про Турˮ ООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx