Инсталации, попадащи в обхвата на чл. 59, ал. 1 от Наредба № 4/05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана няма инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет по – малък от два тона на час, включени в разрешения за дейности по третиране на отпадъци в случаите по чл. 67, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията