Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 22.01.2021 г. Уведомление за ИП от 22.01.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/01/2021
Промяна: 25/01/2021
Размер: 488.84 КБ
Тегления: 1057

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Берковица за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за отпадъчни води” в ПИ с идентификатори 03928.52.43 и 03928.52.54 по КК и КР на гр. Берковица, м. Калешница.

Уведомление за ИП от 07.01.2021 г. Уведомление за ИП от 07.01.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/01/2021
Промяна: 11/01/2021
Размер: 755.75 КБ
Тегления: 1145

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Грамада, уведомление за инвестиционно предложение „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошевци с дължина 4 км, общ. Грамада, обл. Видин“

Уведомление за ИП от 18.12.2020 г. Уведомление за ИП от 18.12.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/12/2020
Промяна: 21/12/2020
Размер: 707.24 КБ
Тегления: 1167

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Ружинци, уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Дреновец, общ. Ружинци“.

Уведомление за ИП от 11.12.2020 г. - 2 Уведомление за ИП от 11.12.2020 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2020
Промяна: 14/12/2020
Размер: 946.89 КБ
Тегления: 1201

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Вайн Селект“ ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на силозна база и фабрика за преработка на слънчоглед“ в поземлен имот с идентификатор 10971.514.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 11.12.2020 г. Уведомление за ИП от 11.12.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2020
Промяна: 14/12/2020
Размер: 296.08 КБ
Тегления: 1259

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Мери - ГМ“ ООД за инвестиционно предложение „Обновяване на работилница за преработка на селскостопански продукти, находяща се в с. Слатина, общ. Берковица“.

Уведомление за ИП от 27.11.2020 г. Уведомление за ИП от 27.11.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/12/2020
Промяна: 01/12/2020
Размер: 642.62 КБ
Тегления: 1296

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Металарм 2019“ ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали“ в част от поземлен имот с идентификатор 10971.511.229 по КК и КР на гр. Видин.

Уведомление за ИП от 24.11.2020 г. Уведомление за ИП от 24.11.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/11/2020
Промяна: 26/11/2020
Размер: 577.28 КБ
Тегления: 1294

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Б. Ангелов за инвестиционно предложение „Преприятие за преработка на риба и рибни продукти“ в поземлен имот с идентификатор 48489.2.659 по КК и КР на гр. Монтана, общ. Монтана

Съобщение за ИП по чл.95, ал.1 от ЗООС от 10.11.2020 г. Съобщение за ИП по чл.95, ал.1 от ЗООС от 10.11.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2020
Промяна: 10/11/2020
Размер: 12.16 КБ
Тегления: 1215

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „КАРКО ЛОГИСТИКС” ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение “извършване на дейности по събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), отпадъци от опаковки, хартия и картон, пластмаса и стъкло“ на съществуваща за целта площадка, с адрес и местонахождение: гр. Монтана, ул. Индустриална № 12, поземлени имоти с идентификатори 48489.5.160 (УПИ XXXV, кв. 1), 48489.5.161 (УПИ XXXVI, кв. 1) и 48489.5.162 (УПИ XXXVII, кв. 1) с обща площ 4752 кв.м.

Уведомление за ИП от 30.10.2020 г. Уведомление за ИП от 30.10.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/11/2020
Промяна: 04/11/2020
Размер: 1.09 МБ
Тегления: 1357

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Хелиас“ ЕООД за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на компост“ в поземлен имот с идентификатор 44238.503.312 по КК и КР на гр. Лом.

Уведомление за ИП от 02.10.2020 г. Уведомление за ИП от 02.10.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/10/2020
Промяна: 05/10/2020
Размер: 318.5 КБ
Тегления: 1345

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Форел 98ˮ ЕООД за инвестиционно предложение „Производство на пъстърва и пъстървови риби в съществуващите канали на Мелничен комбинат – гр. Бойчиновци, кв. Огостаˮ, ПИ с идентификатор 05236.551.253 по КК и КР на гр. Бойчиновци.

Уведомление за ИП от 03.09.2020 г. Уведомление за ИП от 03.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/09/2020
Промяна: 08/09/2020
Размер: 3.22 МБ
Тегления: 1297

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана обявява инвестиционното предложение „Малка независима пивоварнаˮ в сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 81390.501.1107 по КК и КР на гр. Чипровци на „Чушкаревˮ ЕООД

Уведомление за ИП от 02.09.2020 г. Уведомление за ИП от 02.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/09/2020
Промяна: 08/09/2020
Размер: 3.43 МБ
Тегления: 1294

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Ребел” ООД за инвестиционно предложение „Преустройство и пристрояване на едноетажна стопанска сграда за угояване на бикове и едноетажен склад за съхранение на оборудване“ в УПИ ХІХ – 1095, кв. 20 по плана на с. Чупрене, общ. Чупрене.

Уведомление за ИП от 02.09.2020 г. Уведомление за ИП от 02.09.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/09/2020
Промяна: 04/09/2020
Размер: 7.33 МБ
Тегления: 1238

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за отглеждане на овце в ПИ с идентификатори 22530.15.195, 22530.15.196 и 22530.15.197 в землището на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм ˮ.

Уведомление за ИП от 27.08.2020 г. Уведомление за ИП от 27.08.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/09/2020
Промяна: 02/09/2020
Размер: 670.55 КБ
Тегления: 1326

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Монт 7 Агро“ ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на нов обор за 600 броя овце и склад за селскостопанска продукция“ в землището на с. Спанчевци, общ. Вършец.

Уведомление за ИП от 13.08.2020 г. Уведомление за ИП от 13.08.2020 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/08/2020
Промяна: 18/08/2020
Размер: 1.89 МБ
Тегления: 1307

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана обявява инвестиционното предложение на ППЗК „Прогрес 97ˮ „Спортен риболов и риборазвъждане в язовир „Скомляˮ, находящ се в землището на с. Скомля, общ. Димово, обл. Видин.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx