06
Юни
2024

РИОСВ – Монтана извърши 99 проверки през май в рамките на контролната дейност

През май експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 99 проверки на 81 обекта, от които 82 планови (в т. ч. 15 планови проверки на парковата охрана на Резерват „Чупрене“) и 17 извънредни.

Съставен е един акт за установено административно нарушение (АУАН) на екологичното законодателство. За периода са сключени две споразумения по съставени АУАН на обща стойност 2 100 лв. Издадено е едно наказателно постановление, с което е наложена парична глоба в размер на 1 400 лв.

През май няма отменени текущи санкции, нито наложени и променени санкции по чл. 69 от ЗООС. В резултат на осъществената контролна дейност за отчетния период са дадени общо 12 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС са постъпили 1 142,09 лв. , от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 2 100 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 108 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади, проекти и др., като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност е почистен терен в землището на община Монтана на площ около 4 дка.

Експерти от РИОСВ – Монтана са взели участие в три Държавно-приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на областите Видин и Монтана.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията