27
Март
2013

РИОСВ – Монтана напомня 31 март 2013 г. е срокът за предоставяне на годишните отчети за отпадъците за 2012 г.

       Съгласно Закона за управление на отпадъците от 2013 г. годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), а не както до сега в Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността.
        Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012  г. е 31 март на 2013 г.
        Отпада изискването лицата, които извършват събиране на отработени масла (ОМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) да предоставят в ИАОС тримесечни справки за събрани ОМ, НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС, както и за предварително третиране на отпадъци от опаковки.
          РИОСВ – Монтана  напомня да се запазват входящите номера дадени от ИАОС, тъй като те ще са необходими при извършването на контрол от страна на експертите.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx