08
Март
2013

РИОСВ – Монтана ще регистрира диви животни

       Всички собственици на диви животни са длъжни да ги регистрат в РИОСВ – Монтана от 01 март 2013 г. до 31 декември 2013 г., които се отглеждат на територията контролирана от инспекцията, включваща области Монтана и Видин. Касае се за диви животни извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч. Регистрацията е във връзка с чл. 22, ал.1 и чл.22а от Закона за защита на животните (ДВ, бр.13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.92 от 22 ноември 2011г.).
         При регистрацията ще бъдат издавани регистрационни карти с данни за:
- име и адрес на собственика по документи за самоличност;
- вид на отглеждания екземпляр;
- пол и година на раждане/излюпване на екземпляра;
- маркировка, ако такава е налична;
- пълния адрес, на който се отглежда екземплярът (пощенски код, град, улица, квартал, номер, етаж, апартамент и т. н.);
- документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция;
- номер на разрешителното, когато такова се изисква.
    Всички собственици на диви животни са длъжни да регистрират притежаваните от тях екземпляри в 14-дневен срок от придобиването им
На регистрация не подлежат питомните животни, които са:
-животни (породи) целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли;
-Домашни и селскостопански животни;
-Селектирани декоративни и/или екзотични животни, напр. порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.;
-Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички;
-Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички;
           Забраняват се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Забранява се внасянето, придобиването, продажбата и отглеждането на екземпляри от разред примати и на диви котки по чл. 21 от Закона за защита на животните, като нарушителите се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.а животното се отнема в полза на държавата.  Регистрират се всички диви животни. Това са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид. Собствениците на животни следва да знаят, че "диво животно" е всяко живо гръбначно животно, с изключение на домашните породи кучета, котки, коне, магарета, крави, овце, кози, свине, гъски, патици, кокошки, пуйки и други.Собствениците на диви животни следва да ги регистрират в РИОСВ в 14-дневен срок от придобиването им.
           Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.


 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx