Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 13.12.2021 г. и допълнителна информация от 10.01.2022 г. Уведомление за ИП от 13.12.2021 г. и допълнителна информация от 10.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 2.37 МБ
Тегления: 310

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от ЕТ „Митко Боев” за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води към Кланичен пунк“ в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом).

Уведомление за ИП от 22.12.2021 г. - 2 Уведомление за ИП от 22.12.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2021
Промяна: 23/12/2021
Размер: 466.11 КБ
Тегления: 307

ИП „Изграждане на кланичен пункт за дребни преживни животни (агнета/овце) и ЛПСОВ” в ПИ с идентификатор 68179.28.141 по КККР на с. Спанчевци, общ. Вършец

Възложител: "Монт 7 Агро” ЕООД

Уведомление за ИП от 22.12.2021 г. Уведомление за ИП от 22.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2021
Промяна: 23/12/2021
Размер: 1002.21 КБ
Тегления: 312

ИП „Инсинератор за обезвреждане и унищожаване на странични животински продукти (СЖП) категория 1 и 3, към Кланичен пункт” в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица).

възложител: ЕТ „Митко Боев” 

Уведомление за ИП от 14.12.2021 г. Уведомление за ИП от 14.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2021
Промяна: 09/05/2022
Размер: 274.67 КБ
Тегления: 324

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Металарм 2019“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в част от поземлен имот с идентификатор 00672.580.203, с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин“.

Уведомление за ИП от 13.12.2021 г.-2 Уведомление за ИП от 13.12.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2021
Промяна: 15/12/2021
Размер: 3.96 МБ
Тегления: 301

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ТЕРА ПРОПЪРТИС“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на ведомствена мобилна инсталация за светли горива с капацитет 10 м3“ в ПИ с идентификатор 10971.511.173 по КККР на гр. Видин.

Уведомление за ИП от 13.12.2021 г. Уведомление за ИП от 13.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2021
Промяна: 14/12/2021
Размер: 245.38 КБ
Тегления: 316

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Чупрене, уведомление за инвестиционно предложение „Рекултивация на старо депо за неопасни ТБО на община Чупрене, чрез извозване на регионално депо“.

Уведомление за ИП от 09.12.2021 г. Уведомление за ИП от 09.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/12/2021
Промяна: 13/12/2021
Размер: 518.98 КБ
Тегления: 308

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Видин, уведомление за инвестиционно предложение „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Градско ученическо общежитие, гр. Видин, ул. „П. Р. Славейков“ 28 – изграждане на термопомпена инсталация, използваща геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товар”.

Уведомление за ИП от 29.10.2021 г. Уведомление за ИП от 29.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2021
Промяна: 02/12/2021
Размер: 494.59 КБ
Тегления: 348

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ВИДА МЕТАЛС РИСАЙКЛИНГ“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС,ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др. на площадка с площ 6359 кв.м“ в ПИ с идентификатор 14489.203.188 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин.

Уведомление за ИП от 24.11.2021 г. Уведомление за ИП от 24.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/12/2021
Промяна: 01/12/2021
Размер: 951.95 КБ
Тегления: 314

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „МД 21“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Находище „Вършец“ – Сондаж № 3, гр. Вършец за водоснабдяване на обект „Хотел с плувен басейн и СПА център“ в ПИ с идентификатор 12961.424.261 по КККР на гр. Вършец , общ. Вършец, обл. Монтана.

 

Уведомление за ИП от 26.11.2021 г. Уведомление за ИП от 26.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/11/2021
Промяна: 26/11/2021
Размер: 785.31 КБ
Тегления: 326

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Видинска винарска компания“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с нетна площ 35,212 дка в землището на с. Кошава, общ. Видин”.

26.11.2021 г.

Уведомление за ИП от 05.11.2021 г. Уведомление за ИП от 05.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/11/2021
Промяна: 09/11/2021
Размер: 1.53 МБ
Тегления: 343

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Ижо” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на метално хале с работилница“ в УПИ XII-7097 „За производствени дейности“, кв. 255 по регулационния план на гр. Лом, общ. Лом.

Уведомление за ИП от 22.10.2021 г. Уведомление за ИП от 22.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/10/2021
Промяна: 26/10/2021
Размер: 2.39 МБ
Тегления: 387

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Реализиране на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин – изграждане на термопомпена инсталация, използваща геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товар“.

Уведомление за ИП Уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 20/10/2021
Промяна: 20/10/2021
Размер: 65.5 КБ
Тегления: 403

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Видапътстрой“ АД и „Автомагистрали София“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Асфалтова база и бетонов възел” с Проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ с идентификатор 14489.65.4 по КККР на землище с. Гара Орешец, общ. Димово, обл. Видин за урегулиране на имота в УПИ I „за асфалтова база и бетонов възел“.

 

Уведомление за ИП Уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2021
Промяна: 19/10/2021
Размер: 454.93 КБ
Тегления: 432

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „ЕКОАГРОСТРОЙ” АД за инвестиционно предложение „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”.

Уведомление за ИП от 13.10.2021 г.-2 Уведомление за ИП от 13.10.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2021
Промяна: 14/10/2021
Размер: 479.58 КБ
Тегления: 431

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Агромаги” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромаги“ ЕООД с обща площ 42129 м2, находящи се в землището на с. Станево, общ. Лом“ в поземлени имоти с идентификатори 68758.14.15 и 68758.14.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 6 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx