10
Януари
2013

37-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици ще се проведе в периода 11 –12 януари 2013 г. на територията на област Монтана и област Видин

       Експерти от РИОСВ – Монтана съвместно с представители на БДЗП ще вземат участие в преброяването на зимуващите водолюбиви птици на територията на области Монтана и Видин в периода 11 – 12 януари 2013 г.  На територията на РИОСВ – Монтана ще се извърши преброяване в района на яз.”Огоста” и по поречието на река Дунав от устието на река Тимок до с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм.
         Среднозимното преброяване се извършва по определена методика и е част от  Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, организирано от Изпълнителната агенция по околна среда и координирано от Wetlands International.
          В преброяването участие вземат Министерството на околната среда и водите, Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Фонд за дивата флора и фауна. За България задължителни за ежегоден контрол са 50 територии.

Categories: Актуално

07
Януари
2013

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление
От 1 януари 2013 г. ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка: 
Банкова сметка на ПУДООС : BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ-ЦУ
BIC код на БНБ : BNBG BGSD
Считано от 1 януари 2013 г. по сметката на Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/ се внасят:
1. Дължими суми към ПУДООС въз основа на нормативни актове в областта на екологично законодателство;
2. Продуктова такса по Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120/2008 г.;
3. Дължими суми на ПУДООС въз основа на сключени договори за услуги и финансиране, включително за погасяване на отпуснати от ПУДООС временни безлихвени заеми и възстановяване на неусвоени трансфери.
Забележка: Платежните към ПУДООС са бюджетни. В тях не се попълва вид на плащане, тъй като приходите по сметката на ПУДООС  се различават от тези към държавния бюджет. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.
Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 

Categories: Актуално

02
Януари
2013

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) от 13.07.2012 г. се въвежда ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната. Това изискване влиза в сила от 01.01.2013 г.
Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от:

• Хартия и картон
• Стъкло
• Пластмаса
• Метали

За изпълнение на това задължение, всички собственици или ползватели на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради имат възможност да сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци, посочени в чл. 35 от ЗУО, както и организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
От важно значение е да се знае, че сключването на договор не е задължително. На първо място трябва да бъдат изяснени редът и условията за организиране на системите за разделно събиране на същите потоци отпадъци от домакинствата, които следва да бъдат разписани в съответната наредба на общинския съвет. В този смисъл, преди да бъдат предприети действия от страна на ползвателите на търговски обекти и административни, стопански и производствени сгради е необходимо те да знаят какъв е редът и начинът на организиране и функциониране на системата за разделно събиране на територията на общината.
Съществува възможността разделно събраните отпадъци от посочените видове обекти да се изхвърлят използвайки съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в случай, че това е разписано в общинската наредба, без това да води до допълнителни задължения за сключване на отделни договори от страна на обектите.

Изключение се прави за населените места, в които все още не е въведена система за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. В този случай търговските обекти и административните сгради не са задължени да събират разделно отпадъците, които генерират до момента, в който общината не сключи договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки или не изгради собствена система за разделно събиране на отпадъци.

Регистър на фирмите, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с отпадъци може да намерите на следния линк:
http://pdbase.government.bg/forms/public_permits.jsp

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията