16
Януари
2014

Работещите с озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове до 15 февруари 2014 г. трябва да представят отчетите си за 2013 г.

    Производителите, вносителите, дистрибуторите и ползвателите на вещества, разрушаващи озоновия слой  (ВРОС) и на флуорирани парникови газове (ФПГ), както и юридическите лица, които притежават хладилни и климатични инсталации, термопомпи и оборудване, съдържащо 3 кг. и повече разтворители (ВРОС или ФПГ), представят отчети не по-късно от 15 февруари 2014 г. в Регионалните инспекции по околната среда и водите, на  чиято територия се намират веществата, които разрушават озоновия слой  или флуорираните парникови газове.
          Отчетите обхващат периода от 01 януари до 31 декември на предходната година, т. е. 2013 г. и се предоставят в инспекцията  на хартиен носител във формат „Excel” с придружително писмо.
         Формата за отчетите за ВРОС и ФПГ се попълва съгласно Приложения №4, №5 и №6 на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и е еднаква и по двете наредби (приета с постановление № 326 на МС от 28 декември 2010 г. и обн.  в ДВ. бр. 2 /07.01.2011 г.) и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (приета с постановление № 336 на МС от 3 декември 2008 г. и обн.  в ДВ. бр. 3 /13.01.2009 г.).
         Ползвателите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове попълват само Приложение № 4.
        Преработвателите на озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове попълват само Приложение № 5.
       Юридическите лица, които притежават хладилни и климатични инсталации, термопомпи и оборудване, съдържащо 3 кг. и повече разтворители (ВРОС или ФПГ) представят отчета си в РИОСВ по Приложение №6. 
Лицата, които не представят до 15 февруари 2014 г. в РИОСВ отчет за ВРОС и/или ФПГ, както и за продуктите и съоръженията, които съдържат, използват или са изработени от тези вещества, ще бъдат санкционирани с глоба от 500 лв. до 2000 лв, или със имуществена санкция от 1000 лв. до 3000 лв. съгласно чл. 34и, ал. 15 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.
          Приложения № 4,  Приложения № 5, Приложения № 6 са публикувани на ниво „Атмосферен въздух”, подниво „Флуорирани парникови газове”.
 

Categories: Актуално

14
Януари
2014

38-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици ще се проведе в периода 17 – 19 януари 2014 г. на територията на област Монтана и област Видин

       Експерти от РИОСВ – Монтана съвместно с представители на БДЗП и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ/ - БАН ще вземат участие в преброяването на зимуващите водолюбиви птици на територията на области Монтана и Видин в периода 17 – 19 януари 2014 г.  На територията на РИОСВ – Монтана ще се извърши преброяване в района на яз.”Огоста” и по поречието на река Дунав от устието на река Тимок до с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм.
         Среднозимното преброяване се извършва по методика за мониторинг и е част от  Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Организирано е от Изпълнителната агенция по околна среда и координирано от Wetlands International.
        За България задължителни за ежегоден мониторинг и контрол са 50 водоема и маршрута, наблюденията на които осигуряват отчитане на 98% от числеността на презимуващите в страната водолюбиви птици.
 

25
Ноември
2013

МОНТИРАНА Е ТАБЕЛА ЗА ПРИЛЕПНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ПЕЩЕРА „МАГУРА“

 

          Табела за прилепното разнообразие в пещерата „Магура“ монтираха в близост до нея експерти от Българска Фондация Биоразнообразие.
          В България се срещат 33 от 35 вида прилепи в Европа. Всички те са строго защитени от Закона за биологичното разнообразие. В табелата няма забрани и страшни статистики. Зад „Вижте повече ЗА прилепите“ седи идеята за провеждането на една изцяло положителна кампания. Табела-прилеп с разперени криле приканва посетителите да „видят повече“. Едва по-късно те ще научат, че в действителност най-големите прилепи в света имат размах на крилете с реалния размер на табелата.
         Монтирането на информационни табели пред благоустроените пещери в България е финалният етап на проект„Виж повече ЗА прилепите“ на Българска Фондация биоразнообразие, финансиран по ежегодната дарителска програма на Мтел – Мтел Еко Грант.
В рамките на проекта до края на 2013 ще бъдат поставени информационни табели и ще бъдат обучени екскурзоводите в десет от най-значимите за прилепите и най-посещавани пещери в България - Деветашката пещера, Дяволското гърло, Леденика, Лепеница, Магурата, Орлова чука, Съева дупка, Ухловица и Ягодинска пещера.

Categories: Актуално

04
Ноември
2013

Министър Искра Михайлова откри Пречиствателна станция за отпадъчни води във Вършец

 

   Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова откри Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Вършец. Тя е реализирана по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-С113-304/29.12.2008 г., сключен между община Вършец и Министерството на околната среда и водите  - управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.".
   Основната цел на проекта е повишаване качеството на жизнената среда в курорта Вършец чрез подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Стойността на проекта е 5,7 млн. лв.
        Реализирането на проекта допринася за повишаване качеството на живот на населението и качеството на предлагания туристически продукт и привличане на нови инвестиции в региона.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx