Мерки за предпазване от коронавирус COVID-19

Pic.1     PIc.2     Pic.3     Pic.4

#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

Актуално

02
Април
2020

Допълнителни мерки за обслужване по електронен път

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Монтана въведе допълнителни мерки за обслужване по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и призовава гражданите и бизнеса да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция. Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни услуги.

Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя поддържа услугата „електронна препоръчана поща“, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ.

Останете вкъщи! Бъдете здрави!

Categories: Актуално

20
Март
2020

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - РИОСВ - Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, п.к. 55, етаж 3) и РИОСВ Враца (гр.Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

За повече информация

Categories: Актуално

14
Февруари
2020

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2019 г. е 10 март 2020 г.

Годишните отчети за отпадъци за отчетната 2019 г. се предоставят в ИАОС на хартиен носител.

Годишните отчети се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата отговорни за изготвянето им.

Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.

Отчетите се изготвят по реда на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.).

Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където като отделни приложения са публикувани и образците на годишни отчети и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Categories: Актуално

12
Февруари
2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за приемане от страна на възложителя – РИОСВ-Монтана на Дейност №2 от обществената поръчка „Изготвяне на Технологичен проект/план“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за приемане на Дейност №2 от обществената поръчка „Изготвяне на Технологичен проект/план“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

В Технологичният план са използвани изходните данни от изготвения Доклад по Дейност №2 от проекта: „Провеждане на предварителни и теренни проучвания с цел локализиране на инвазивните видове в природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и избор на методи за отстраняване на инвазивните видове“.

В плана са разгледани таксационните характеристики на отдела, в който е ситуирано природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior. Представени са мероприятията по почистване на площта, а именно: изрязване до основи и ръчно изкореняване на аморфата (сезон: зима 2019 г. – 2020 г.), изрязване на новопоявилите се семеначета и дребни издънки, събиране на семена и изрязване на цветове на аморфата по цялата площ на отдел 45/в и изнасяне извън границите на поддържания резерват (сезон: лято 2020 г.), обработка на почвата (сезон: есен 2020 г.).

Описани са дейностите след почистване на местообитанието от инвазивните и интродуцирани видове, а именно изкопаване на дупки за засаждане на фиданките, както следва: дупките за фиданките от бяла топола – 60/60, с дълбочина 0,6 м; дупките за фиданките от черна топола – 60/60, с дълбочина 0,6 м и засаждането на фиданките с полския ясен ще се бъде ръчно с подобрен меч. Представено е разстоянието между копките (гнездата), разстоянието между фиданките (схемата), брой фиданки в група и брой групи в декар, при залесяването тополови фиданки да се садят с гъстота до 300 посадни места на декар при междуредие 3 метра и разстояние между фиданките 1 метър.

В Технологичния план е уточнено, че фиданките от бяла топола (Populus alba), черна топола (Populus nigra) и полски ясен (Fraxinus angustifolia) ще бъдат произведени в разсадник, който се намира на подходящи климатични условия, близки до климатичните условия на остров Цибър и придружени със сертификат и вид, съгласно Наредба №21/01.08.2019 г. на ИАГ.

В Технологичния план е разгледана схемата на залесяване и дървесния видов състав, а именно: схема на подготовка: 3х1 за топола, 3х1 за полски ясен. Ще бъде извършено залесяване с по-висок брой тополови фиданки/по-гъсти редове, схема 3х1, с цел да се имитират естествените процеси. Гъстотата на залесяване за бялата топола ще бъде до 300 бр. фиданки на декар или общ брой на фиданките 9300 бр., за черната топола до 300 бр. фиданки на декар или общ брой на фиданките 7500 бр. и до 333 бр. фиданки на декар за полския ясен или общо 2000 дка за цялата площ. Предвиденото залесяване ще бъде на 6 бр. площадки с обща площ от 62 дка в природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior. Описани са определените площи, които ще бъдат почистени от инвазивните видове в природно местообитание, чрез избрания метод за отстраняването им, както и препоръчана схема на залесяване: бяла топола – 50%, черна топола – 40% и полски ясен – 10%.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx