Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО-11/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО-11/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

нов!
Дата на публикуване: 11/06/2021
Промяна: 11/06/2021
Размер: 138.66 КБ
Тегления: 4

ИП „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземни водиˮ в поземлен имот с идентификатор 67043.501.19 по КК и КР на с. Славотин, общ. Монтана

Решение №  МО 10-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 10-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 140.26 КБ
Тегления: 65
Изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземни водиˮ в поземлен имот с идентификатор 67043.162.10 по КК и КР на с. Славотин, общ. Монтана, с възложител: „ЕКО АГРОˮ ЕООД

Решение № МО 9-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 9-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 126.76 КБ
Тегления: 64

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за велосипедно трасе в обхвата на Път ІІІ-1024 (ПИ с идентификатор 14773.391.2 по КК и КР на с. Георги Дамяново) от републиканската пътна мрежа в участъка между регулационната граница на с. Георги Дамяново и разклона за с. Помеждин, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, с възложител: Община Георги Дамяново.

Решение № МО 8-П/2021 за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 8-П/2021 за прекратяване на процедура по ЕО

Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 139.77 КБ
Тегления: 63

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 22530.89.4 по КК и КР на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм за разширяване на строителните граници на населеното място и ПУП – ПП за изграждане на нова техническа инфраструктура, с възложител: Община Вълчедръм

Решение № МО 7-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 7-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2021
Промяна: 12/04/2021
Размер: 251.87 КБ
Тегления: 279

ИП „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за отглеждане на овцеˮ в ПИ с идентификатор 22530.15.259 по КК и КР на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, с възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

Решение № МО 6-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 6-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/03/2021
Промяна: 15/03/2021
Размер: 177.5 КБ
Тегления: 297

ИП „Отглеждане на риба” в поземлен имот с идентификатор 48489.25.582 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана 

възложител: „Балкан Транс Туринг” ЕООД

Решение № МО 5-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 5-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 172.58 КБ
Тегления: 304

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.511.208 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Видин 

възложител: Цветан Иванов

Решение № МО 4-П/2021 г.  за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 4-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2021
Промяна: 12/03/2021
Размер: 205.03 КБ
Тегления: 274

ИП: „Изграждане на МВЕЦ за производство на ел. енергия с мощност 20 kW” на река Горни Лом в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин

възложител: ЕТ „Дари 2001 – Лъчезар Захариев”.

Решение № МО 3-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 3-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/02/2021
Промяна: 19/02/2021
Размер: 91.03 КБ
Тегления: 297

ИП „Инсталация за компостиранеˮ в поземлен имот с идентификатор 12557.84.91 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Вълчек, общ. Макреш, обл. Видин

Възложител: „Хелиасˮ ЕООД

Решение № МО 2-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 2-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 18/02/2021
Промяна: 18/02/2021
Размер: 119.5 КБ
Тегления: 302

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатори 03928.81.60 и 03928.81.61 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Берковица

Решение № МО 1 - П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 1 - П/2021 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/01/2021
Промяна: 22/01/2021
Размер: 173.05 КБ
Тегления: 363

ИП „Инсталация за производство на компостˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.503.312 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Лом, общ. Лом

Възложител: „Хелиасˮ ЕООД

Решение № МО 25 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 25 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 22/12/2020
Промяна: 22/12/2020
Размер: 1014.25 КБ
Тегления: 439

„Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци с кодове 16 01 17 и 20 01 40ˮ в УПИ VI, планоснимачен № 224, кв. 61 по плана на с. Мърчево, общ. Бойчиновци

възложител: „Дойче групˮ ЕООД.

Решение № МО 24 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 24 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 09/10/2020
Промяна: 09/10/2020
Размер: 1000.46 КБ
Тегления: 480

ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 17943.916.311 по КК и КР на с. Громшин, общ. Бойчиновци

Решение № МО 23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 08/10/2020
Промяна: 08/10/2020
Размер: 1.03 МБ
Тегления: 474

Инвестиционно предложение: „Мини мандра – модулен тип” в имот с № 901006 в землището на с. Долна Бела речка, общ. Вършец, с възложител: „ТИТАН - АЛПИНˮ ООД.

Решение № МО 22 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП Решение № МО 22 - П/2020 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 31/08/2020
Промяна: 31/08/2020
Размер: 136.86 КБ
Тегления: 520

ИП „Инсталация за производство на индустриален компост“ в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Хелиас“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>
Страница 1 от 5

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx