15
Юни
2023

Заповед за утвърждаване на образци на декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ

На основание чл. 12, ал. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) министърът на околната среда и водите, съгласувано с министъра на правосъдието, издава Заповед № РД – 406/05.06.2023 г. за утвърждаване на образци на декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ. Отговорността за попълване и подаване на декларациите е на задължените по закон лица.

Съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии, се извършват след представяне на писмена декларация от прехвърлителя дали имотът попада в защитената територия. Приобретателите на имоти по ал. 1 декларират при прехвърлянето, че са запознати с режима на дейностите в защитената територия.

Заповед № РД – 406/05.06.2023 г. и утвърдените с нея образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ.

Categories: Актуално

09
Юни
2023

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2023 г. и обявения конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“, РИОСВ – Монтана награди за участието им в конкурса с грамота, предметни награди и рекламни материали

1. Групова рисунка на IV-та група „Слънце“ /6 год./ от ДГ „Снежанка“ – гр. Лом;

2. Лъчезар Иванов – 6 год., ДГ „Слънчице“ – гр. Вълчедръм;

3. Натали Горанова – 8 год. – II клас, IV ОУ „Иван Вазов“ – гр. Монтана;

 

4. ДГ „Изгрев“ – гр. Монтана, групова награда;

5. Мила Максимова – 6 год., ДГ „Снежанка“ – гр. Лом

Целта на проявата беше популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща: защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.

България се нарежда в челните редици на страните от Европа по биологично разнообразие. Богатството от видове и съобщества се дължи на широкия спектър от климатични, топографски и хидроложки условия в страната. Тук могат да се открият представителни образци от почти всички местообитания, известни на континента, както и голям брой уникални екосистеми с европейско и световно значение.

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана, включваща област Монтана и област Видин са включени 38 защитени зони по Натура 2000:

- 9 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕС и 29 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.

Categories: Актуално

22
Май
2023

Световен ден на околната среда – 5 юни

Световният ден на околната среда, отбелязван на 5 юни е сред най-значимите международни дни за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия свързани с опазването на околната среда и с милиони хора от цял свят, ангажирани да защитят планетата.

Темата на Световния ден на околната среда тази година ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution.

Световният ден на околната среда е напомняне, че действията на хората по отношение на замърсяването с пластмаса имат значение. Стъпките, които правителствата и бизнеса предприемат за справяне със замърсяването с пластмаса, са следствие от това действие. Време е да ускорим и прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса.

Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10 процента се рециклират. Приблизително 19-23 милиона тона от пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.

Световният ден на околната среда през 2023 г. ще покаже как страните, бизнеса и хората се учат да използват материала по-устойчиво, предлагайки надежда, че един ден замърсяването с пластмаса ще остане в историята.

За предприети инициативи по отбелязване на световния ден на околната среда 5 юни 2023 г., от граждани, училища, детски градини, неправителствени организации, сдружения и други, моля уведомете РИОСВ – Монтана в срок до 26.05.2023 г. на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
https://www.worldenvironmentday.global/

Categories: Актуално

22
Май
2023

22 май – Международен ден на биологичното разнообразие

На 22 май 1992 г. от ООН е приет текстът на Конвенцията за биологично разнообразие (CBD), а през 2000 г. денят е обявен за Международен ден на биологичното разнообразие. По традиция на този ден 196 международни общности и държави - членки на Конвенцията за биологично разнообразие, отправят призив за съвместни усилия за опазване биологичното разнообразие и устойчивото му ползване.

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие тази година е: „От споразумение към действие: възстановяване на биологичното разнообразие“. Насочена е към насърчаване на действията в подкрепа на Глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин – Монреал (GBN). Тя набелязва цели, които да направляват глобалните действия за защита и възстановяване на природата през следващото десетилетие. Глобалната рамка служи като стратегически план за изпълнението на целите на Конвенцията за периода до 2030 г. на национално ниво с последващо сътрудничество на страните по прилагането й в трансграничен контекст. Основната мисия на документа е до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., да бъдат предприети спешни действия за прекратяване загубата на биологично разнообразие, за възстановяване на природата чрез опазване и устойчиво ползване на природните ресурси. Голяма част от поставените цели са постигнати, предстои да бъде поставено на дневен ред изпълнението на останалите.

Ежегодно държавите - членки на Конвенцията за биологичното разнообразие, организират редица мероприятия по повод отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие, които са достъпни на адрес: https://www.cbd.int/article/idb2023-logo-toolkit; 15-та Конференция на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие: www.cbd.int/meetings/COP-15.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx