Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.02.2021 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 01.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/02/2021
Промяна: 01/02/2021
Размер: 13.81 КБ
Тегления: 946

ИП „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошевци, общ. Грамада, обл. Видинˮ

възложител: Община Грамада

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.01.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 26.01.2021

топ!
Дата на публикуване: 26/01/2021
Промяна: 26/01/2021
Размер: 16.15 КБ
Тегления: 1011

ИП „Изграждане на силозна база и фабрика за преработка на слънчоглед“ в ПИ с идентификатор 10971.514.1 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Сънсийдс“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 05.01.2021 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 05.01.2021

топ!
Дата на публикуване: 05/01/2021
Промяна: 05/01/2021
Размер: 13.79 КБ
Тегления: 998

ИП „Производство на пъстърва и пъстървови рибиˮ в ПИ с идентификатор 05236.551.253 по КК и КР на гр. Бойчиновци

възложител: „ФОРЕЛ 98ˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 22.12.2020 - Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 22.12.2020 -

топ!
Дата на публикуване: 22/12/2020
Промяна: 22/12/2020
Размер: 16.77 КБ
Тегления: 1002

ИП „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в част от поземлен имот с идентификатор 10971.511.229 (УПИ І, кв. 584 – ЗСЗ) по КК и КР на гр. Видин общ. Видин, с възложител „Металарм 2019“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 2

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 13.95 КБ
Тегления: 1061

„Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за отглеждане на овце в ПИ с идентификатори 22530.15.195, 22530.15.196 и 22530.15.197 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръмˮ

възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 1 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 17.12.2020 - 1

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2020
Промяна: 17/12/2020
Размер: 13.95 КБ
Тегления: 1018

„Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения ТК-1 и ТК-2 за отглеждане на аквакултури в ПИ с идентификатори 22530.15.179, 22530.15.252, 22530.15.254 и 22530.15.255 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръмˮ

възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.12.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 15.12.2020

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2020
Промяна: 15/12/2020
Размер: 13.72 КБ
Тегления: 998

ИП „Предприятие за преработка на риба и рибни продукти” в поземлен имот с идентификатор 48489.2.659 по КК и КР на гр. Монтана

възложител: Б. А.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 10.12.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 10.12.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2020
Промяна: 10/12/2020
Размер: 16.16 КБ
Тегления: 984

ИП „Инсталация за производство на компост“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44238.503.312 по КК и КР на гр. Лом, общ. Лом , с възложител „Хелиас“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.12.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 03.12.2020

топ!
Дата на публикуване: 03/12/2020
Промяна: 03/12/2020
Размер: 14.08 КБ
Тегления: 1011

ИП "Извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло” на площадка с обща площ 4752 м2 в поземлени имоти с идентификатори 48489.5.160 (УПИ XXXV, кв. 1), 48489.5.161 (УПИ XXXVI, кв. 1) и 48489.5.162 (УПИ XXXVII, кв. 1) по КК и КР на гр. Монтана

възложител: „КАРКО ЛОГИСТИКС” ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.10.2020 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС - 23.10.2020

топ!
Дата на публикуване: 23/10/2020
Промяна: 23/10/2020
Размер: 13.92 КБ
Тегления: 1076

ИП „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва съществуващи лозови масиви на „Винарна Лопушнаˮ АД с обща площ 274,5 дкаˮ, находящи се в землищата на с. Безденица и с. Вирове, обл. Монтана

възложител: „Винарна Лопушна” АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.10.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 13.10.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/10/2020
Промяна: 13/10/2020
Размер: 18.49 КБ
Тегления: 1071

ИП „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин”, с възложител: община Брегово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2020
Промяна: 28/09/2020
Размер: 16.14 КБ
Тегления: 1053

ИП „Изграждане на нов обор за 600 броя овце и склад за селскостопанска продукция“ в землището на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител „Монт 7 Агро“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/09/2020
Промяна: 25/09/2020
Размер: 13.73 КБ
Тегления: 1084

ИП „Спортен риболов и риборазвъждане в язовир „Скомля” находящ се в землището на с. Скомля, общ. Димово, обл. Видин, с възложител: ППЗК „ПРОГРЕС 97ˮ

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2 Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2020
Промяна: 24/09/2020
Размер: 13.82 КБ
Тегления: 1090

ИП „Преустройство и пристрояване на едноетажна стопанска сграда за угояване на бикове и едноетажен склад за съхранение на оборудванеˮ в УПИ ХІХ – 1095, кв. 20 по плана на с. Чупрене, общ. Чупрене (ПИ с идентификатор 81757.500.1095 по КККР на с. Чупрене)

възложител: „РЕБЕЛˮ ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 24.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/09/2020
Промяна: 24/09/2020
Размер: 16.13 КБ
Тегления: 1114

ИП „Малка независима пивоварна“ в сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 81390.501.1107 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чипровци, с възложител „Чушкарев“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 5 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx