Флуорсъдържащи парникови газове

Категории

Съобщения

Съобщения ( 1 Файла )

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводороди (HFC) за зареждане от 40 тона CO2 еквивалент или повече няма да може вече да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите чл.13, §3, ал.1 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R404A, със заряд от 10 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R404A. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10 kg или повече фреон R507A.

Рециклираните и регенерирани HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече (в това число R404A и R507) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030г., при спазване на изискванията на чл.13, §3, ал.3, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие че те са надлежно етикетирани.

Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключенията важат единствено за съществуващо хладилно оборудване.

Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под –50°C, не подлежи на тази забрана.

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Изменения и допълнения в наредбата за флуорсъдържащите парникови газове от 24.02.2023 г. Изменения и допълнения в наредбата за флуорсъдържащите парникови газове от 24.02.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/03/2023
Промяна: 10/03/2023
Размер: 118.73 КБ
Тегления: 396

На 24.02.2023 г. са обнародвани в „Държавен вестник“ изменения и допълнения в наредбата за флуорсъдържащите парникови газове

На 24.02.2023 г. влизат в сила изменения и допълнения на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (наредбата), с които се осигурява техническа възможност за изпълнение на задължението на физически лица и юридически лица за подаване на годишни отчети, съгласно чл 31, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34 и чл. 35, ал. 1 от наредбата.

Към настоящия момент е налице обективна невъзможност да се изпълни срокът, заложен в разпоредбите, които уреждат създаването на информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ, чрез което ще се подават годишни отчети от посочените лица, съгласно чл. 39, чл. 39а, чл. 39в и чл. 39г, което налага уреждането на материята до създаването на информационната система и нейното технологично функциониране.

До осигуряване прилагането на изискванията за подаване на отчетите по електронен път посредством информационната система, отчетите ще продължат да се представят както и досега – на електронен носител (диск, флаш памет) на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), в срока по чл. 39а, ал. 2 от наредбата. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 година е 31.03.2023 г.

До 15 февруари 2023 г. е срокът за годишните отчети за ФПГ и ВНОС До 15 февруари 2023 г. е срокът за годишните отчети за ФПГ и ВНОС

топ!
Дата на публикуване: 05/01/2023
Промяна: 05/01/2023
Размер: 20.96 КБ
Тегления: 424

Напомняме на всички ползватели (сервизи и хладилни техници) и оператори на хладилно, климатично, термопомпено оборудване, електрическа комутационна апаратура и хладилни камиони и ремаркета, че срокът за представяне на информация в РИОСВ – Монтана за веществата, нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) под формата на годишен отчет за периода от 1 януари до 31 декември на 2022 г., е до 15 февруари 2023 г.

Формите-образци за докладване на ФПГ и ВНОС са публикувани на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и МОСВ, като отчетността по Приложение № 7 е за ползвателите, а по Приложение № 9 за операторите на оборудване и апаратура.

Горепосочената информацията освен на хартиен носител и в електронен формат (на магнитен, оптичен или друг вид носител), може да бъде представена в РИОСВ-Монтана и по електронен път на e-mail: riosv@riosv-montana.com, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

Приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за оператори Приложение №9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за оператори

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2017
Промяна: 25/02/2020
Размер: 45.5 КБ
Тегления: 5806

Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. - за ползватели Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. - за ползватели

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2017
Промяна: 25/02/2020
Размер: 46.5 КБ
Тегления: 5462

Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx