Актуално

20
Декември
2021

РИОСВ – Монтана награди участници в конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа“

С организиране на конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа“, екипът на РИОСВ – Монтана насочи вниманието на подрастващите към повторна употреба на негодни текстилни материали.

 

Отличени са творбите на:

1. Ивана – 12 години.

2. Ивет – 13 години.

3. Габриел – 10 години.

Наградените участници получиха грамоти и предметни награди.

Според доклад на Европейската агенция по околна среда и разработката на Новата текстилна стратегия на ЕС, за да има истинска кръгова икономика, първо трябва да се промени отношението, начинът на мислене на гражданите към текстилните отпадъци. В пакета „Кръгова икономика“, повторната употреба е най-предпочитан метод за оползотворяване.

Като се прилагат принципите на кръговата икономика по отношение на производството, продуктите, потреблението, управлението на отпадъците и вторичните суровини, се подпомага преминаване към неутрална по отношение на климата кръгова икономика, в която продуктите са по-трайни, могат да се използват повторно, да бъдат ремонтирани и рециклирани и са енергийно ефективни.

Екипът на РИОСВ – Монтана благодари на всички, включили се в конкурса и пожелава Светли празнични дни!

Да бъдем по-добри, отговорни и удовлетворени!

Categories: Актуално

15
Декември
2021

Приключиха дейностите по изпълнението на проектите от Националната кампания „Чиста околна среда 2021 г.“

Отчетено е изпълнението на 43 проекта от Националната кампания „Чиста околна среда 2021 г.“, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. В традиционната годишна кампания се включиха общо 11 детски градини, един детски комплекс, 10 училища, 14 кметства и 7 общини от областите Видин и Монтана.

С цел повишаване екологичната култура на децата и включването им в опазването на околната среда, в рамките на кампанията бяха създадени зони за игри, отдих и спорт, класни стаи на открито, билкови градини, зелена библиотека. Извършено е почистване и озеленяване на пространства, поставени са кошчета за събиране на отпадъци, компостери, къщички и хранилки за птици, образователно табло за флората и фауната на България.

Categories: Актуално

05
Юли
2021

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.09.2021 г.

В изпълнение на Заповед №РД-697 от 30.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), дава следните указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО).

Срокът за предоставяне на годишните отчети, чрез НИСО за отчетната 2020 г. се удължава до 01.09.2021 г.

Информацията от отчетните книги за месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли и август ще може да се въвежда в НИСО до 30.09.2021 г.

Categories: Актуално

18
Януари
2021

Нов ред за водене на отчетност и предоставяне на информация по Закона за управление на отпадъците с Национална информационна система за отпадъци (НИСО)

Съгласно чл.48, ал.8 от Закона за управление на отпадъците, от 01.01.2021 г. воденето на публичните регистри, отчетността и предоставянето на информация ще се извършва чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), поддържана на Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда – София (ИАОС).

https://nwms.eea.government.bg/app/base/home

Юридическите лица, генериращи отпадъци от 01.01.2021 г. са задължени да подават и водят по електронен път работните листи за класификация на отпадъците, годишни отчети и отчетни книги, както и заявленията за издаване и изменение и допълнение на разрешителните документи.

Регистрацията в НИСО се извършва чрез квалифициран електронен подпис.

Повече информация и видео уроци относно начина на ползване на НИСО, може да бъде получена от интернет страницата на Изпълнителната агенция по околната среда на следния адрес:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste

Годишни отчети ще могат да се подават чрез НИСО след 25.01.2021 г.

Съгласно § 22 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО е предвидено, че подаването на заявления и документи по електронен път се прилага след въвеждане в действие на НИСО, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx