Актуално

14
Март
2022

ВАЖНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2021 Г.

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.

Във връзка с появили се в периода 8 - 10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г."

Categories: Актуално

11
Февруари
2022

Съобщение за инициативата на РИОСВ – Монтана за почистване на 12.02.2022 г. по бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство

Сборният пункт ще бъде при стената на яз. „Огоста” в района на кулата, 10 ч. на 12 февруари 2022 г.

Набелязани са три участъка за почистване – в района при стената на яз. „Огоста” при ляв бряг, след новопостроените къщи в м. Семчова круша”, гр. Монтана и при с. Благово, общ. Монтана. В тези места са забелязани и разпилени опаковки и пластмасови бутилки.

Поради по-малкия брой желаещи да се включат в тази кампания, най-вероятно тя няма да може да приключи в рамките на обявения ден за почистване и същата ще бъде проведена на няколко етапа. Резултатите от първия етап на кампанията и последващите такива ще бъдат оповестени на интернет-страницата на Инспекцията.

Categories: Актуално

07
Февруари
2022

До 31 март 2022 г. следва да бъде представена информация за консумацията и количеството на вложените разтворители, плановете за управление на разтворители и за пуснатите на пазара и употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2021 г.

Информацията за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители през 2021 г. се представя от всички оператори на инсталации, извършващи дейности по Приложение № 1 към Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7/2003 г., обн. ДВ, бр. 96/2003 г.), съгласно чл. 20, ал. 8 от наредбата.

Плановете за управление на разтворители (ПУР) за инсталациите, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители през 2021 г. за всяка конкретна дейност по Приложение № 2 на Наредба № 7/2003 г., се разработват от операторите в съответствие с условията в Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 на наредбата. ПУР следва да бъдат съобразени и с указанията в издадените от министъра на околната среда и водите секторни ръководства за прилагане изискванията на наредбата към инсталациите от съответните категории дейности.

Информацията за пуснатите и употребени количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2021 г. се представя от лицата, които пускат на пазара за пръв път на територията на Република България продукти съгласно Приложение № 1 и/или употребяват продукти за нанасяне на покрития по чл. 6 и чл. 8 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г.), съгласно Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 за пуснатите на пазара и Приложение № 6 към чл. 7 и 9 за употребените продукти за нанасяне на покрития по чл. 6 и чл. 8 от наредбата.

Горепосочената информацията освен на хартиен носител и в електронен формат (на магнитен, оптичен или друг вид носител), може да бъде представена в РИОСВ-Монтана и по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

Categories: Актуално

08
Ноември
2021

Експерти на РИОСВ – Монтана спасиха видра, паднала в шахта на строителен обект в град Монтана

В РИОСВ – Монтана бе получен сигнал за видра, паднала в шахта в град Монтана. Сигналът е подаден от служител на фирма, изграждаща обект в непосредствена близост до пътя Монтана – Лом.

Извършена е незабавна проверка на място от служители на екоинспекцията.

Установено е, че се касае за екземпляр от вида видра, паднала в бетонова шахта на строителен обект. Видрата е извадена с помощта на рибарско кепче, като същата е във видимо добро здравословно състояние и е освободена на подходящо място.

Видът видра (Lutra lutra) е защитен, включен в Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx