07
Февруари
2013

В РИОСВ – Монтана се проведе работна среща с представители на сладкарите и хлебопроизводителите от област Монтана във връзка с новите задължения по Закона за управление на отпадъците

             Съгласно ЗУО се въвежда ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от  всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради. Въвеждането на това изискване в никой случай не означава да се променя цялостно организацията на дейността на търговските обекти като се закупуват или поставят специални съдове за сметка на търговеца или се влагат други допълнителни инвестиции.
               От важно значение е да се знае, че сключването на договор не е задължително. На първо място трябва да бъдат изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на същите потоци отпадъци от домакинствата, които следва да бъдат разписани в съответната общинска наредба.

18
Януари
2013

МОСВ И ПУДООС ОБЯВЯВАТ КОНКУРС „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013 г.“ С МОТО „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“

          МОСВ открива две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища и детски градини, по които ще бъдат финансирани от ПУДООС дейности по Националната кампания „За чиста околна среда – 2013 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.         
          Участници в конкурса могат да бъдат общини  и кметства от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 
10 000 лева ( с вкл. ДДС ).
           В конкурса могат да участват и училища, детски градини, обединени детски ком-плекси. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства
в размер до 5 000 лева ( с вкл. ДДС ).
         Краен срок за подаване на документите е 18.02.2013 г.
        Повече информация може да намерите на сайта на Министерство на околната среда и водите – www.moew.government.bg и на сайта на ПУДООС – http://pudoos.bg.

16
Януари
2013

Обобщени данни от 37-то Среднозимно преброяване на язовир “Огоста” и река Дунав от с. Връв до с. Долно Линево

     В периода от 11 до 13 януари 2013 г. в цяла Европа се проведе 37-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващи птици в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани", сдружение за дива природа "Балкани".
         За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се осъществи от съвместен екип, включващ представител на Природонаучен музей към БАН – гр. София, БДЗП и експерт от Инспекцията. Обходен бе язовир „Огоста” и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегоно до с. Долно Линево, общ. Лом.
        Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в седем точки, както следва: устията на реките Бързия (при с. Боровци), Златица (при с. Калиманица) и Огоста (при църквата на с. Живовци), стената и гребната база на язовира, западна и източна страна на местността  „Растника”.
          Изводите, които могат да бъдат направени за зимуващите водолюбиви птици по време на 37-тото средно-зимно преброяване за язовир „Огоста” е, че числеността и видовото разнообразие на птиците се е запазило същото в сравнение с миналогодишното, а именно от наблюдаваните общо 17 вида при численост 2 925 бр. птици за 2012 година през тазгодишното среднозимно преброяване са наблюдаване общо 18 вида с численост 4 196 бр.
         Извършено е наблюдение в 20 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово до с. Долно Линево, общ. Лом, при което са наблюдавани общо 16 вида с обща численост 2 068 бр., което е повече в сравнение 2012 г., когато са наблюдавани 1 042 бр. птици от 14 вида.
          Изводите, които могат да се направят за тазгодишното 37-то Среднозимно преброяване е, че броят на видовете се е запазил приблизително еднакъв в сравнение с миналата година, но числеността на птиците е приблизително двойно по-голяма.
 

Categories: Актуално

11
Януари
2013

Работещите с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове до 15 февруари 2013 г. трябва да представят отчетите си за 2012 г.


        Производителите, вносителите, дистрибуторите и ползвателите на вещества, разрушаващи озоновия слой  (ВРОС) и на флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица, които притежават хладилни и климатични инсталации, термопомпи и оборудване, съдържащо 3 кг. и повече разтворители (ВРОС или ФПГ), представят отчети не по-късно от 15 февруари 2013 г. в Регионалните инспекции по околната среда и водите, на  чиято територия се намират веществата, които разрушават озоновия слой  или флуорираните парникови газове.
             Отчетите обхващат периода от 01 януари до 31 декември на предходната година, т. е. 2012 г. и се предоставят в инспекцията  на хартиен носител във формат „Excel” с придружително писмо.
            Формата за отчетите за ВРОС и ФПГ се попълва съгласно Приложения №4, №5 и №6 на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и е еднаква и по двете наредби (приета с постановление № 326 на МС от 28 декември 2010 г. и обн.  в ДВ. бр. 2 /07.01.2011 г.) и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (приета с постановление № 336 на МС от 3 декември 2008 г. и обн.  в ДВ. бр. 3 /13.01.2009 г.).
Ползвателите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове попълват само Приложение № 4.
Преработвателите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове попълват само Приложение №5.
Юридическите лица, които притежават хладилни и климатични инсталации, термопомпи и оборудване, съдържащо 3 кг. и повече разтворители (ВРОС или ФПГ) представят отчета си в РИОСВ по Приложение №6. 
Лицата, които не представят до 15 февруари 2013 г. в РИОСВ отчет за ВРОС и/или ФПГ, както и за продуктите и съоръженията, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, ще бъдат санкционирани с глоба от 500 лв. до 2000 лв, или със имуществена санкция от 1000 лв. до 3000 лв. съгласно чл. 34и, ал. 15 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
          Приложения № 4,  Приложения № 5, Приложения № 6 са публикувани на ниво „Атмосферен въздух”, подниво „Флуорирани парникови газове”.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx