Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 09.12.2021 г. Уведомление за ИП от 09.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/12/2021
Промяна: 13/12/2021
Размер: 518.98 КБ
Тегления: 625

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Видин, уведомление за инвестиционно предложение „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Градско ученическо общежитие, гр. Видин, ул. „П. Р. Славейков“ 28 – изграждане на термопомпена инсталация, използваща геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товар”.

Уведомление за ИП от 29.10.2021 г. Уведомление за ИП от 29.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/12/2021
Промяна: 02/12/2021
Размер: 494.59 КБ
Тегления: 683

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ВИДА МЕТАЛС РИСАЙКЛИНГ“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС,ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др. на площадка с площ 6359 кв.м“ в ПИ с идентификатор 14489.203.188 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин.

Уведомление за ИП от 24.11.2021 г. Уведомление за ИП от 24.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/12/2021
Промяна: 01/12/2021
Размер: 951.95 КБ
Тегления: 637

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „МД 21“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Находище „Вършец“ – Сондаж № 3, гр. Вършец за водоснабдяване на обект „Хотел с плувен басейн и СПА център“ в ПИ с идентификатор 12961.424.261 по КККР на гр. Вършец , общ. Вършец, обл. Монтана.

 

Уведомление за ИП от 26.11.2021 г. Уведомление за ИП от 26.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/11/2021
Промяна: 26/11/2021
Размер: 785.31 КБ
Тегления: 635

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Видинска винарска компания“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с нетна площ 35,212 дка в землището на с. Кошава, общ. Видин”.

26.11.2021 г.

Уведомление за ИП от 05.11.2021 г. Уведомление за ИП от 05.11.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/11/2021
Промяна: 09/11/2021
Размер: 1.53 МБ
Тегления: 650

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Ижо” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на метално хале с работилница“ в УПИ XII-7097 „За производствени дейности“, кв. 255 по регулационния план на гр. Лом, общ. Лом.

Уведомление за ИП от 22.10.2021 г. Уведомление за ИП от 22.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/10/2021
Промяна: 26/10/2021
Размер: 2.39 МБ
Тегления: 711

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Реализиране на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин – изграждане на термопомпена инсталация, използваща геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товар“.

Уведомление за ИП Уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 20/10/2021
Промяна: 20/10/2021
Размер: 65.5 КБ
Тегления: 740

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Видапътстрой“ АД и „Автомагистрали София“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Асфалтова база и бетонов възел” с Проект на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на ПИ с идентификатор 14489.65.4 по КККР на землище с. Гара Орешец, общ. Димово, обл. Видин за урегулиране на имота в УПИ I „за асфалтова база и бетонов възел“.

 

Уведомление за ИП Уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2021
Промяна: 19/10/2021
Размер: 454.93 КБ
Тегления: 744

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „ЕКОАГРОСТРОЙ” АД за инвестиционно предложение „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”.

Уведомление за ИП от 13.10.2021 г.-2 Уведомление за ИП от 13.10.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2021
Промяна: 14/10/2021
Размер: 479.58 КБ
Тегления: 765

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Агромаги” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромаги“ ЕООД с обща площ 42129 м2, находящи се в землището на с. Станево, общ. Лом“ в поземлени имоти с идентификатори 68758.14.15 и 68758.14.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Станево, общ. Лом.

Уведомление за ИП от 13.10.2021 г. Уведомление за ИП от 13.10.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2021
Промяна: 14/10/2021
Размер: 305.47 КБ
Тегления: 743

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Агромаги” ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване, която да обслужва бъдещи лозови масиви на „Агромаги“ ЕООД с обща площ 22092 м2, находящи се в землището на с. Трайково, общ. Лом“ в поземлен имот с идентификатор 72940.18.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Трайково, общ. Лом.

Уведомление от 29.09.2021 г. - 2 Уведомление от 29.09.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2021
Промяна: 01/10/2021
Размер: 390.44 КБ
Тегления: 777

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Пламагро” ООД за инвестиционно предложение „Закупуване на оборудване за вентилация на съществуващи складове, изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kW и поливна система” в с. Дългоделци, общ. Якимово.

уведомление за ИП от 27.09.2021 г. уведомление за ИП от 27.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2021
Промяна: 01/10/2021
Размер: 704.35 КБ
Тегления: 760

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Солагро” ЕООД за инвестиционно предложение „Модернизация и автоматизация на кравеферма” в поземлен имот с идентификатор 63358.35.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Рупци, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 29.09.2021 г. Уведомление за ИП от 29.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2021
Промяна: 01/10/2021
Размер: 209.18 КБ
Тегления: 777

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от М. М. за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване и микродъждуване на 291,042 дка зеленчуци и хладилно оборудване” в землището на с. Флорентин, общ. Ново село.

Уведомление за ИП от 28.09.2021 г. Уведомление за ИП от 28.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/10/2021
Промяна: 01/10/2021
Размер: 546.79 КБ
Тегления: 753

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Ел Би Булгарикум” ЕАД за инвестиционно предложение „Газова инсталация за компресиран природен газ и газопровод за съществуващо парокотелно на млекопреработвателно предприятие на „Ел Би Булгарикум” ЕАД – Производствена база Видин” в ПИ с идентификатор 10971.510.30 по КК и КР на гр. Видин, общ. Видин.

Уведомление за ИП от 29.09.2021 г. Уведомление за ИП от 29.09.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 30/09/2021
Промяна: 30/09/2021
Размер: 1.08 МБ
Тегления: 783

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Екотерра” ЕООД за инвестиционно предложение „Създаване на ябълкови насаждения в землищата на с. Гаганица, общ. Берковица и на с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентар“.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 19

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията