Актуално

17
Юли
2013

РИОСВ – Монтана се включи в кампанията „Да изчистим Стара планина”.

 

        Екипът  на  РИОСВ – Монтана и Регионална лаборатория - Монтана почисти районите около трите чешми, разположени в участъка  от с. Бързия, обл. Монтана до м. „Петрохан” .

     Събрани бяха 40 чувала с битови отпадъци. Отпадъците са транспортирани до Регионално депо – Монтана от Общинско мероприятие “Комунални дейности”, гр. Берковица.
 

Categories: Актуално

19
Февруари
2013

Нова наредба за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците

          В сила е нова наредба обнародвана в Държавен вестник бр. 10 от 5 февруари 2013 г. – Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
          С нея се определят редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците и редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците. Съгласно параграф 4 от предходните и заключителните разпоредби Наредбата отменя Наредба 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.
           Образците, по които се предоставя информация и се води отчетност за дейностите по отпадъците могат да бъдат изтеглени в електронен вид от Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в раздел “Нормативна база” – “Отпадъци” - http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/index.html
         Други нови подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за управление на отпадъците влезли в сила са:
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.85/06.11.2012 г.)
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)
          Горепосочените наредби могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) http://www.moew.government.bg - раздел “Отпадъци”.
 

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx