15
Май
2023

РИОСВ-Монтана обявява конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2023 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, обявява конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“.

Целта на проявата е популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща: защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.

Categories: Актуално

05
Май
2023

Няма замърсяване на атмосферния въздух в Монтана

Във връзка с пожар на 2 май в терени на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Монтана за следене качеството на атмосферния въздух е позиционирана Мобилна автоматична станция на ИАОС. Няма превишения над допустимите норми на изследваните показатели, както и замърсяване на атмосферния въздух в града.

Днес екип на РИОСВ – Монтана извърши и проверка на засегнатите от пожара площи. Констатирано е, че огънят е потушен и площите се обработват като се засипват с пясък и земна маса.

Categories: Актуално

05
Май
2023

РИОСВ – Монтана извърши 65 проверки през април в рамките на контролната дейност

През април експертите на РИОСВ – Монтана извършиха 65 проверки на 50 обекта на територията на областите Видин и Монтана, от които 34 планови и 31 извънредни. От извършените извънредни проверки 5 са по постъпили сигнали и жалби и 6 - за изпълнение на дадени предписания. В резултат от извършените проверки са дадени две предписания.

Съставени са два акта за установени административни нарушения. С наказателно постановление е наложена една еднократна санкции по чл. 69 от ЗООС на стойност 34,46 лв. Сключени са две споразумения по наложени актове за установяване на административни нарушения на стойност 1 330 лв. Постъпилите суми от глоби и имуществени санкции са 2 000 лв., от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 1119,26 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 135 броя инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени замърсени терени от животновъден обект в с. Сливовик, общ. Медковец. Почистени са и замърсени терени в с. Градец, общ. Видин на площ от 0,3 дка.

От страна на инспекцията е взето участие в държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строеж на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

04
Май
2023

РИОСВ – Монтана продължава да следи качеството на въздуха в района

РИОСВ – Монтана продължава да следи качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара, който възникна на 2 май край областния град. Екип на Регионалната лаборатория – Русе към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) измерва качеството на атмосферния въздух по 15 показатели и параметри с Мобилна автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух (МАС). Резултатите от МАС не показват замърсяване на атмосферния въздух.

Извършва се периодично наблюдение и оглед на място на терените и площите обхванати от пожара. Към момента огънят е потушен и тлеещите участъци се обработват чрез засипване на земна маса и пясък.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx