19
Февруари
2013

Нова наредба за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците

          В сила е нова наредба обнародвана в Държавен вестник бр. 10 от 5 февруари 2013 г. – Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
          С нея се определят редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците и редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците. Съгласно параграф 4 от предходните и заключителните разпоредби Наредбата отменя Наредба 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.
              Образците, по които се предоставя информация и се води отчетност за дейностите по отпадъците могат да бъдат изтеглени в електронен вид от Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в раздел “Нормативна база” – “Отпадъци” - http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/index.html
           Други нови подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за управление на отпадъците влезли в сила са:
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.85/06.11.2012 г.)
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)
          Горепосочените наредби могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) http://www.moew.government.bg - раздел “Отпадъци”.
 

07
Февруари
2013

В РИОСВ – Монтана се проведе работна среща с представители на сладкарите и хлебопроизводителите от област Монтана във връзка с новите задължения по Закона за управление на отпадъците

             Съгласно ЗУО се въвежда ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от  всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради. Въвеждането на това изискване в никой случай не означава да се променя цялостно организацията на дейността на търговските обекти като се закупуват или поставят специални съдове за сметка на търговеца или се влагат други допълнителни инвестиции.
               От важно значение е да се знае, че сключването на договор не е задължително. На първо място трябва да бъдат изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на същите потоци отпадъци от домакинствата, които следва да бъдат разписани в съответната общинска наредба.

18
Януари
2013

МОСВ И ПУДООС ОБЯВЯВАТ КОНКУРС „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013 г.“ С МОТО „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

          МОСВ открива две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища и детски градини, по които ще бъдат финансирани от ПУДООС дейности по Националната кампания „За чиста околна среда – 2013 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.         
          Участници в конкурса могат да бъдат общини  и кметства от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 
10 000 лева ( с вкл. ДДС ).
           В конкурса могат да участват и училища, детски градини, обединени детски ком-плекси. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства
в размер до 5 000 лева ( с вкл. ДДС ).
         Краен срок за подаване на документите е 18.02.2013 г.
        Повече информация може да намерите на сайта на Министерство на околната среда и водите – www.moew.government.bg и на сайта на ПУДООС – http://pudoos.bg.

16
Януари
2013

Обобщени данни от 37-то Среднозимно преброяване на язовир “Огоста” и река Дунав от с. Връв до с. Долно Линево

     В периода от 11 до 13 януари 2013 г. в цяла Европа се проведе 37-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващи птици в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани", сдружение за дива природа "Балкани".
         За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се осъществи от съвместен екип, включващ представител на Природонаучен музей към БАН – гр. София, БДЗП и експерт от Инспекцията. Обходен бе язовир „Огоста” и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегоно до с. Долно Линево, общ. Лом.
        Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в седем точки, както следва: устията на реките Бързия (при с. Боровци), Златица (при с. Калиманица) и Огоста (при църквата на с. Живовци), стената и гребната база на язовира, западна и източна страна на местността  „Растника”.
          Изводите, които могат да бъдат направени за зимуващите водолюбиви птици по време на 37-тото средно-зимно преброяване за язовир „Огоста” е, че числеността и видовото разнообразие на птиците се е запазило същото в сравнение с миналогодишното, а именно от наблюдаваните общо 17 вида при численост 2 925 бр. птици за 2012 година през тазгодишното среднозимно преброяване са наблюдаване общо 18 вида с численост 4 196 бр.
         Извършено е наблюдение в 20 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово до с. Долно Линево, общ. Лом, при което са наблюдавани общо 16 вида с обща численост 2 068 бр., което е повече в сравнение 2012 г., когато са наблюдавани 1 042 бр. птици от 14 вида.
          Изводите, които могат да се направят за тазгодишното 37-то Среднозимно преброяване е, че броят на видовете се е запазил приблизително еднакъв в сравнение с миналата година, но числеността на птиците е приблизително двойно по-голяма.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx