Актуално

07
Май
2020

Националната кампания „За чиста околна среда 2020 г.” ще финансира 25 проекта в област Монтана и област Видин

Общо 25 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от области Монтана и Видин ще бъдат финансирани в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2020 г.” в обявения от Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

Допустимите бенефициенти са общини и кметства, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/обединени детски комплекси. За реализиране на всеки класиран проект ПУДООС предоставя средства в размер до 10 000 лева (с ДДС) за общини и кметства и до 5 000 лева (с ДДС) за образователните институции.

Шестнадесет са одобрените проекти на общини и кметства:

 1. Кметство Косово, общ. Брегово
 2. Кметство Тополовец, общ. Ружинци
 3. Община Георги Дамяново
 4. Кметство Долни Цибър, общ. Вълчедръм
 5. Кметство Мездрея, общ. Берковица
 6. Кметство Дунавци, общ. Видин
 7. Кметство Аспарухово, общ. Медковец
 8. Община Лом
 9. Кметство Ковачица, общ. Лом
 10. Кметство Трайково, общ. Лом
 11. Кметство Мърчево, общ. Бойчиновци
 12. Община Бойчиновци
 13. Кметство Бела Рада, общ. Видин
 14. Кметство Гара Орешец, общ. Димово
 15. Община Димово
 16. Кметство Белотинци, общ. Монтана

Пет училища са с одобрени проекти:

1. СУ „Доктор Петър Берон“, с. Якимово, обл. Монтана

2. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин

3. СУ „Отец Пайсий“, с. Медковец, обл. Монтана

4. ПГСС „Марко Марков“, с. Георги Дамяново, обл. Монтана

5. 2 ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм, обл. Монтана

Четири са класираните проекти на детски градини :

 1. ДГ „Христо Ботев“ с. Долни Лом, общ. Чупрене
 2. Детска ясла в гр. Берковица
 3. ДГ „Малина“, гр. Берковица
 4. ДГ1 „Щастливо детство“, гр. Монтана

Финансирането е за дейности за почистване и облагородяване, създаване на зони за отдих и игри, класни стаи на открито, изграждане на детски площадки. Целта е повишаване на екологичната култура и да се даде път на съвременните тенденции в сферата на опазването на околната среда, в образователния и възпитателния процес на подрастващите.

РИОСВ – Монтана ще участва активно като партньор на националната кампания и обектите ще се реализират със съдействието и контрола на екоинспекцията.

Списъкът на одобрените проекти в региона можете да видите тук.

Categories: Актуално

30
Април
2020

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000199 „Цибър“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000199 „Цибър“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Горни Цибър, с. Долни Цибър, с. Златия, община Вълчедръм и с. Станево, община Лом, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 30.04.2020 г.

За повече информация

Categories: Актуално

30
Април
2020

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000532 „Остров Близнаци“.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000532 „Остров Близнаци“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботево, гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин и с. Арчар, община Димово, област Видин.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 30.04.2020 г.

За повече информация

Categories: Актуално

30
Април
2020

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000631 „Ново село“.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000631 „Ново село“.

Защитената зона е разположена в землищата с. Флорентин, с. Ново село, с. Ясен, община Ново село, област Видин и с. Връв, община Брегово, област Видин.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 30.04.2020 г.

За повече информация

 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx