#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

05
Март
2020

РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАРТИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ПЕСТИЦИДИ И ДРУГИ ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ“

Днес в Информационния център на РИОСВ – Монтана се проведе работна среща във връзка със стартиране изпълнението на проект „Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“.

На срещата присъства областният управител на област Монтана Росен Белчев и зам.-областния управител Десислава Димитрова, представители на областна администрация Монтана, общини и кметства, на чиито територии има разположени складове с излезли от употреба ПРЗ.

Директорът на РИОСВ – Монтана Деница Славкова запозна приссътващите с целта на срещата.

През септември между ПУДООС и консорциум „Индекосейф“ ДЗЗД е подписан договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преопаковане, транспорт, предаване за окончателно обезвреждане и почистване на складовете, съдържащи устойчиви органични замърсители УОЗ-пестициди, опасни отпадъци, неопасни отпадъци и други препарати за растителна защита (ПРЗ) с шест обособени позиции, в това число по „Обособена позиция 3“: Складове на територията на РИОСВ - Монтана.

С реализацията на проекта, ще се осигури екологосъобразно обезвреждане на 79 693 тона негодните за употреба УОЗ - пестициди и други ПРЗ, които се съхраняват в 10 склада на територията, контролирана от РИОСВ - Монтана.

На срещата бяха набелязани предстоящите съвместни действия и даване на указания на лицата, съхраняващи и употребяващи ПРЗ. Презентирани бяха основните дейности по горепосочения проект и задълженията на отделните участници. Обсъдени бяха и превантивни мерки за предотвратяване и намаляване на риска от замърсяване на околната среда.

Categories: Актуално

19
Февруари
2020

31 март 2020 г. e крайният срок за представяне на доклади за изпълнение на условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води зa предходната 2019 г.

В срок до 31.03.2020 г. всички титуляри на Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект са задължени да представят в РИОСВ, гр. Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен доклади относно изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване на отпадъчни води за предходната 2019 година.

В докладите се включват резултатите от провеждания собствен мониторинг през предходната година, оценка на съответствието с определените индивидуални емисионни ограничения, предприети коригиращи мерки, както и информация за изпълнението на всички останали условия в разрешителното.

Основание за изискването: чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г.).

При неизпълнение на задълженията е предвидена административно-наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 200, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

Categories: Актуално

14
Февруари
2020

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2019 г. е 10 март 2020 г.

Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2019 г. се предоставят в ИАОС на хартиен носител.

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където като отделни приложения са публикувани и образците на годишни отчети и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Categories: Актуално

12
Февруари
2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за приемане от страна на възложителя – РИОСВ-Монтана на Дейност №2 от обществената поръчка „Изготвяне на Технологичен проект/план“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за приемане на Дейност №2 от обществената поръчка „Изготвяне на Технологичен проект/план“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

В Технологичният план са използвани изходните данни от изготвения Доклад по Дейност №2 от проекта: „Провеждане на предварителни и теренни проучвания с цел локализиране на инвазивните видове в природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и избор на методи за отстраняване на инвазивните видове“.

В плана са разгледани таксационните характеристики на отдела, в който е ситуирано природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior. Представени са мероприятията по почистване на площта, а именно: изрязване до основи и ръчно изкореняване на аморфата (сезон: зима 2019 г. – 2020 г.), изрязване на новопоявилите се семеначета и дребни издънки, събиране на семена и изрязване на цветове на аморфата по цялата площ на отдел 45/в и изнасяне извън границите на поддържания резерват (сезон: лято 2020 г.), обработка на почвата (сезон: есен 2020 г.).

Описани са дейностите след почистване на местообитанието от инвазивните и интродуцирани видове, а именно изкопаване на дупки за засаждане на фиданките, както следва: дупките за фиданките от бяла топола – 60/60, с дълбочина 0,6 м; дупките за фиданките от черна топола – 60/60, с дълбочина 0,6 м и засаждането на фиданките с полския ясен ще се бъде ръчно с подобрен меч. Представено е разстоянието между копките (гнездата), разстоянието между фиданките (схемата), брой фиданки в група и брой групи в декар, при залесяването тополови фиданки да се садят с гъстота до 300 посадни места на декар при междуредие 3 метра и разстояние между фиданките 1 метър.

В Технологичния план е уточнено, че фиданките от бяла топола (Populus alba), черна топола (Populus nigra) и полски ясен (Fraxinus angustifolia) ще бъдат произведени в разсадник, който се намира на подходящи климатични условия, близки до климатичните условия на остров Цибър и придружени със сертификат и вид, съгласно Наредба №21/01.08.2019 г. на ИАГ.

В Технологичния план е разгледана схемата на залесяване и дървесния видов състав, а именно: схема на подготовка: 3х1 за топола, 3х1 за полски ясен. Ще бъде извършено залесяване с по-висок брой тополови фиданки/по-гъсти редове, схема 3х1, с цел да се имитират естествените процеси. Гъстотата на залесяване за бялата топола ще бъде до 300 бр. фиданки на декар или общ брой на фиданките 9300 бр., за черната топола до 300 бр. фиданки на декар или общ брой на фиданките 7500 бр. и до 333 бр. фиданки на декар за полския ясен или общо 2000 дка за цялата площ. Предвиденото залесяване ще бъде на 6 бр. площадки с обща площ от 62 дка в природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior. Описани са определените площи, които ще бъдат почистени от инвазивните видове в природно местообитание, чрез избрания метод за отстраняването им, както и препоръчана схема на залесяване: бяла топола – 50%, черна топола – 40% и полски ясен – 10%.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx