Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от 27.11.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от 27.11.18 г. на Наредбата за извършване на ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/11/2018
Промяна: 10/12/2018
Размер: 15.41 КБ
Тегления: 951

ИП „Модулна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез третиране на сепарирани неопасни отпадъци, които съдържат въглеводороди със съпътстващо производство на гранулатˮ, разположена на площадка в ПИ с идентификатор 44238.508.168 по КК и КР на гр. Лом, с възложител: „Тинс Трейд 2000” ЕООД.

 

Съобщ. по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщ. по чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2018
Промяна: 16/11/2018
Размер: 15.34 КБ
Тегления: 980

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Рубин Станево” ЕООД с обща площ 250 дка, от които в с. Долно Линево, община Лом с площ от 154 дка и в с. Станево, община Лом с площ от 96 дка”, с възложител: „Рубин Станево” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от 16.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9 ,т.1 от 16.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 16/11/2018
Промяна: 16/11/2018
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 932

Съобщение за ИП „Изграждане на съоръжение за капково напояване на лозов масив“ в имоти с №№ 073062 и 074001, землище на с. Комощица, общ. Якимово

 Възложител: „Ви Пи Органика“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от 15.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от 15.11.2018 г. от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/11/2018
Промяна: 15/11/2018
Размер: 19.11 КБ
Тегления: 972

 Допълнителна информация за ИП „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси“ в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци.

Възложител: „България Рисайкълсˮ ООД.

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9,т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/11/2018
Промяна: 02/11/2018
Размер: 15.69 КБ
Тегления: 948

Съобщение за изменение на инвестиционно предложение „Инсталация за екстракция на масла от кориандър и последващо палетизиране“ в имот с № 249002, землище на гр. Кула, община Кула

Възложител: „Булком Видин“ ЕООД.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/10/2018
Промяна: 11/10/2018
Размер: 15.64 КБ
Тегления: 967

Инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за преработка и рециклиране на пластмаси“ в УПИ V, кв. 1 по регулационния план на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, с възложител: „България Рисайкълс“ ООД

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/09/2018
Промяна: 13/09/2018
Размер: 13.27 КБ
Тегления: 963

ИП „Изграждане на търговски комплекс” в ПИ с идентификатор 48489.18.673 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Крид” ООД

 

Съобщение от 30.08.2018 г. по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 30.08.2018 г. по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/08/2018
Промяна: 30/08/2018
Размер: 13.3 КБ
Тегления: 972

ИП „Складова база за минерални торове” в ПИ 44238.507.215 и ПИ 44238.507.214 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, община Лом, област Монтана, с възложител: „Бореалис Л.А.Т България” ЕООД.

Съобщение от 30.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 30.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 30/07/2018
Промяна: 30/07/2018
Размер: 15.94 КБ
Тегления: 1013

ИП „Площадка за търговска дейност с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон, опаковки от дървени материали“ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.82 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Съни Счет“ ЕООД

Съобщение от 24.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 24.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 24/07/2018
Промяна: 24/07/2018
Размер: 15.8 КБ
Тегления: 1052

ИП„Затворена циркулационна система (ЗЦС) за интензивно отглеждане на африкански сом (Clarias gariepinus) и други видове риби и водни организми“ в сграда с идентификатор 44238.508.84.4 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, с възложител: „Акватоник“ ООД.

Съобщение от 23.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС Съобщение от 23.07.2018 г. по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 23/07/2018
Промяна: 23/07/2018
Размер: 15.96 КБ
Тегления: 980

ИП „Добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, водоснабдяване за животновъдство и други цели от един брой тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 24061.76.407 по КК и КР на гр. Дунавци, общ. Видин, м. Керемиджийницата, с възложител: „АКМА ТРЕЙД ЛИМИТИД“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 29.06.2018 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 29.06.2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/06/2018
Промяна: 29/06/2018
Размер: 15.62 КБ
Тегления: 1011

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов пътен достъп до кариера за добив на подземни богатства – стройтелни материали – диабази, от находище „ТЕРИ“ в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „Диабаз“ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 27.06.2018 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 27.06.2018

топ!
Дата на публикуване: 27/06/2018
Промяна: 27/06/2018
Размер: 13.36 КБ
Тегления: 1019

ИП „Изграждане на садкова инсталация за суперинтензивно отглеждане на дъгова пъстърва” в язовир Гостилица, землище на с. Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Фиш Фактори” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 19.06.2018 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т.1 от Наредбата за ОВОС 19.06.2018

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2018
Промяна: 19/06/2018
Размер: 15.67 КБ
Тегления: 1040

Инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от териториите на община Вълчедръм и община Якимово“ в поземлен имот с идентификатор 12543.917.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вълчедръм, с възложител: Община Вълчедръм.

Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС Съобщение по чл. 6,ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/06/2018
Промяна: 19/06/2018
Размер: 15.66 КБ
Тегления: 1022

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана информира за осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Аквакултурно стопанство с рециркулационна система“ в УПИ IV и УПИ V, кв. 56 по кадастралния и регулационния план на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Юропиън Дивелъпмънт Консултинг“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 8 от 10

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx