18
Януари
2013

МОСВ И ПУДООС ОБЯВЯВАТ КОНКУРС „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013 г.“ С МОТО „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

          МОСВ открива две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища и детски градини, по които ще бъдат финансирани от ПУДООС дейности по Националната кампания „За чиста околна среда – 2013 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.         
          Участници в конкурса могат да бъдат общини  и кметства от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 
10 000 лева ( с вкл. ДДС ).
           В конкурса могат да участват и училища, детски градини, обединени детски ком-плекси. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства
в размер до 5 000 лева ( с вкл. ДДС ).
         Краен срок за подаване на документите е 18.02.2013 г.
        Повече информация може да намерите на сайта на Министерство на околната среда и водите – www.moew.government.bg и на сайта на ПУДООС – http://pudoos.bg.

16
Януари
2013

Обобщени данни от 37-то Среднозимно преброяване на язовир “Огоста” и река Дунав от с. Връв до с. Долно Линево

     В периода от 11 до 13 януари 2013 г. в цяла Европа се проведе 37-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващи птици в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани", сдружение за дива природа "Балкани".
         За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се осъществи от съвместен екип, включващ представител на Природонаучен музей към БАН – гр. София, БДЗП и експерт от Инспекцията. Обходен бе язовир „Огоста” и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегоно до с. Долно Линево, общ. Лом.
        Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в седем точки, както следва: устията на реките Бързия (при с. Боровци), Златица (при с. Калиманица) и Огоста (при църквата на с. Живовци), стената и гребната база на язовира, западна и източна страна на местността  „Растника”.
          Изводите, които могат да бъдат направени за зимуващите водолюбиви птици по време на 37-тото средно-зимно преброяване за язовир „Огоста” е, че числеността и видовото разнообразие на птиците се е запазило същото в сравнение с миналогодишното, а именно от наблюдаваните общо 17 вида при численост 2 925 бр. птици за 2012 година през тазгодишното среднозимно преброяване са наблюдаване общо 18 вида с численост 4 196 бр.
         Извършено е наблюдение в 20 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово до с. Долно Линево, общ. Лом, при което са наблюдавани общо 16 вида с обща численост 2 068 бр., което е повече в сравнение 2012 г., когато са наблюдавани 1 042 бр. птици от 14 вида.
          Изводите, които могат да се направят за тазгодишното 37-то Среднозимно преброяване е, че броят на видовете се е запазил приблизително еднакъв в сравнение с миналата година, но числеността на птиците е приблизително двойно по-голяма.
 

Categories: Актуално

11
Януари
2013

Работещите с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове до 15 февруари 2013 г. трябва да представят отчетите си за 2012 г.


        Производителите, вносителите, дистрибуторите и ползвателите на вещества, разрушаващи озоновия слой  (ВРОС) и на флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица, които притежават хладилни и климатични инсталации, термопомпи и оборудване, съдържащо 3 кг. и повече разтворители (ВРОС или ФПГ), представят отчети не по-късно от 15 февруари 2013 г. в Регионалните инспекции по околната среда и водите, на  чиято територия се намират веществата, които разрушават озоновия слой  или флуорираните парникови газове.
             Отчетите обхващат периода от 01 януари до 31 декември на предходната година, т. е. 2012 г. и се предоставят в инспекцията  на хартиен носител във формат „Excel” с придружително писмо.
            Формата за отчетите за ВРОС и ФПГ се попълва съгласно Приложения №4, №5 и №6 на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и е еднаква и по двете наредби (приета с постановление № 326 на МС от 28 декември 2010 г. и обн.  в ДВ. бр. 2 /07.01.2011 г.) и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (приета с постановление № 336 на МС от 3 декември 2008 г. и обн.  в ДВ. бр. 3 /13.01.2009 г.).
Ползвателите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове попълват само Приложение № 4.
Преработвателите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове попълват само Приложение №5.
Юридическите лица, които притежават хладилни и климатични инсталации, термопомпи и оборудване, съдържащо 3 кг. и повече разтворители (ВРОС или ФПГ) представят отчета си в РИОСВ по Приложение №6. 
Лицата, които не представят до 15 февруари 2013 г. в РИОСВ отчет за ВРОС и/или ФПГ, както и за продуктите и съоръженията, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, ще бъдат санкционирани с глоба от 500 лв. до 2000 лв, или със имуществена санкция от 1000 лв. до 3000 лв. съгласно чл. 34и, ал. 15 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
          Приложения № 4,  Приложения № 5, Приложения № 6 са публикувани на ниво „Атмосферен въздух”, подниво „Флуорирани парникови газове”.
 

Categories: Актуално

10
Януари
2013

37-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици ще се проведе в периода 11 –12 януари 2013 г. на територията на област Монтана и област Видин

       Експерти от РИОСВ – Монтана съвместно с представители на БДЗП ще вземат участие в преброяването на зимуващите водолюбиви птици на територията на области Монтана и Видин в периода 11 – 12 януари 2013 г.  На територията на РИОСВ – Монтана ще се извърши преброяване в района на яз.”Огоста” и по поречието на река Дунав от устието на река Тимок до с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм.
         Среднозимното преброяване се извършва по определена методика и е част от  Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, организирано от Изпълнителната агенция по околна среда и координирано от Wetlands International.
          В преброяването участие вземат Министерството на околната среда и водите, Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна. За България задължителни за ежегоден контрол са 50 територии.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx