10
Май
2021

Съобщение за план-извлечение

Във връзка с дадените указания от 05.05.2021 г. от МОСВ по прилагане на нормативните изисквания, свързани с произнасяне по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.) в случаите на внесени план-извлечения за промяна вида и интензивността на сечите, в т. ч. и за провеждане на санитарни и принудителни сечи, считано от 10 май 2021 г. , РИОСВ – Монтана.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

изисква към всяко уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС за план-извлечение да се представя и копие от протокола по чл. 52а, ал. 6 от Наредба №8 за сечите в горите от комисия, назначена по реда на чл. 52а, ал. 4 от директора на регионалната инспекция по горите.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx