Актуално

05
Май
2023

Няма замърсяване на атмосферния въздух в Монтана

Във връзка с пожар на 2 май в терени на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Монтана за следене качеството на атмосферния въздух е позиционирана Мобилна автоматична станция на ИАОС. Няма превишения над допустимите норми на изследваните показатели, както и замърсяване на атмосферния въздух в града.

Днес екип на РИОСВ – Монтана извърши и проверка на засегнатите от пожара площи. Констатирано е, че огънят е потушен и площите се обработват като се засипват с пясък и земна маса.

Categories: Актуално

05
Май
2023

РИОСВ – Монтана извърши 65 проверки през април в рамките на контролната дейност

През април експертите на РИОСВ – Монтана извършиха 65 проверки на 50 обекта на територията на областите Видин и Монтана, от които 34 планови и 31 извънредни. От извършените извънредни проверки 5 са по постъпили сигнали и жалби и 6 - за изпълнение на дадени предписания. В резултат от извършените проверки са дадени две предписания.

Съставени са два акта за установени административни нарушения. С наказателно постановление е наложена една еднократна санкции по чл. 69 от ЗООС на стойност 34,46 лв. Сключени са две споразумения по наложени актове за установяване на административни нарушения на стойност 1 330 лв. Постъпилите суми от глоби и имуществени санкции са 2 000 лв., от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 1119,26 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 135 броя инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени замърсени терени от животновъден обект в с. Сливовик, общ. Медковец. Почистени са и замърсени терени в с. Градец, общ. Видин на площ от 0,3 дка.

От страна на инспекцията е взето участие в държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строеж на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

04
Май
2023

РИОСВ – Монтана продължава да следи качеството на въздуха в района

РИОСВ – Монтана продължава да следи качеството на атмосферния въздух във връзка с пожара, който възникна на 2 май край областния град. Екип на Регионалната лаборатория – Русе към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) измерва качеството на атмосферния въздух по 15 показатели и параметри с Мобилна автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух (МАС). Резултатите от МАС не показват замърсяване на атмосферния въздух.

Извършва се периодично наблюдение и оглед на място на терените и площите обхванати от пожара. Към момента огънят е потушен и тлеещите участъци се обработват чрез засипване на земна маса и пясък.

Categories: Актуално

03
Май
2023

Няма замърсяване на атмосферния въздух след възникналия пожар на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци край Монтана

Не са отчетени завишени стойности на показателите за качество на атмосферния въздух след възникналия пожар на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци край Монтана. Извършени са замервания в посока към града на 26 броя показатели за качество на атмосферен въздух. Замерванията бяха направени вчера с преносима апаратура за аварийни ситуации - апарат GASMET.

Също така е позиционирана Мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория - Русе към Изпълнителната агенция по околна среда, която е разположена на полигона на Гражданска защита на разстояние на около 2 км по права линия от временната площадка.

Измерените ФПЧ10, азотен диоксид, серен диоксид, въглероден оксид, озон, сероводород и бензен не показват завишени стойности за качеството на атмосферния въздух. Екипи на РД ПБЗН – Монтана продължават да се борят с пожара.

РИОСВ-Монтана продължава да следи за замърсяване на атмосферния въздух.

Във връзка с възникналата ситуация и изясняване на всички обстоятелства около нея, РИОСВ – Монтана ще упражни засилен контрол чрез извършване на теренни проверки на мястото на пожара минимум веднъж седмично и ще изиска всички относими документи от община Монтана.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx