Актуално

07
Септември
2023

Информация в отговор на Иво Йорданов, „Северозапад Днес“

В земището на с. Чупрене, обл. Видин, са регистрирани нападения над 3 селскостопанскити животни (две юници и един бик) от породата Абърдийн Ангус, в периода 14-18.08.2023 г.
На основание заповед на директора на РДГ – Берковица на 22.08.2023 г. по предложение на ТП ДГС „Миджур“ по подаден сигнал от „Ребел“ ЕООД, гр. София - собственик на животните, е извършена проверка от междуведомствена комисия. Според констатациите нанесените щети на нападнатите животни са сериозни, но няма доказателствен материал, че са дело на кафява мечка.

Единичен екземпляр кафява мечка е засечен и заснет от ловни камери високо в планината на 8, 9 и 10 август 2023 г. Проверката не установи следи (мечи стъпки, прекършени клони и дървета, разрушени огради или други конструкции) вследствие движението на мечката или евентуално нападение от мечка над животните. От ежедневните обходи и проверки на парковата охрана в буферната зона на Резерват Чупрене, пътеката за преминаване от туристи, както и в прилежащите терени, също не са открити следи (стъпки) от придвижване на мечката.

След последния инцидент на 18.08.2023 г. с нападение на селскостопански животни мечката не е забелязана в района, нито е заснета от камери в ловните участъци в планината. Наблюдавани са и са засечени движения само на чакали.

На 25.08.2023 г. РИОСВ – Монтана изрази пред МОСВ отрицателно становище за издаване на разрешение от министъра на земеделието и храните за отстрел на забелязания в планинския район в землище с. Чупрене екземпляр от вида кафява мечка (Ursus arctos).

* Снимката е илюстративна

Categories: Актуално

05
Септември
2023

РИОСВ – Монтана извърши 115 проверки през август 2023 г. в рамките на контролната дейност

През месец август 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 115 броя проверки на 95 обекта, от които 93 броя планови (в т. ч. 20 броя планови проверки на парковата охрана на Р Чупрене) и 22 броя извънредни. Съставени са 8 броя АУАН за нарушения на екологичното законодателство. С резолюция на директора на РИОСВ – Монтана е прекратен 1 брой АНП по съставен АУАН. За периода е сключено 1 брой споразумение по съставен АУАН. Издадени са 2 броя наказателни постановления на обща стойност 32000,00 лв. През м. август 2023 г. няма наложени и/или променени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС. Дадени са 6 броя предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции 70,00 лв, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 645,95 лв. Постъпили суми от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 300,00 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 133 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени два терена в землището на гр. Лом, замърсени със смесени битови отпадъци.

Спасени и пуснати на свобода, след лечение и положени грижи, 4 броя защитени в Закона за биологичното разнообразие птици от вида бял щъркел.

Взето е участие в 3 Държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи 2 на територията на област Виидин и един на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

07
Август
2023

РИОСВ – Монтана извърши 108 проверки през юли 2023 г. в рамките на контролната дейност

През юли 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 108 проверки на 102 обекта, от които 82 планови (в т. ч. 11 планови проверки на парковата охрана) и 26 извънредни. Съставени са 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за нарушения на екологичното законодателство. За периода няма сключени споразумения по съставени АУАН. Издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 10900,00 лв.. През юли 2023 г. със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС за преустановено замърсяване на воден обект – р. Дунав. Дадени са 45 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции - 4800,00 лв, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 647,95 лв. Няма постъпили суми от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 123 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени терени в землището на с. Долна Бяла речка, общ. Вършец на площ от около 3,0 дка.

Спасени и пуснати на свобода са бедстващи 8 броя защитени в Закона за биологичното разнообразие птици от вида – 6 броя бял щъркел, 1 брой ушата сова и 1 брой обикновена кукумявка.

Взето е участие в една Държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строеж на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

21
Юли
2023

Извършена проверка на резерват „Чупрене“

Eкип експерти от направление „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ на РИОСВ – Монтана извърши проверка на резерват „Чупрене“, находящ се в землищата на с. Горни Лом, с. Репляна и с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, както и на с. Стакевци, общ. Белоградчик, обл. Видин. Проверката е в изпълнение на Плана за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2023 г. и във връзка със Заповед на директора на РИОСВ – Монтана за ревизия на състоянието на горите, земите и водните площи в ОУ „Чупрене“ на резерват „Чупрене“ за първото полугодие на 2023 г. Резерватът е обявен със заповед на Министерството на горите и опазване на природната среда (МГОПС), с цел опазване на единствените компактни смърчови дървостои в Западна Стара планина в тяхното първично състояние и е с актуализирана площ от 14519.935 дка. При извършената теренна проверка на резервата не се констатираха нарушения по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и подзаконовите нормативни актове на режимите на стопанисване на резерват „Чупрене“, въведени със заповедта за обявяването му.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx