21
Май
2020

Отбелязваме Европейския ден на „Натура 2000“ 21 май с мотото „Младите хора и природата“

Хората често свързват опазването на природата с природни резервати със строга защита, където човешките дейности систематично се изключват. При „Натура 2000“ е приет различен подход. С подхода напълно се отчита, че човекът представлява неразделна част от природата и че заедно те функционират най-добре в партньорство. Така, „Натура 2000“ осигурява редица ползи за съхраняване на биологичното разнообразие, като същевременно изпълнява множество важни социални и икономически функции. Около 4,4 млн. работни места в ЕС зависят пряко от устойчивите естествени екосистеми като значителен дял от тях са обхванати от защитените зони в рамките на мрежата „Натура 2000“.

През 2020 г. Европейският ден на „Натура 2000“ 21 май поставя в центъра на вниманието „Младите хора и природата“ с цел да ги вдъхнови да се ангажират с опазването и възстановяването на природата. Поради настоящата ситуация с COVID-19 в Европа денят ще се отпразнува чрез социалните медии. За целта въведете в полето за търсене на съответния браузър #Natura2000 или #Natura2000Day и се присъединете към кампанията.

Посетете също уебсайта close by Natura 2000 site и научете повече за видовете и местообитанията, които мрежата опазва като използвате и #Natura2000Day, за да споделите своя опит.

Информация за българската част от мрежата Натура 2000 можете да намерите на интернет страницата на МОСВ - https://www.moew.government.bg/ и на специално създадената Информационната система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 - http://natura2000.moew.government.bg/ .

С Декларация, подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета на ЕС и Комитета на регионите, 21-ви май е обявен за Европейски ден на Натура 2000. Денят, който е посветен на европейската екологична мрежа „Натура 2000“ е обвързан с датата 21 май 1992 г., когато е приета Директивата на ЕС за местообитанията и е одобрена програмата за околна среда на ЕС „LIFE“. Директивата за местообитанията, заедно с Директивата за птиците (приета през 1979 г.) са крайъгълния камък за създаването на мрежата от защитени зони в ЕС наречена „Натура 2000“. Днес тя обхваща 27 886 защитени зони в сухоземната и морска част на Европа, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Categories: Актуално

08
Май
2020

РИОСВ – МОНТАНА ОБЯВЯВА ФОТОКОНКУРС „МОЯТ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ“

По повод 22 май – Деня на биологичното разнообразие РИОСВ – Монтана обявява фотоконкурс "Моят домашен любимец".

Участие в конкурса могат да вземат деца на възраст до 10 години от област Монтана и област Видин. На снимката трябва да бъде вашия домашен/ни любимец/ци.

Скъпи деца, изпращайте снимки на вашите любимци на е-майл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , като посочите породата и годините на домашния любимец.

Задължително условие за участие в конкурса е да посочите трите имена на детето, възраст, училище, населено място и телефон за връзка.

Комисия от експерти на РИОСВ – Монтана ще оцени атрактивността и уникалността на фототворбите, както и качеството на фотографското изпълнение.

За победителите в конкурса са предвидени предметни награди.

Срока за изпращане на творбите е до 22.05.2020 г. по електронната поща на екоинспекцията.

Списъкът на наградените ще бъде публикуван на уеб сайта на РИОСВ – Монтана: www.riosv-montana.com на 28 май 2020 г.

Categories: Актуално

08
Май
2020

Приключи кампанията за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви за 2020 година на територията на РИОСВ – Монтана

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана бяха регистрирани общо 25 пункта за изкупуване и търговия на градински и лозов охлюв, като 21 пункта са на територията на област Монтана и 4 пункта на територията на област Видин.

Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане е от 10 май до 30 юни 2020 г. включително.

Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане е регламентирана в заповед на министъра на околната среда и водите. Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са включени в Приложение №4 на Закона за биологичното разнообразие.

Експерти от РИОСВ – Монтана ще извършват проверки на пунктовете за изкупуване на охлюви, като ще следят за спазването на изискванията на горепосочената заповед.

Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата.

Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5000 лева, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в РИОСВ - Монтана количествата в складовете в срок до 5 юли 2020 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ.

Categories: Актуално, Актуално

07
Май
2020

Националната кампания „За чиста околна среда 2020 г.” ще финансира 25 проекта в област Монтана и област Видин

Общо 25 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от области Монтана и Видин ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2020 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Допустимите бенефициенти са общини и кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/обединени детски комплекси. За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС предоставя средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5 000 лева (с ДДС) за образователните институции.

Шестнадесет са одобрените проекти на общини и кметства:

 1. Кметство Косово, общ. Брегово
 2. Кметство Тополовец, общ. Ружинци
 3. Община Георги Дамяново
 4. Кметство Долни Цибър, общ. Вълчедръм
 5. Кметство Мездрея, общ. Берковица
 6. Кметство Дунавци, общ. Видин
 7. Кметство Аспарухово, общ. Медковец
 8. Община Лом
 9. Кметство Ковачица, общ. Лом
 10. Кметство Трайково, общ. Лом
 11. Кметство Мърчево, общ. Бойчиновци
 12. Община Бойчиновци
 13. Кметство Бела Рада, общ. Видин
 14. Кметство Гара Орешец, общ. Димово
 15. Община Димово
 16. Кметство Белотинци, общ. Монтана

Пет училища са с одобрени проекти:

1. СУ „Доктор Петър Берон“, с. Якимово, обл. Монтана

2. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин

3. СУ „Отец Пайсий“, с. Медковец, обл. Монтана

4. ПГСС „Марко Марков“, с. Георги Дамяново, обл. Монтана

5. 2 ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм, обл. Монтана

Четири са класираните проекти на детски градини :

 1. ДГ „Христо Ботев“ с. Долни Лом, общ. Чупрене
 2. Детска ясла в гр. Берковица
 3. ДГ „Малина“, гр. Берковица
 4. ДГ1 „Щастливо детство“, гр. Монтана

Финансирането е за дейности за почистване и облагородяване, създаване на зони за отдих и игри, класни стаи на открито, изграждане на детски площадки. Целта е повишаване на екологичната култура и да се даде път на съвременните тенденции в сферата на опазването на околната среда, в образователния и възпитателния процес на подрастващите.

РИОСВ – Монтана ще участва активно като партньор на националната кампания и обектите ще се реализират със съдействието и контрола на екоинспекцията.

Списъкът на одобрените проекти в региона можете да видите тук.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx