28
Януари
2020

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за оцветяване на р. Цибрица

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за оцветяване на река Цибрица в зелено, в землището на с. Разград, общ. Вълчедръм, съвместно с РЛ - Монтана.

Обходен е участък на реката визиран в сигнала. Не е забелязано оцветяване водите на реката в зелено. Взети са проби от повърхностните води на р. Цибрица след ПСОВ гр. Вълчедръм и на мост на реката при с. Разград. Експресно измерените на място показатели рН, разтворен кислород и електропроводимост не показват наличие на замърсяване. Останалите показатели ще се анализират при лабораторни условия.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx