22
Април
2013

Екипът на РИОСВ – Монтана се включи в инициативата „Да изчистим България за един ден” на 20 април

             Всички служители на  РИОСВ – Монтана почистиха района  около брега на яз.”Огоста” в западната част на полуостров „Расника” край гр. Монтана и събраха 50 чувала с битови отпадъци. Събраните отпадъци бяха предимно пластмасови бутилки, найлонови торбички и чували.
             В периода 20-22 април е осигурен свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за всички транспортни средства, които се включват в инициативата. За тези  дни общините са освободени от такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъците.

Categories: Актуално

17
Април
2013

Да изчистим България за един ден - 20 април 2013 г.

           Тази година кампанията „Да изчистим България за един ден!” ще се проведе на 20 април, събота.
          Телефон на информационния център на кампанията: 0700 112 05.

         На  20 април на Зеления телефон в РИОСВ – Монтана 096/300 961 и на мобилен телефон 0885 970 919, гражданите от област Монтана и област Видин ще могат да получат компетентен отговор на всички въпроси, свързани с вида на отпадъка и местата, на които може да бъде депониран, или предоставен за разделно събиране и оползотворяване.
           МОСВ със своите регионални структури и тази година e основен партньор на bTV Media Grup в кампанията „Да изчистим България за един ден“. Министерството ще помогне за своевременното прибиране на събраните отпадъци в рамките на кампанията. За целта в периода 20-22 април е осигурен свободен достъп до общинските и регионални депа за всички транспортни средства, които се включват в инициативата. За тези дни общините са освободени от дължимата такса за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат реално насърчени да организират прибирането на отпадъка от своята територия. На 20 април и в следващите два дни след деня на кампанията, МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) ще предостави ваучери за гориво на стойност 72 хиляди лева на областните щабове за тяхното окончателно извозване, където това се налага. Те вече са изпратени на областните администрации в периода от 3 до 8 април с необходимите указания за начина на разходването и отчитане им. Министерството ще предостави безвъзмездно 35 хиляди чувала и 35 хиляди чифта ръкавици на обща стойност 24 хиляди лева. Разпределението им ще бъде извършено според броя на участниците от отделните административни области в кампанията през миналата година.
          Близо две хиляди души – служители в централното управление на МОСВ, на Изпълнителната агенция по околната среда и на регионалните структури на МОСВ в цялата страна ще се включат като доброволци в почистването на 20 април. Всички служители на РИОСВ – Монтана ще участват в инициативата.

Categories: Актуално

08
Април
2013

Експерти от РИОСВ – Монтана извършиха незабавна проверка по сигнал за мъртва риба в река Лом

 Не е установено наличие на мъртва риба, взети са водни проби

        Експерти от РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория (РЛ)  - Монтана към ИАОС,  извършиха на 08.04.3013 г. незабавна проверка по постъпил сигнал за умряла риба в река Лом, в района на Промишлената зона, до устието на р. Дунав и за  неестествен цвят на реката. На проверката е поканен и подателят на сигнала,  но същият изтъква причини да не присъства и информира, че в 14.00 часа на 07.04.2013 г. е наблюдавал наличие на умряла риба в района на промишлената зона на гр. Лом.
        При огледа на участък от река Лом в района на заустваните отпадъчни води, формирани от дейността на Обособено производство гр. Лом към „Аркус” АД, гр. Лясковец, не е установено наличие на мъртва риба. Взети са три броя водни проби – от отпадъчните води в мястото на заустване и от повърхностни води преди и след заустването. На място са извършени експресни анализи по показатели: рН,  разтворен кислород, електропроводимост и температура. Предстои извършване в лабораторни условия на физико-химични анализи на взетите водни проби от РЛ- Монтана. Резултатите от експресните анализи не предполагат наличие на предпоставки за замърсяване водите на река Лом.

 

   

Categories: Актуално

28
Март
2013

Работна среща в ОД на МВР Монтана на тема прилагане на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове

     На 28.03.2013 г. се проведе работна среща в ОД на МВР гр. Монтана с експерти от направление “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в РИОСВ – Монтана, инициирана от органите на икономическа полиция на тема методики за извършване на проверки на площадки за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали и центрове за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.
     Дискутира се контролната дейност по реда на Закона, разрешителен и регистрационен режим за операторите на площадки за ОЧЦМ и ИУМПС и възникнали проблеми по време на контролната дейност от страна на компетентните органи. Беше представен контролен лист за извършване на проверки, утвърден със заповед на Министъра на околната среда и водите.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx