Актуално

09
Юли
2024

РИОСВ – Монтана извърши 72 проверки през юни 2024 г. в рамките на контролната дейност

През юни 2024 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 72 проверки на 81 обекта, от които 62 проверки са планови и 10 са извънредни.12 от плановитепроверки са направени от парковата охрана на Резерват Чупрене. Съставени са два акта за установени административни нарушения на екологичното законодателство. За периода са сключени две споразумения по съставени актове на обща стойност 2 380 лв. Издадено е едно наказателно постановление, с което е наложена парична глоба в размер на 2 000 лв.

През отчетния период. е отменена една текуща санкция за прекратено замърсяване на воден обект. Няма наложени и променени санкции по чл. 69 от ЗООС. Ддадени са две предписания - едно в протокол от проверка и еднос писмо на РИОСВ - Монтана. Постъпили са суми от глоби и имуществени санкции в размер на 1 120 лв., от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 376,75 лв., от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН няма постъпили суми.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 102 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади, проекти и др., като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат отосъществената контролна дейност са почистени три замърсени терена на територията на гр. Белоградчик на площ от около 2 дка.

Взето е участие в една Държавно - приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

03
Януари
2024

РИОСВ – Монтана извърши 66 проверки през декември 2023 г. в рамките на контролната дейност

През месец декември 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 66 проверки на 53 обекта, от които 62 планови (в т. ч. 11 планови проверки на парковата охрана на Резерват Чупрене) и 4 извънредни. Съставени са 3 акта за установени административни нарушения за нарушения на екологичното законодателство. За периода няма сключени споразумения по съставени актове, както и няма издадени наказателни постановления. През м. декември 2023 г., със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция за прекратено замърсяване на воден обект и е намалена една санкция за замърсяване на атмосферния въздух. Дадени са 4 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 640,91 лв. , от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 7000 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 133 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени терени в землището на Вълчедръм на площ от около 2,0 дка.

Взето е участие в три Държавно приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи, два на територията на област Монтана и един на територията на област Видин.

Categories: Актуално

05
Декември
2023

РИОСВ – Монтана извърши 102 проверки през ноември 2023 г. в рамките на контролната дейност

През ноември експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 102 проверки на 82 обекта, от които 85 планови (в т. ч. 18 планови проверки на парковата охрана на Резерват Чупрене) и 17 извънредни. За периода са съставени два АУАН за нарушения на екологичното законодателство. През месеца няма сключени споразумения и издадени наказателни постановления по съставени актуве за установени административни нарушения. Със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е намалена една наложена санкция за замърсяване на воден обект. Дадени са 7 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС са постъпили 799,61 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 117 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност е възстановена целостта на хидроизолацията на ''Б-Б'' кубове, съдържащи препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, разположени на площадка в с. Игнатово, община Вълчедръм.

Почистен е терен в землището на гр. Берковица, замърсен с отпадък от производствената дейност на «Компас» ЕООД от производствена база в с. Комарево, общ. Берковица, с размер около 0,20 дка.

Експерти на РИОСВ - Монтана са участвали в две държавно-приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на гр. Белоградчик, област Видин. Направени са пет проверки за отчитане на дейностите по проекти от Националната кампания „Чиста околна среда – 2023 г.ˮ в областите Монтана и Видин. Експерти от РИОСВ – Монтана са участвали в работата на комисия за приемане на дейностите по договор с фирма изпълнител за мониторинг и установяване на съхненето на горските насаждения в Резерват „Чупрене“ и Резерват „Горната кория“.

Categories: Актуално

18
Септември
2023

РИОСВ - Монтана се включи активно в доброволческата инициатива „Да изчистим България заедно“

РИОСВ - Монтана се включи активно в доброволческата инициатива „Да изчистим България заедно“, инициирана от bTV Media Group.

Кампанията е насочена към усърдието и енергията, които влагаме в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата.

За поредна година Министерството на околната среда и водите е основен партньор на инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба.

На 16.09.2023 г. експерти от екоинспекцията почистиха районът около почивната база на РИОСВ – Монтана, „м. Расника“. Събраните в чували отпадъци бяха извозени от общината на Регионалното депо – Монтана.

В деня на почистването експерти от екоинспекцията координираха дейностите по сметосъбиране и извозване на събраните по време на кампанията отпадъци.

На територията на област Монтана количеството депонирани отпадъци е общо 49,96 т. от 9 броя общини. В кампанията са участвали 2379 доброволци, които са почистили 274 места.

На територията на област Видин количеството депонирани отпадъци е общо 36,84 т. от 6 броя общини. В кампанията са участвали 495 доброволци, които са почистили 61 места.

За събраните отпадъци общините са освободени от дължимите отчисления, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията