13
Декември
2014

Проведено обществено обсъждане на План за управление на защитена зона „Берковица”

    На 12.12.2014 г. се проведе обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG 0002090 „Берковица”, изготвен по проект “Разработване на план за управление на защитена зона „Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО”, осъществен с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда  2007 – 2013 г.”, от приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. 
        Срещите се проведаха за община Берковица – на 12.12.2014 г. от 10,00 ч. в конферентната зала на хотел „Кръстева къща”, гр. Берковица и за община Вършец – на 12.12.2014 г. от 14,00 ч. в конферентната зала на хотел „Съни Гардън”, гр. Вършец.
         На общественото обсъждане в гр. Берковица присъстваха представители на Община Берковица, РДГ – Берковица,  УОГС „Петрохан”, с. Бързия, кметските наместници на селата Мездрея, Бокиловци, Ягодово, Слатина, Гаганица и кмет на с.Бързия. на общественото обсъждане в община Вършец присъстваха представители на община Вършец.
         Присъстващите на обществените обсъждания бяха запознати с общата цел на проекта – Опазване и устойчиво управление на видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ „Берковица”, конкретните цели, основните дейности по проекта, целевите видове местообитания и целеви групи, очаквани резултати. Предмет на проекта е опазване на местообитанията и популациите на следните видове – ливаден дърдавец, сив кълвач, полска бъбрица и червеногърба сврачка.
            По време на обсъждането бяха направени предложения и допълнения, които ще бъдат взети под внимание и отразени в плана.

10
Декември
2014

РИОСВ - Монтана информира за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Монтана (3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3) и РИОСВ – Враца (3000 гр. Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81, п.к. 210).
В едномесечен срок от 10.12.2014 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

 

Categories: Актуално

10
Декември
2014

РИОСВ - Монтана информира за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000552 „Остров Кутово”

       Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000552 „Остров Кутово”.
      Защитената зона е разположена в землището на с. Кутово, община Видин, област Видин.
       Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Монтана (гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3).
      В едномесечен срок от 10.12.2014 г.заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.
 

12
Ноември
2014

Обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица”

На основание 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр.93/2009 г.) РИОСВ – Монтана Ви уведомява за организирани срещи за обществено обсъждане на План за управление на защитена зона BG 0002090 „Берковица”, изготвен по проект “Разработване на план за управление на защитена зона “Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО», осъществен с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, от приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,


Срещите предстои да се проведат по общини, както следва:
       • За община Берковица – на 12.12.2014 г. от 10,00 ч. в конферентната зала на хотел „Кръстева къща”, гр. Берковица, ул. „Шейново” № 5;
     • за община Вършец – на 12.12.2014 г. от 14,00 ч. в конферентната зала на хотел „Съни Гардън”, гр. Вършец, бул. „България” № 6.


Пълният текст на План за управление на защитена зона BG 0002090 „Берковица”може да изтеглите тук.

Уведомяваме заинтересованата общественост, че проекта на Плана за управление на защитена зона “Берковица” BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО е на разположение всеки работен ден от 9,00 до 17,30 ч. в сградата на РИОСВ – Монтана,  гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ет. 3.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx