Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.03.2019 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.03.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 06/03/2019
Промяна: 06/03/2019
Размер: 13.52 КБ
Тегления: 1304

ИП „Модернизация, преустройство и преоборудване – разширение с достигане на пълния капацитет на ферма за интензивно отглеждане на свине – свинекомплекс „Дунавци”, в ПИ с идентификатор 24061.75.407 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Дунавци, общ. Видин, с възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД” ЕООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/02/2019
Промяна: 15/02/2019
Размер: 13.38 КБ
Тегления: 1346

ИП „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула”, находящо се в поземлен имот с идентификатор 40525.173.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: Община Кула

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.02.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.02.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/02/2019
Промяна: 08/02/2019
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 1316

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с №№ 010017, 059001, 059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, с възложител ЧЗП М. А.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.01.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 31/01/2019
Промяна: 31/01/2019
Размер: 13.4 КБ
Тегления: 1354

ИП „Нова въздушна линия (ВЛ) 110 kV „Видбол” от стълб № 94 на ВЛ 110 kV „Магура”, землище на с. Арчар, общ. Димово до п/ст „Бонония” в землището на гр. Дунавци, общ. Видин”, с възложител: „ЕСО” ЕАД.

Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 30.01.2019 г. Съобщение по чл.6,ал.9,т.1 от 30.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/01/2019
Промяна: 29/01/2019
Размер: 14.93 КБ
Тегления: 1422

ИП „Преработка на козе мляко в козеферма „Каряна” в имот № 030098, землище на с. Ягодово, общ. Берковица, с възложител: Земеделска кооперация „Карянаˮ.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9 от 21.01.2019 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9 от 21.01.2019 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/01/2019
Промяна: 21/01/2019
Размер: 13.23 КБ
Тегления: 1330

ИП „Изграждане на парти център със зони за релакс, подготовка на тържества на открито, летен бар и водно огледало” в поземлен имот с идентификатор 03928.37.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, местност Асан Спахийски връх.

Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от  Наредбата за ОВОС - „Бен Хън Агро” ООД Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от Наредбата за ОВОС - „Бен Хън Агро” ООД

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2019
Промяна: 11/01/2019
Размер: 13.45 КБ
Тегления: 1380

ИП „Преструктуриране и конверсия на винени лозя чрез изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя” в поземлени имоти в землището на с. Ново село, общ. Ново село, с възложител: „Бен Хън Агро” ООД.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.01.2019 г. Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.01.2019 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2019
Промяна: 11/01/2019
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 1339

ИП „Добив и първична преработка на подземни богатства – трошен камък за строителството от находище „Раяновциˮ в землището на с. Раяновци, общ. Белоградчик, обл. Видин с възложител: „ИНТЕРПРОМˮ ЕООД.

 

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 28/12/2018
Промяна: 28/12/2018
Размер: 13.31 КБ
Тегления: 1404

ИП „Създаване на рибно стопанство за пъстърва” в ПИ с идентификатор 48489.26.851 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „Фиш Инвест” ООД.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 13.12.2018 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 13.12.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/12/2018
Промяна: 13/12/2018
Размер: 15.61 КБ
Тегления: 1384

ИП „Паркинг за тежкотоварни автомобили и складова дейност“ в поземлени имоти с идентификатори 48489.40.283, 48489.40.284 и 48489.40.430 по КК и КР на гр. Монтана, с възложители Г. Я. и К. Х.

Съобщение по чл.6, ал.9, т.1  от Наредбата за ОВОС от 29.11.2018 г. Съобщение по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС от 29.11.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/11/2018
Промяна: 29/11/2018
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 1433

ИП„Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с брутна площ 198,681 дка. /нетна площ 185,732 дка/ в землищата на с. Гомотарци и с. Кошава, община Видин”, с възложител: „Видинска винарска компания“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от 27.11.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от 27.11.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/11/2018
Промяна: 10/12/2018
Размер: 15.41 КБ
Тегления: 1365

ИП „Модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, които съдържат въглеводороди със съпътстващо производство на гранулатˮ, разположена на площадка в ПИ с идентификатор 44238.508.168 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Тинс Трейд 2000” ЕООД.

 

Съобщ. по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2018
Промяна: 16/11/2018
Размер: 15.34 КБ
Тегления: 1405

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Рубин Станево” ЕООД с обща площ 250 дка, от които в с. Долно Линево, община Лом с площ от 154 дка и в с. Станево, община Лом с площ от 96 дка”, с възложител: „Рубин Станево” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от 16.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от 16.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2018
Промяна: 16/11/2018
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 1347

Съобщение за ИП „Изграждане на съоръжение за капково напояване на лозов масив“ в имоти с №№ 073062 и 074001, землище на с. Комощица, общ. Якимово

 Възложител: „Ви Пи Органика“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от 15.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от 15.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2018
Промяна: 15/11/2018
Размер: 19.11 КБ
Тегления: 1387

 Допълнителна информация за ИП „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси“ в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци.

Възложител: „България Рисайкълсˮ ООД.

 

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx