12
Юни
2024

По инициатива на РИОСВ – Монтана се проведе среща по програмата за контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита

В рамките на подготовката за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“ (втори етап), финансирана по Швейцарско-българска програма за сътрудничество (ШБПС), РИОСВ - Монтана организира среща със заинтересованите страни по програмата.

Срещата се проведе на 12 юни 2024 г. в залата на Младежкия дом в Монтана. Присъстваха представители на областната управа, на общините Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново и Лом в област Монтана и на община Макреш в област Видин, някои от собствениците на складове, в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ, представители на ОДБХ-Монтана и на неправителствения сектор, както и наблюдател от офиса за икономическо сътрудничество към Швейцарскато посолство. Експерт от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите даде разяснения за практическото изпълнение на програмата, което ще започне през 2025 г.

Categories: Актуално

11
Юни
2024

Среща по програма "Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита и мерки за превенция"

Във връзка с подготовката за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), по инициатива на МОСВ се организира среща на 12.06.2024 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала на Младежки дом със заинтересованите страни по програмата – представители на Общини, Областен управител, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и представители на населението от засегнатите територии.

Categories: Актуално

10
Юни
2024

РИОСВ-Монтана обявява победителите в конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ 21 май 2024 г. и обявения конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“ РИОСВ – Монтана връчи награди за участие – грамота, предметни награди и рекламни материали:

Възрастова група - до 8 години:

1. Методи Иванов – 7 год. /Вълчедръм/

Възрастова група - до 12 години:

1. Кристин Петкова – 12 год. и Емили Тинчова – 11 год. /Монтана/
2. Катерина Евгениева – 12 год. / Монтана/ и Гергана Иванова – 9 год. /Вълчедръм/
3. Кристиан Георгиев – 12 год. и Теодора Сергеева – 11 год. /Монтана/

Възрастова група - до 16 години:

1. Мириам Благоева – 14 год. /Монтана/
2. Майкъл Христов – 14 год. /Монтана/
3. Анабел Трифонова – 13 год. /Монтана/

Целта на проявата беше популяризиране на биологичното разнообразие в България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа „Натура 2000“, включваща защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.

България се нарежда в челните редици на страните от Европа по биологично разнообразие. Богатството от видове и съобщества се дължи на широкия спектър от климатични, топографски и хидроложки условия в страната. Тук могат да се открият представителни образци от почти всички местообитания, известни на континента, както и голям брой уникални екосистеми с европейско и световно значение.

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана в област Монтана и област Видин, са включени 38 защитени зони по „Натура 2000“ – 9 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕС и 29 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.

Categories: Актуално

07
Юни
2024

РИОСВ – Монтана отбеляза Деня на околната среда – 05 юни с посещение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на Монтана

По повод Световния ден на околната среда, отбелязван всяка година на 5 юни, РИОСВ – Монтана със съдействието на „ВиК“ ООД - Монтана организира посещение на ученици от 8В клас - членове на ЕКО клуба към ПМПГ „Св. Климент Охридски“ в града с ръководител г-жа М. Докова, на пречиствателната станция за отпадъчни води на Монтана.

По време на визитата младите биолози се запознаха с технологията на пречистване на отпадъчните води и наблюдаваха под микроскоп някои от полезните бактерии, необходими за протичане на процеса на биологичното пречистване на водите. Учениците с интерес разгледаха съоръжението и отново се убедиха, че всички заедно трябва да се погрижим за нашата природа и средата, която обитаваме.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията