Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 24.03.2021 г Уведомление за ИП от 24.03.2021 г

топ!
Дата на публикуване: 25/03/2021
Промяна: 25/03/2021
Размер: 481.49 КБ
Тегления: 1023

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД за инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Алмус“ от п/ст „Брусарци“ до п/ст „Лом“.

Уведомление за ИП от 18.03.2021 Уведомление за ИП от 18.03.2021

топ!
Дата на публикуване: 19/03/2021
Промяна: 19/03/2021
Размер: 171.5 КБ
Тегления: 1073

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Бойчиновци, уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Лехчево, общ. Бойчиновци – втори етап“

19.03.2021 г.

.

Уведомление за ИП от 18.03.2021 г. Уведомление за ИП от 18.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/03/2021
Промяна: 19/03/2021
Размер: 3.13 МБ
Тегления: 1081

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Лом, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане и рехабилитация на водопровод в село Трайково, общ. Лом“.

19.03.2021 г.

Уведомление за ИП от 16.03.2021 г. Уведомление за ИП от 16.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/03/2021
Промяна: 17/03/2021
Размер: 322.62 КБ
Тегления: 1084

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „АГРО ИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на два нови тръбни сондажни кладенци за воздоснабдяване на поливна система за поливане на 476 дка” в ПИ с идентификатор 44238.503.569 по КК и КР на гр. Лом.

17.03.2021 г.

Уведомление за ИП от 08.03.2021 г. Уведомление за ИП от 08.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/03/2021
Промяна: 15/04/2021
Размер: 992.54 КБ
Тегления: 1100

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ” ЕАД, уведомление за инвестиционно предложение „Инсталация за предварително третиране чрез физични методи на РЕ-сепаратор и производство на АВS млянка“ в поземлен имот с идентификатор 48489.5.490 по КК и КР на гр. Монтана, ул. Диана № 49, гр. Монтана.

Уведомление за ИП от 04.03.2021 г. Уведомление за ИП от 04.03.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/03/2021
Промяна: 05/03/2021
Размер: 505.3 КБ
Тегления: 1123

ИП „Разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа на гр. Берковица, общ. Берковицаˮ

Възложител: Община Берковица

Уведомление за ИП от 25.02.2021 г. Уведомление за ИП от 25.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2021
Промяна: 01/03/2021
Размер: 712.74 КБ
Тегления: 1086

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Кула, уведомление за инвестиционно предложение „Многофункционална спортна зала в УПИ IV-61, кв. 32 – гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин“.

 

Уведомление за ИП от 22.02.2021 г. Уведомление за ИП от 22.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/02/2021
Промяна: 23/02/2021
Размер: 55 КБ
Тегления: 1094

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Лионтурс 1991“ ЕООД за инвестиционно предложение „Тирпаркинг и обществено обсужване“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.384 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, м. Лъката.

Уведомление за ИП от 16.02.2021 г. Уведомление за ИП от 16.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/02/2021
Промяна: 17/02/2021
Размер: 378.96 КБ
Тегления: 1104

ИП „Изграждане на улица „Васил Левскиˮ от ОТ 328 до ОТ 297 от км 0+000.00 до км 0+317.00ˮ в гр. Вълчедръм, обл. Монтана.

Възложител: Община Вълчедръм

Уведомление за ИП Уведомление за ИП

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2021
Промяна: 16/02/2021
Размер: 487.62 КБ
Тегления: 1113

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Напоителни системи” ЕАД – Клон Видин за инвестиционно предложение „Отводнително поле „Пчелина” – ремонт и ново строителствоˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00672.77.526 по КК и КР на с. Арчар, общ. Димово.

Уведомление за ИП от 09.02.2021 г.  Уведомление за ИП от 09.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2021
Промяна: 10/02/2021
Размер: 906.29 КБ
Тегления: 1186

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „ДЛВ” ЕООД за инвестиционно предложение „Монтаж на модулен асфалтов смесителˮ в ПИ с идентификатор 47648.31.4 по КК и КР на с. Медовница, общ. Димово.

Уведомление за ИП от 09.02.2021 г. Уведомление за ИП от 09.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2021
Промяна: 10/02/2021
Размер: 361.28 КБ
Тегления: 1059

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от ЕТ „Дари 2001 – Лъчезар Захариев“ ЕООД за инвестиционно предложение „Изграждане на малка водноелектрическа централа (МВЕЦ) за произоводство на ел. енергия с мощност до 20 kW “ на река Горни Лом в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене.

Уведомление за ИП от 05.02.2021 г.-2 Уведомление за ИП от 05.02.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 09/02/2021
Промяна: 09/02/2021
Размер: 64 КБ
Тегления: 1092

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Риба и рибни продукти“ ЕООД за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка и съхранение на риба“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.260 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин.

Уведомление за ИП от 05.02.2021 г. Уведомление за ИП от 05.02.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/02/2021
Промяна: 08/02/2021
Размер: 69.6 КБ
Тегления: 1097

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Хелиас“ ЕООД за инвестиционно предложение „Инсталация за компостиране“ в поземлен имот с идентификатор 12557.84.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вълчек, общ. Макреш.

Уведомление за ИП от 27.01.2021 г. Уведомление за ИП от 27.01.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/01/2021
Промяна: 29/01/2021
Размер: 2.88 МБ
Тегления: 1138

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Димово за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Арчар, общ. Димово“ в поземлен имот с идентификатор 00672.43.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Арчар, общ. Димово.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 9 от 15

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx