Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 17.03.2023 г. Уведомление за ИП от 17.03.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/03/2023
Промяна: 20/03/2023
Размер: 930.06 КБ
Тегления: 356

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Министерство на земеделието за инвестиционно предложение „Актуализация на работен проект за язовир „Рабиша“: свързан с ремонт на Видболска пълнеща деривация, ремонт на изравнител „Раяновци“, ремонт на Ошанска пълнеща деривация и ремонт на Арчарска пълнеща деривация“, общ. Белоградчик и общ. Макреш, обл. Видин“.

Уведомление за ИП от 16.03.2023 г. Уведомление за ИП от 16.03.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/03/2023
Промяна: 17/03/2023
Размер: 283.58 КБ
Тегления: 384

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на Супермаркет ЛИДЛ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия и открит паркинг, разположен в УПИ XII, кв. 257 по регулационния план на гр. Лом, ул. Пристанищна № 41А, както и всички съпътстващи спомагателни помещения и рекламно-информационни съоръженияˮ с възложител: „ЛИДЛ Българияˮ ЕООД.

Уведомление за ИП от 15.03.2023 г. Уведомление за ИП от 15.03.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/03/2023
Промяна: 15/03/2023
Размер: 696.95 КБ
Тегления: 368

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъциˮ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец, с възложител: Община Вършец.

Уведомление за ИП от 14.02.2023 г. Уведомление за ИП от 14.02.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2023
Промяна: 16/02/2023
Размер: 1003.65 КБ
Тегления: 387

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Био Хербалс“ ЕООД за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка и замразяване на коктейлни плодове“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.589 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

Уведомление за ИП от 10.02.2023 г. Уведомление за ИП от 10.02.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/02/2023
Промяна: 14/02/2023
Размер: 135.31 КБ
Тегления: 415

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изготвяне на работен проект и извършване на дейности по рекултивация на нарушен терен – бивша кариера за добив на глина за керамика и пясъкˮ в поземлен имот с идентификатор 70233.4.6 по КК и КР на с. Сумер, общ. Монтана, местност „Пальов връхˮ, с възложител: „Иновативно рециклиране” ЕООД.

Уведомление за ИП от 10.02.2023 г. Уведомление за ИП от 10.02.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2023
Промяна: 10/02/2023
Размер: 539.3 КБ
Тегления: 386

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт и преустройство на промишлена сграда с идентификатор 48489.5.159.11 по КККР на гр. Монтана в склад за семена, продукти за растителна защита и авторемонтна работилница (съставна част на КПИИ)ˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.159 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „АСМ” ЕООД.

Уведомление за ИП от 06.02.2023 г. Уведомление за ИП от 06.02.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/02/2023
Промяна: 08/02/2023
Размер: 472.6 КБ
Тегления: 334

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Елит Груп 3“ ООД за инвестиционно предложение „Крайпътен комплекс с магазин и склад, разположен в УПИ III-81, кв. 101 по плана на с. Новоселци, община Видин, област Видин“

Уведомление за ИП от 06.02.2023 г. Уведомление за ИП от 06.02.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/02/2023
Промяна: 08/02/2023
Размер: 3.84 МБ
Тегления: 350

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от К. Георгиев за инвестиционно предложение „Създаване на малинови и ягодови насаждения в землището на с. Бързия и с. Цветкова бара, общ. Берковица, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията“.

Уведомление за ИП и д. информация от 31.01.2023 г. Уведомление за ИП и д. информация от 31.01.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/02/2023
Промяна: 07/02/2023
Размер: 3.31 МБ
Тегления: 341

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от община уведомление за инвестиционно предложение „Водоснабдяване град Лом — гравитачен водопровод от НВ V 300 м3 до водоеми в гр. Лом с обща дължина 18 700 м“.

Уведомление за ИП от 30.01.2023 г. Уведомление за ИП от 30.01.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/02/2023
Промяна: 02/02/2023
Размер: 504.89 КБ
Тегления: 379

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Извеждане от експлоатация на язовир „Тошевци-34ˮ в землището на с. Тошевци, общ. Грамада, с възложител: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ”.

Уведомление за изменение на ИП от 27.01.2023 г. Уведомление за изменение на ИП от 27.01.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/02/2023
Промяна: 01/02/2023
Размер: 493.06 КБ
Тегления: 343

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Реализиране на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Видин – изграждане на термопомпена инсталация, използващи геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товар”, за което е издадено Решение № МО 1-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ – Монтана, с възложител: Община Видин.

Уведомление за ИП от 23.01.2023 г. Уведомление за ИП от 23.01.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 25/01/2023
Промяна: 25/01/2023
Размер: 720.65 КБ
Тегления: 350

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт (рехабилитация) за обект „Път II-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука – граница Р Сърбия” от км 0+210 до км 10+076.22 и от км 10+276.22 до км 30+301.88”, с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”.

уведомление за ИП от 23.01.2023 г. уведомление за ИП от 23.01.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/01/2023
Промяна: 24/01/2023
Размер: 3.6 МБ
Тегления: 362

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 24431.59.26 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик и достъп до него в поземлен имот с идентификатор 24431.59.27 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик“, с възложител: Община Белоградчик.

Уведомление за ИП от 19.01.2023 г. Уведомление за ИП от 19.01.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/01/2023
Промяна: 23/01/2023
Размер: 7 МБ
Тегления: 355

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Газифициране с пропан-бутан на газови уреди в СПА хотел „Медикус” в ПИ с идентификатор 12961.420.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: „Сан Пропъртис” ЕООД.

Уведомление за ИП от 09.01.2023 г. Уведомление за ИП от 09.01.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/01/2023
Промяна: 10/01/2023
Размер: 692.3 КБ
Тегления: 356

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на количествата за получаване на отпадъци от физически и юридически лица за извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други) на площадка с площ 6752 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин”, с възложител: „Вида Металс Рисайклинг” 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 5 от 19

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx