22
Януари
2014

В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

          На 20.01.2014 г. в конферентната зала на хотел „Огоста” в гр. Монтана се проведе семинар на тема „Прилагане на изискванията на законодателството по управление на биоотпадъците в България”. Организатори са дирекция „Управление на отпадъците” от Министерство на околната среда и водите в рамките на проект „Разработване на нормативна уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”.        
          Присъстваха представители на общини от области Монтана, Видин и Враца, Областни дирекции по безопасност на храните в горепосочените области, земеделски производители. Докладвани бяха целите на разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците, целите за ограничаване на количествата биоразградими отпадъци и тяхното рециклиране.  
 

Categories: Актуално

22
Януари
2014

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2013 г. е 10 март 2014 г.

         Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2013 г. е 10 март 2014 г.
         Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Същите се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата, отговорни за изготвянето им.
          Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.
          На 05.02.2013 г. влезе в сила Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.10/2013 г.). Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Categories: Актуално

21
Януари
2014

МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.

              МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс „За чиста околна среда“ – 2014 с мото „Обичам природата – и аз участвам“.
             Крайният срок за подаване на документите е 21 февруари 2014 г.
             За приемане и въвеждане в деловодната система на ПУДООС ще бъдат допуснати само онези Заявления, носещи пощенско клеймо с дата на изпращане преди обявената крайна дата за приемане на проектни предложения – 21.02.2014 г.
              Подават се заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.
              Повече информация на: http://pudoos.bg/
Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.“ за общини и кметове от цялата страна
Покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.“ за училища, детски градини, обединени детски комплекси от цялата страна
 

16
Януари
2014

Работещите с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове до 15 февруари 2014 г. трябва да представят отчетите си за 2013 г.

    Производителите, вносителите, дистрибуторите и ползвателите на вещества, разрушаващи озоновия слой  (ВРОС) и на флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица, които притежават хладилни и климатични инсталации, термопомпи и оборудване, съдържащо 3 кг. и повече разтворители (ВРОС или ФПГ), представят отчети не по-късно от 15 февруари 2014 г. в Регионалните инспекции по околната среда и водите, на  чиято територия се намират веществата, които разрушават озоновия слой  или флуорираните парникови газове.
          Отчетите обхващат периода от 01 януари до 31 декември на предходната година, т. е. 2013 г. и се предоставят в инспекцията  на хартиен носител във формат „Excel” с придружително писмо.
         Формата за отчетите за ВРОС и ФПГ се попълва съгласно Приложения №4, №5 и №6 на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и е еднаква и по двете наредби (приета с постановление № 326 на МС от 28 декември 2010 г. и обн.  в ДВ. бр. 2 /07.01.2011 г.) и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (приета с постановление № 336 на МС от 3 декември 2008 г. и обн.  в ДВ. бр. 3 /13.01.2009 г.).
         Ползвателите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове попълват само Приложение № 4.
        Преработвателите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове попълват само Приложение № 5.
       Юридическите лица, които притежават хладилни и климатични инсталации, термопомпи и оборудване, съдържащо 3 кг. и повече разтворители (ВРОС или ФПГ) представят отчета си в РИОСВ по Приложение №6. 
Лицата, които не представят до 15 февруари 2014 г. в РИОСВ отчет за ВРОС и/или ФПГ, както и за продуктите и съоръженията, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, ще бъдат санкционирани с глоба от 500 лв. до 2000 лв, или със имуществена санкция от 1000 лв. до 3000 лв. съгласно чл. 34и, ал. 15 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
          Приложения № 4,  Приложения № 5, Приложения № 6 са публикувани на ниво „Атмосферен въздух”, подниво „Флуорирани парникови газове”.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx