01
Април
2021

Съобщение

РИОСВ – Монтана уведомява, че във връзка с утвърдения от министъра на околната среда и водите „План за дейности в защитени територии – ИДС на РИОСВ – Монтана за 2021 г.“, финансиран от ПУДООС, предстои възлагане на дейност „Проучване на видовия състав на фауната в резерват „Горната кория“ в рамките на дейност V. Научни изследвания, мониторинг от Плана и крайна стойност 5000 лв.

Всички заинтересовани лица и организации, имащи компетентност в областта на природните науки и фауната, които предявят желание за изпълнение на тази дейност, могат да отправят писмените се предложения до РИОСВ – Монтана, в срок до 20 април 2021 г. на адреса на РИОСВ – Монтана и по електронен път.

Телефон за връзка и допълнителна информация – 096/300-963;

лице за контакт:

инж. Диана Иванова – гл. експерт в напр. БРЗТЗ, GSM 0885575158

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx