03
Май
2023

Няма замърсяване на атмосферния въздух след възникналия пожар на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци край Монтана

Не са отчетени завишени стойности на показателите за качество на атмосферния въздух след възникналия пожар на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци край Монтана. Извършени са замервания в посока към града на 26 броя показатели за качество на атмосферен въздух. Замерванията бяха направени вчера с преносима апаратура за аварийни ситуации - апарат GASMET.

Също така е позиционирана Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория - Русе към Изпълнителната агенция по околна среда, която е разположена на полигона на Гражданска защита на разстояние на около 2 км по права линия от временната площадка.

Измерените ФПЧ10, азотен диоксид, серен диоксид, въглероден оксид, озон, сероводород и бензен не показват завишени стойности за качеството на атмосферния въздух. Екипи на РД ПБЗН – Монтана продължават да се борят с пожара.

РИОСВ-Монтана продължава да следи за замърсяване на атмосферния въздух.

Във връзка с възникналата ситуация и изясняване на всички обстоятелства около нея, РИОСВ – Монтана ще упражни засилен контрол чрез извършване на теренни проверки на мястото на пожара минимум веднъж седмично и ще изиска всички относими документи от община Монтана.

Categories: Актуално

02
Май
2023

РИОСВ – Монтана следи качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара на депото

РИОСВ – Монтана следи за качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара на депото. Екип на инспекцията извърши незабавна проверка след като беше получен сигнал за дим откъм депото на града и предполагаем пожар.

Проверката установи, че в прилежащ терен около депата за неопасни и строителни отпадъци е възникнал пожар, който заради силен вятър се е разраснал. На място са и екипи на РДПБЗН – Монтана и Гражданска защита и са предприети действия за локализиране и погасяване на пожара.

По непотвърдени данни горят смесени битови отпадъци на площ около 1,5 дка. Към 17:30 часа разпространението на дима е било в посока язовир „Огоста“. В момента се извършва измерване с газанализатор от Регионална лаборатория – Монтана. На място се поставя и мобилна станция за измерване качеството на атмосферния въздух.

Categories: Актуално

24
Април
2023

РИОСВ – Монтана отбеляза Деня на Земята – 22 април 2023 г.

На 21.04.2023 г. в Народно читалище „Рало – 1891“ гр. Вълчедръм се проведе конференция на тема „22 април – Международен ден на Земята“ с организатор община Вълчедръм при съдействието на ЦПЛР – ОДК, гр. Вълчедръм.

В конференцията взеха участие:

- Деца от Детска градина „Щастливо детство“, с. Долни Цибър, които представиха модно дефиле с дрехи изработени от разделно събрани отпадъци;
- Ученици от Средно училище „Христо Ботев“, с. Долни Цибър, ученици от Професионална гимазия „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм, ученици от Клуб „Млад еколог“ към ЦПЛР – ОДК гр. Вълчедръм, които засадиха 6 боря паркови дръвчета в близост до Народно читалище „Рало – 1891“ гр. Вълчедръм и представиха презентации.
- Представители на Природен парк „Врачански Балкан“ гр. Враца, РИОСВ – Монтана и Общинска администрация - Вълчедръм.

Основните цели на конференцията бяха:

- Да се засили интереса на учениците към проблемите на екологията;
- Формиране на гражданско поведение и чуство за отговорност при опазване на околната среда и биологичното разнообразие;
- Да се активират младите хора в изследването и опазването на околната среда.

Чрез презентации представителите на ПП“Врачански Балкан“ и РИОСВ- Монтана запознаха участниците в събитието с: проблемите с чистотата на водите, въздуха и почвите и възможните мерки за тяхното опазване; биологичното разнообразие – състояние и опазване; ролята на човека в оползотворяване и разделно събиране на отпадъци.

Categories: Актуално

20
Април
2023

От 1 април започва новият пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост – резерватите „Горната кория“ и „Чупрене“

Със Заповед № РД-133/ 23.02.2023 г. на министъра на околната среда и водите периодът от 1 април до 31 октомври 2023 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост: резервати, поддържани резервати и национални паркове. В тази връзка РИОСВ – Монтана предприе превантивни мерки за опазване на двата горски резервата в контролираната от нея територия – резерватите „Горната кория” и „Чупрене”. На общините и държавните горски стопанства са дадени предписания за засилване на контрола, в т.ч. за предприемане на незабавни мерки за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със сухи треви, за информиране на населението за опасността от възникване на пожари и за санкциите, които ще бъдат предприети спрямо нарушителите, съобразно разпоредбите на екологичното законодателство.

Актуализирани са оперативните планове за защита на двата резервата от пожари, както и схемите за оповестяване на всички нива при възникване на пожар с цел своевременно реагиране при възникване на такъв и за осъществяване на добра координация между институциите в съвместните действия при потушането му.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx